ARHIVELE BUCOVINENE ALE SUFLETULUI | Dragusanul.ro - Part 11

1888: Un dar de amintire principelui de coroană Rudolf

Întâlnirea tragicului Prinţ de Coroană austriac, Rudolf, în 1885, cu reprezentanţi ai etniilor bucovinene şi ardeleneşti, în Pasul Prislop

 

Cernăuţi, 12 februarie 1888. Încă din toamnă, s-a constituit, între nobilii români din Bucovina, un comitet, care să facă un dar de amintire principelui de coroană, Alteţei Sale imperiale, arhiducele Rudolf, pentru vizitarea Bucovinei, în luna iulie 1887. Principele de coroană era, în timpul petrecerii sale în Bucovina, mai ales încântat de costumele naţionale române, ce le văzu expuse în Cernăuţi, la Şcoala de meserie. Comitetul nu putu să afle un dar mai potrivit, din partea ţării, decum oferindu-i un mobilier întreg al unui salon, îmbrăcat şi decorat cu costumele naţionale. Scaunele şi fotoliile sunt îmbrăcate cu brâie ţărăneşti tricolore şi culorile uzitate la poporul român bucovinean, iar perinele fotoliilor şi divanurilor, cu un desen luat de pe cămeşile ţărancelor. Mai multe covoare s-au făcut după desenele cele mai frumoase, cunoscute în ţară, şi cu greu s-ar afla, în toată ţara, covoare mai frumoase. La alegerea culorilor s-au omis anume culorile, intro­duse modern, aniline, ci s-a ţinut strâns de culorile întrebuinţate de ţărani, din vechime. Lucrarea acestor mobile s-a încredinţat doamnei de Grigorcea. Mobilele vor fi, în curând, transportate la Viena, spre a fi pre­date arhiducelui. Prezidentul comitetului e dl Alesandru baron de Vasilco.

 

Între balurile aranjate, în carnavalul acesta, sunt, fără îndoială, cele mai interesante balul Societăţii aca­demice române „Junimea”, pentru eleganţa şi nobleţea sa, care cu drept cuvânt se poate numi „bal de elilă”, şi serata de dans a subofiţerilor Regimentului bucovinean român nr. 41, pentru originalitatea sa.

 

Balul subofiţerilor de la Regimentul român buco­vinean era forte bine cercetat (adică frecventat – n. n.). Au fost de faţă pre­şedintele ţării, Excelenţa Sa baron Pino, comandantul Bucovinei, generalul Khrolt, colonelul Saracin şi toţi ofiţerii regimentului, cum şi o mulţime de civili, cu soţiele lor. La intrarea în sală, au fost aninate, dea­supra uşii, două steaguri mari, cum şi piramide colo­sale de puşti şi scuturi din baionete. Mai departe, au fost postate două tunuri, cu gurile lor spre sală, lângă care se aflau glonţuri şi granate. Lojele au fost decorate cu arme, trofee de flamuri, scuturi. Şi când mai observăm că majoritatea oaspeţilor au fost soldaţi, ne putem închipui cu ce sentiment se mişca un civil în frac prin sală. Totul avea un aspect cu totul militar şi războinic. Şi când intonă muzica mi­litară, atunci începură luptele fiilor lui Mars. Grea luptă s-a luptat şi cine a repurtat victoria? Qui li sa. Învinsele au fost poate mai mulţămite ca învingătorii.

 

Balul român de elită al „Junimei” s-a aranjat în sala Societăţii filarmonice germane. Din cauza vis­colului, care dură ca trei zile, înaintea balului, a fost mai totă comunicaţia întreruptă, trenurile căilor fe­rate întârziară sau nu sosiră deloc. Nu-i de mi­rare, dacă, de la ţară, foarte puţini au fost. Sala a fost aranjată cu mult gust. Podul sălii era prefăcut într-o grădină, în care cântă muzica militară a Regimentului nr 41, din grădinuţă luceau iniţialele „SAJ” (Socie­tatea academică „Junimea”). în vestibulul foarte frumos aranjat, primeau membrii comitetului pe oaspeţi. Damele căpătară, anul acesta, un frumos dar: un papagal, care, legănându-se pe o sulă, ascundea sub ari­pele sale ordinea jocurilor.

 

Dintre domni, au fost de faţă: Excelenţa Sa prezidentul ţării baron Pino, Prea Sfinţia Sa mitropolitul dr. Morariu, Nicolau baron Hurmuzachi, Nicolau baron Musteaţa, George cavaler de Flondor, baronii Eugeniu şi Emanuil Stircea, baron Petru Petrino, Modest cavaler de Grigorcea, fraţii cavaleri Miculi, colonelul Săracin, căpitanul Constantinovici de Grecul, ofişerii Dimitrievici, Popovici, dr. Zurcan, Onisim Zurcan, secretar, advocat dr. Tabora, Tabora, comisar din Coţmani, Artemiu Berariu din Ceahor, Ilarie Onciul, adjunct judecătoria din Rădăuţi, dr. Topala, rector seminarial, prof. uni­versitar de Repta, Isidor cavaler de Onciul, dr. Diaconovici, dr. Selechi, Cocinschi, adjunct judecătoria din Stăneşti, cavaler de Stamati din Basarabia, Vasile Mo­rariu, adjunct judecătorie, E. Cozub, judecătoria din Solca, Alesandru Isăcescu, inginer de la Direcţia bunurilor fon­durilor rel. gr. or., căpitan Hrisica.

 

Dintre doamne şi domnişoare, au fost, în costum naţional, doamna de Volcinscki, doamna Lomicovschi, domnişoarele de Vasilco şi domnişoara Magior din Bilca; în toaletă de bal: domna baron Pino, soţia prezidentului ţării, doamna Flondor cu domnişoara, doamnele baron Stircea, de Grigorcea, baron Petrino, doamna de Ianoş cu domnişoarele, domnişoara Victoria Renei de Herşeni, domnişoara de Stamati din Basarabia, doamna Morariu, doamna de Onciul cu domnişoara Aspasia, doamna şi domnişoarele de Bejan, doamna şi domnişoara de Reus, domnişoara Stefanelli, domnişoarele Zurcan, doamna şi domnişoara Costaş din Broscăuţi, doamna Sofia Volan, doamna Tabacar, doamna de Tabora din Coţmani, doamna şi domnişoara Homiuca, doamna şi domnişoara Parnavscki, domnişoara Mandicevscki, domnişoara Magior din Rus-Moldoviţa, doamna şi domnişoara Aglaia Gribovici, domnişoara Aglaia Abager, domnişoara Zurcan din Cajvana, domna Percec, doamna şi domnişoara Griborscki din Jabloniţa, domnişoara Renei de Herşeni din Marginea, domnişoara Selescki din Călineni, domnişoara Isăcescu ş. a.

 

Balul s-a deschis, cu hora, de către Excelenţa Sa prezidentul ţării, baron Pino, cu doamna Petrino. Valsul, compus de tânărul componist Teodor cavalet de Flondor, „Florile Bucovinei”, se primi cu aplauze. „Romana” (un fel de „Căluşarii”, compus la Braşov, de Iacob Mureşeanu – n. n.) a fost jucată de 80 de perechi. Petrecerea a fost foarte animată şi tocmai după orele 5, dimineţa, se despărţi societatea, ducându-se oaspeţii cu reminisciţele şi suvenirile cele mai plăcute acasă.

*

Astăzi, a fost, pe la 5 ore, după-amiază, în Sala sinodală din reşedinţa mitropolitană, conferinţa solemnă anuală a societăţii „Academia  ortodocsă pentru lite­ratură, retorică şi musică bisericescă”. Un public dis­tins de dame, domnişoare şi domni, împreună  cu  alumnii seminariali, membrii ai acestei societăţi, au  fost în sala aceasta frumos adunaţi. Prezidentul ei, dl George Moroşan Mihăescu, deschise conferinţa. Corul execută „Mulţi ani”, „Aria”, de Isidor Vorobchevici şi „Tatăl nostru”, în E-dur, de Iancu cavaler de  Bejan.  Dl Doroftei ceti dis­cursul său, „Epoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab, domnii Moldovei şi Ţării Româneşti”, dizertaţiune isto­rică. Corul intonă iar: „Sfânt, sfânt” şi „Pe Tine te lău­dăm”, în E-dur, de Iancu cavaler de Bejan, „Întru mulţi ani, stăpâne”, arie de Isidor Vorobchevici, cum şi „Iarna”, în C-dur, de Ciprian Porumbescu.  Iară G. Moroşan Mihăescu ceti tratatul său istoric „Înfiinţarea mitropoliei Mol­dovei” / Dionisie O. Olinescu”[1].

 

 

Monumentul Arhiducelui Rudolf – de Rudolf Bernt (1844-1914)

 

[1] Familia, Nr. 6, Anul XXIV, 7 /19 februarie 1888, pp. 69, 70


1929: Paradisul românesc din Bucovina (I)

Berhomet pe Siret

 

Valea şi regiunea Siretului, către obârşia lui: De la gara Hliboca, cu trenul sau cu trăsura, pe valea superioară a Siretului, trecând prin oraşului Flondoreni, fost Storojineţ, se ajunge la Berhomete, sat mare şi frumos, aproape târguşor, cu vreo 8.000 locuitori, între care foarte mulţi evrei, aşezat la poalele munţilor. De la Berhomete, cu trenul forestier – se poate merge şi cu trăsura pe şoseluţă – în sus, pe frumoasa vale a Siretului superior, acum mărginită de frumoase şiruri de munţi, împăduriţi cu fag şi brad, foarte asemănătoare cu valea Argeşului, între cetatea lui Radu Vodă şi Cumpăna, şi cu valea Sabaşei. După 25 km de drum, ajung la satul Şipote sau Bursucău, aşezat pe un platou de terase, într-o frumoasa expansiune a văii, aşternută cu fâneaţă şi păşune.

 

După cum Jiul, Oltul, Buzăul, Trotuşul şi Bistriţa Mare ne-au adus nouă, celor din România Mică şi liberă, mai bine de 1.000 ani, dragostea, suspinele şi lacrimile de durere şi umilinţă, precum şi dorul de eliberare şi unire ale fraţilor bănăţeni, ardeleni şi mara­mureşeni, de sub nedreapta şi tiranica stăpânire maghiară de tristă memorie, tot astfel Siretul, cu Suceava şi Moldova, ne-au adus, timp de 151 de ani, dragostea, lacrimile de suferinţă şi dorul de eliberare şi unire ale fraţilor bucovineni, căzuţi pradă nedreptei şi umilitoarei stăpâniri austriece, dispărută, odată cu cea ungurească şi pentru vecie, de pe meleagurile noastre strămoşeşti !

 

Siretul izvorăşte mai sus de Şipote, de sub muntele Zezeu, din locul numit Suha Varşic, şi curge limpede, frumos, susurând şi şer­puind printre brazi, arini şi răchite. Spre apus de Şipote, munţii, îmbrăcaţi exclusiv cu bătrâni codri de brad, se înalţă în forme rotunde, frumoase şi armonioase, în toată măreţia şi splendoarea lor, deschizând văi strâmte şi adânci, prin fundul cărora curg mici pârâiaşe cristaline, afluenţi ai Siretului, ca şi cum frumosul şi iubitul râu ar avea mai multe izvoare. E frumoasă, măreaţă şi splen­didă această privelişte a munţilor Frunca Stângă, Ciuchilca, Vauţen (?) Şurdiu, Pleaşa, Măgura, Zezeu, Lungul, Rotundul, Ciomirna, Lişniţa, Tomnaticul, Bucova şi Marerca, ce se leagă între ei, profilându-se pe albastra bolta cerească, de la stânga, la dreapta. De pe vârful Măgurei, înalt de 1.500 m, cel mai înalt şi mai majestos dintre toţi, privind peste culmi şi peste codrii verzi, se vede, prin atmosfera albăstruie-violetă şi transparentă, întreaga regiune colinară şi de şes a Bucovinei, precum şi Cernăuţul. De la Şipote, urmând cu trăsura ori călare, în sus, pe drumul spre valea Siretului – pe care o părăseşte aproape de obârşia lui – ridicând şi apoi scoborând munţi, în aspră serpentină, prin vastele şi frumoasele păduri de brad, se poate trece în valea superioară a Sucevei, la Seletin. La nord e oraşele Rădăiţi, Siret şi localitatea Hliboca, în valea Prutului, se găseşte oraşul Cernăuţi, centrul cultural şi economic al Bucovinei, aşezat pe un teren uşor reliefat, în care se remarcă Palatul administrativ, frumoasa grădină publică, biserica catedrală şi, mai cu seamă, palatul-reşedinţă mitropolitană, demn de toată admiraţiunea noastră. Toate clădinle acestui frumos palat sunt zidite în cărămidă aparentă, cu ornamentaţiuni şi ciubuce de ceramică şi acoperite cu teracotă. Biserica, cu plafoanele şi cupola în sculpturi şi frescă de mare artă, are o prea bună acustică. În interiorul palatului se remarcă sala de şedinţe, paraclisul şi, cu deosebire, sala sinodală, care este toată în marmoră, cu sculpturi artistice şi având pe pereţi, pictate în ulei, următoarele splendide tablouri: 1). Sinodul I ecumenic din Niceea, prezidat de împăratul Constantin cel Mare, în anul 325 d. H.; 2). Trimiterea, de către Iisus Hristos, a apostolilor în toata lumea, pentru vestirea evangheliei; 3). Împăratului Constantin cel Mare i se arată pe cer semnul crucii, în care va învinge; 4). Adu­cerea moaştelor Sf. Ioan cel Nou, de la Cetatea Albă, la Suceava; 5). Condamnarea confesiunii lui Ciril Lucariş, la Sinodul din Iaşi, în anul 1641; 6) Jurământul de credinţă al bucovinenilor, după răpirea Bucovinei şi alipirea ei la Austria, în anul 1175! (12 octombrie 1777 – n. n.). Acest tablou constituie, astăzi, după 10 ani de la unire, o ruşine naţio­nală, pe care cei în drept şi, în special, I. P. S. Mitropolitul Bu­covinei, au datoria s-o şteargă fără întârziere, înlocuind tabloul cu un altul, care să reprezinte marele şi gloriosul act al unirii şi realipirii scumpei provincii româneşti la ţara mamă, sub gloriosul rege Ferdinand I, în anul 1918! (barbarismul generalului, care viza distrugerea unei opere şi, totodată, a unei mărturii, trebuie trecut cu vederea – n. n.); 7) Proclamarea mi­tropoliei Bucovinei şi Dalmaţiei, în biserica catedrală din Cernăuţi, şi instalarea mitropolitului Teofil, în anul 1784; 8). Creştinarea locuitorilor din Dacia; 9). Înfiinţarea mitropoliei Moldovei şi Sucevei, sub voievodul Alexandru cel Bun; 10). Înfiinţarea epicopiei Rădăuţilor, tot sub Alexandru cel Bun; 11). Arătarea, de către Ştefan cel Mare, a locului pe care trebuia să se zidească biserica mânăstirii Putna.

 

În sala de şedinţe, se află portretele în ulei şi în mărime naturală, ale celor 5 mitropoliţi ai Bucovinei, îmbrăcaţi în odăjdii, cel din urmă fiind mitropolitul Vladimir de Repta. Frumosul parc. Din dosul palatului, completează admirabil frumuseţea reşedinţei motropolitane din Cernăuţi.

 

Plec din Cernăuţi cu trenul – se poate merge şi cu trăsura –prin satul şi gara Grigore Ghica Vodă (rebotezări specifice neinspiratei perioade de „românizare”, pe care autorul-general o reprezintă exponenţial – n. n.), spre apus, pe valea Prutului, până aproape de Văşcăuţi şi, apoi,  pe valea Ceremuşului, afluent drept al Prutului, care, în parte, constituie frontiera dintre România şi Polonia, şi ajung la orăşelul Vijniţa, admirând, în drum, trecerea plutelor în jos, pe apa limpede şi verzuie a Prutului, a cărui luncă se aseamănă, pe aici, foarte mult cu a Siretului în Mol­dova. Frumoasa şosea, mai cu seamă pe valea Ceremuşului, este plantată, pe ambele laturi, cu pomi roditori: cireşi, vişini, pruni, meri şi peri.

 

Orăşelul Vijniţa, aşezat pe dreapta Ceremuşului, în fata satului polonez Cuti, de pe stânga pârâului, la poalele fru­moşilor munţi, frământaţi şi acoperiţi cu păduri de fag şi de brad, are o situaţiune dintre cele mai simpatice, cu climă dulce şi aer plăcut, de care se bucură însă numai evreii galiţieni, care locuiesc, în masă compactă, şi acest mic şi nenorocit orăşel, în care te crezi ca în Palestina! Apropiindu-mă de Vijniţa, mi se părea că mă apropii de Călimăneşti, venind dinspre Râmnicu Vâlcea, atât e de mare asemănarea ca natură şi pitoresc; dar, odată ajuns, crudă şi dureroasă decepţiune!… În orăşel, văd mulţi ţărani, veniţi de prin satele mai apropiate, care se cred ruteni, vorbind ruteneşte, dar cu figura, privirea şi portul curat româneşti. Bărbaţii, cu iţari albi de pânză, strâmţi, lungi şi încreţiţi jos, cu cămeşile încreţite, purtate în afară şi încinşi cu chimire de piele, mai înguste decât ale maramureşenilor, cu ledunci de lână de culoare în general roşie, frumos ţesute şi lucrate, cu pălării negre şi mici în bordură, iarna purtând căciuli, cojoace şi sumane. Femeile şi fetele, mai toate îmbrobodite, poartă catrinţe ca în Moldova, iarna cojoace. Numai garniturile cămeşilor, atât la bărbaţi, cât şi la femei, se deosebesc de ale românilor bucovineni. Sunt, fără îndoială, românii bucovi­neni ai lui Ştefan cel Mare, rutenizaţi sub perfida stăpânire aus­triacă. Statul nostru are sacra datorie de a lua măsuri ca această populaţiune înstrăinată să revină la matca ei românească, mai cu seamă că este de religie ortodoxă.

 

De la Vijniţa, pe o frumoasă şosea, ce ridică dealul, cu direcţiunea sud-est, străbătând un vast platou, acoperit cu fâneţe şi culturi, apoi o frumoasă pădure de brad amestecat cu fag, prin care se trece, ridicând şi scoborând, într-o uşoară serpentină, se ajunge, după un parcurs de 20 km, la Berhomete, în valea superioară a Siretului. Defilând pe acest frumos drum, prin faţa ultimilor ramificaţiuni ale munţilor de pe dreapta Ceremuşului, mi se părea că merg pe drumul de la Turnu Severin, la Curtea de Argeş, sau pe acel de la Piatra Neamţ şi mănăstirea Neamţ, prin Băltateşti.

 

În dimineaţa unei frumoase zile de septembrie, părăsind Vijniţa, iar, pentru un moment, şi apa Ceremuşului, mă îndrept, cu trăsura, în sus, pe strâmta, frumoasa şi pitoreasca vale a pârâia­şului Vijnita, afluent drept al Ceremuşului, ce curge printre coas­tele înalte şi frumos împădurite cu fag şi cu brad ale munţilor Ceremuşului, care fac parte din sistemul Carpaţilor Păduroşi, întinşi pe stânga lui. Traversez Vijnicioara, sat lung, ce se întinde pe apă, în sus, a cărui parte nordică constituie o foarte modestă, dar drăguţă şi simpatică staţiune climatică pentru lumea din apropiere. Ieşind din acest sat, şoseaua părăseşte apa Vijnicioarei, aproape de obârşia ei, o ia la dreapta şi ridică, prin pădure, într-o foarte aspră serpantină, muntele Nincici, din vârful căruia se descoperă, la vreo 2 km spre apus, iarăşi splendida şi încântătoarea privelişte a Ceremuşului, îndoindu-se pe la poalele frumoşilor munţi, înveşmântaţi, în mare parte, cu frumoase păduri de fag, amestecat cu brad şi mesteacăn. De aici, şoseaua scoboară, tot prin pădure, într-o serpentină încă şi mai aspră, în satul Răstoace, de pe malul drept al Ceremuşului, care, pe aici, constituie încă frontiera între România şi Polonia. Regiunea este foarte populată de veveriţe. De la Vijnicioara, până aici, am întâlnit cinci, traversând drumul, cocoţându-se prin crengile arborilor, pe care se leagănă, sărind de pe una, pe alta şi chiar dintr-un copac în altul. Valea Ceremuşului, lăguţă şi populată, este foarte frumoasă şi plină de pitoresc, apa limpede-verzuie, cu reflexe solare de argint şi diamant, şerpuind repede printre arini, plopi şi răchite, pe patu-i prundos. Pe malul sâng al Ceremuşului, întins şi pe poalele muntelui, se vede lucind, în raze de soare, frumosul sat polonez Bila Beresca. Este un peisaj de toată frumuseţea. Urmând mereu pe malul drept al Ceremuşului, şoseaua traversează, pe rând, frumoasele sate Răstoace, Pătrăşeni şi Marinişeni, de unde trece imediat în satul Gura Putilei, situat la confluenţa Ceremuşului cu afluentul său drept, Putila, ce izborăşte din vârful Lucava. De la Gura Putilei, o mică şoseluţă în proastă stare, continuând, în sus, pe valea Ceremuşului, duce la Iabloniţa şi mai departe, pe valea Ceremuşului Alb, oferind privelişti şi peisagii dintre cele mai frumoase şi mai încântătoare. Şoseaua principală, pe care am venii de la Vijniţa, o ia în sus, pe valea Putilei, o vale frumoasă, mai strâmtă decât a Ceremuşului, strânsă între munţi mai înalţi, acoperiţi cu frumoase păduri de brad, traversând satele de un remarcabil pitoresc, Dihteniţi, Chişeliţeni, Toroceni, Putila, Foşca, Sârghieni şi Plosca, de unde, părăsind cursul Putilei, aproape de sorgintea ei, scoboară la Seletin, în valea superioară a Sucevei, distanţă de 48-50 km, de la Vijnita. Cam în dreptul satului Chiseliţeni şi spre răsărit, se înalţă fumosul şi falnicul munte Racova, mamelonat şi îmbrăcat cu brad, din vârful căruia, pe timp frumos şi senin, se vede oraşul Cernăuţi. În faţa muntelui Racova, pe stânga Putilei, se înaltă muntele ceva mai mic, dar tot frumos, Grebenul. De la Dihteniţi, înainte, munţii sunt mai mici, în pante mai dulci şi mai puţin împăduriţi. Această regiune muntoasă, întinsă de-a lungul văilor Ceremuşului Mare, Ceremuşului Alb şi Putilei, este în mare parte locuita de „huţani” sau munteni. Aceşti huţani, ca şi moţii, locuiesc răzleţi, împrăştiaţi pe văi şi pe coastele munţilor, însă, prin deosebire de moţi, ei sunt, în general, bine înstăriţi, au pământuri de păşune, vite, oi şi mănâncă bine unt, brânză, carne şi, mai cu seamă, lapte acru – „busling”, cum îi zic ei –, pe care-l pun într-o doniţă (bărâbânţ), din care mănâncă toţi ai casei, cu mămăligă şi cu „pită” de făină de grâu amestecată cu cartofi. Huţanii, ca şi rutenii dinspre şes, vorbesc cam aceeaşi limbă, având aceeaşi fizionomie şi acelaşi port, cu deosebire că ei, ca şi moţii, poartă cioareci, iarna mai mult roşii, iar vara albi, pre­cum şi un fel de jambiere largi, de pâslă roşie, căzând deasupra opincilor – ca bănăţenii – cojoace fără mâneci, pălării verzi sau olivii şi cămeşi cusute cu arnici roşu. Huţanele, femei şi fete, îm­brăcate cu catrinţe, cămeşi înflorite, cojoace şi ghete sau opinci, cu jambiere, ca şi bărbaţii, fiind îmbrobodite cu tulpane roşii cu flori. Sunt foarte sprintene, călărind bărbăteşte în aliurile cele mai vii, bând şi fumând în cârciumi, laolaltă cu bărbaţii şi deopotrivă cu ei!… În zilele de târg, huţanii scoboară în Vijniţa, Berhomete şi Seletin şi vând tot ceea ce au de vândut evreilor, care le cumpără la preţuri mult sub valoarea lor reală, reţinându-i, apoi, la băutură alcoolică otrăvită orin cârciumile lor, o zi, două, trei, astfel ca să se întoarcă la casele lor cu organismele otrăvite, cu capetele bolnave, năucite şi cu pungile goale. Ce perfectă asemănare cu ceea ce se întâmplă în Maramureş!

 

Dimineaţa, pe o vreme splendidă, plec, cu trăsura, mai departe, din Seletin, spre satul Fundul Moldovei. După un parcurs de 9 km, ridicând, pe şosea, în sus, pe strâmta şi frumoasa vale superioară a Sucevei, printre şirurile de munţi nu prea înalţi şi mai puţin despăduriţi, ajung în frumosul sat Şipotele Sucevei, situat la confluenţa celor două mici pârâiaşe, care formează, de aici, în jos, cursul Sucevei; cel dinspre apus, izvorând de sub muntele Tomnaticul, înalt de 1567 m, numit Cubilioara, iar cel dinspre răsărit, izvorând cam de sub muntele Lucinei, înalt de 1597 m., numit Isvor. Satul este, în mare parte, locuit de huţani. Chiar în momentul sosirii mele acolo, întâlnesc o huţană voinică, frumoasă şi bogată, bine şi curat îmbrăcată în costumul ei naţional, care, mi s-a spus, ţinuse, până atunci, trei bărbaţi… gonind bărbăteşte, perfect aşezată în şea, dreaptă şi cu privirea mândră, pe un mare şi frumos cal, într-un trap săltat, ce putea face gelos pe orice bărbat dintre cei mai buni călăreţi.

 

Din Şipotele Sucevei, urmând pe pârâiaşul Isvor în sus, dau în cătunul Izvor, întins de-a lungul apei, cu casele foarte răspândite pe vale şi pe dealuri. În dreapta şi în stânga şoselei şi a pârâului, păşune şi fâneţe cosite, pline de flori violete de brânduşe, semn de toamnă lungă şi frumoasă, aşa cum de fapt a şi fost. Trecând şi de cătunul Isvor, las munţii Papaica şi Rebenul spre răsărit, părăsesc şi pârâul Isvorul, aproape de obârşia lui, ridic dealul, pe o mică şi uşoară serpentină, şi trec, prin „pasul Isvorul” sau „Plaiul Moldovei”, din valea superioară a Sucevei, în valea superioară a râului Moldova, şi chiar pe la izvorul lui, la satul Moldova-Suliţa, după ce, mai întâi, de pe culmea dealului, admir, spre apus, frumoşii munţi Lucina şi Ţapul, cei mai înalţi şi mai măreţi din această regiune, iar spre răsărit, munţii mai puţin înalţi ai râului Moldova. Ieşind din satul Moldova-Suliţa, privesc, spre răsărit, muntele Găina, împă­durit cu brad, mai puţin înalt decât Găina munţilor Apuseni. Tra­versez cătunul Benie, apoi frumosul sat Breaza, la ieşirea de miază-zi a căruia, în punctul numit „Podişul”, munţii, îmbrăcaţi cu frumoase păduri, se apropie, valea, pe fundul căreia, alături de şosea, şerpuieşte limpede, învolburată şi frumoasă apa Moldovei, se strâmtează foarte mult şi, într-amurg, când soarele, aruncându-şi înapoi cele din urmă raze, scaldă în lumină valea cu apa, coastele, coamele şi măgurile munţilor învestmântaţi cu brad, ajung la marele şi frumosul sat Fundul Moldovei. Satul este întins pe o lungime de vreo 15 kn, pe marginile apei Moldovei, bucurându-se de un remarcabil pitoresc şi de o climă foarte dulce şi plăcută, ceea ce-l face propriu şi ca staţiune climatică, fiind, mai cu seamă, capul liniei ferate ce vine dinspre Vatra Rornei şi dinspre Câmpulungul Bucovinei. În general, drumul de la Vijniţa, la Fundul Moldovei, are vreo sută de kilometri. Între Seletin şi Fundul Moldovei sunt 50 km, iar drumul este foarte frumos şi plăcut, străbătând de-a lungul apelor vii, limpezi şi murmurătoare, o regiune muntoasă dintre cele mai frumoase, mai pitoreşti şi mai variate“[1].

 

1899: Berhometh am Sereth; Ruthene

 

[1] Lupaşcu-Stejar, Alexandru, general, Paradisul Românesc, Bucureşti 1929, pp. 323-330


1943: Învăţători şi învăţătoare din Bucovina

Cernăuţi, Piaţa “Pajura Neagră” – fotografii din colecţia Bibliotecii Naţionale a României

 

„Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943[1], următorii învăţători şi învăţătoare:

 

Crijanovschi Lidia, comuna Doroteea, jud. Câmpulung, media 7,50.

Scutelnicu Emilia, comuna Frasin-Bucşoaia, jud. Câmpulung, media 7,06.

Tudoraş Tatiana, comuna Gemenea, jud. Câmpulung, media 7,11.

Huştiuc Eugen, Mănăstirea Humor, jud. Câmpulung, media 9,00.

Petroşcă Grigroe, comuna Negrileasa Vadul, jud. Câmpulung, media 7,33.

Macovei Domnica, comuna Stulpicani, jud. Câmpulung, media 7,50.

Cotoran Constantin, comuna Valea Seacă, jud. Câmpulung, media 7,00.

Cotlarciuc Artemiza, comuna Argel, jud. Câmpulung, media 7,50.

Niţchi Ioan, comuna Ciumârna, jud. Câmpulung, media 7,00.

Ciubtoaru Viorica, comuna Valea Boului, jud. Câmpulung, media 8,11.

Ciubotarencu Cordelia, comuna Valea Stâncii, Vatra Moldoviţei, jud. Câmpulung, media 7,00.

Selişcanu Gavrilescu Elena, comuna Fundul Moldovei, Nr. 2, jud. Câmpulung, media 8,72.

Grama Ioan, comuna Pârâul Breaza, jud. Câmpulung, media 7,00.

Romacia Vasile, comuna Breaza, jud. Câmpulug, media 8,33.

Popovici Maria, comuna Fundul Moldovei Nr. 2, jud. Câmpulung, media 7,83.

Timu Victoria, comuna Capu Satului, jud. Câmpulung, media 7,22.

Valachi Dimitrie, comuna Frumosul, jud. Câmpulung, media 7,66.

Ciurea Maria, comuna Dorna Candrenilor, jud. Câmpulung, media 7,16.

Glinescu Sabina, comuna Dorna Candrenilor, jud. Câmpulung, media 7,89.

Coveşan Elvira, comuna Sunători, jud. Câmpulung, media 8,30.

Borcea Ilie, comuna Ciocăneşti, jud. Câmpulung, media 8,50.

Belţa Silvia, comuna Dărmăneşti, jud. Suceava, media 7,25.

Bâcu Ana, comuna Părhăuţi, jud. Suceava, media 8,17.

Căpitan Ioana, comuna Reuseni, jud. Suceava, media. 7,92.

Craiu Florica, comuna Udeşti, jud. Suceava, media 7,28.

Cruşcă Elena, comuna Dărmăneşti, jud. Suceava, media 7,03.

Ivanciu Zoiţa, comuna Poeni-Suceava, jud. Suceava, media 7,63.

Mâţă Maria, comuna Sf. Ilie, jud. Suceava, media 7,11.

Munteanu Sandu, comuna Soloneţ, jud. Suceava, media 7,36.

Pavel Domniţa, comuna Ipoteşti, jud. Suceava, media 7,47.

Patache Gheorghe, com. Bosanci Podeni, jud. Suceava, media 7,03.

Rotaru Alexandrina, comuna Plavalar, jud. Suceava, media 8,08.

Romanschi Aurelia, comuna, Ruşii Moarei, jud. Suceava, media 7,17.

Sezerman Nicanor, comuna Mihoveni, jud. Suceava, media 7,42.

Sezerman Elena, comuna Todireşti, jud. Suceava, media 8,14.

Sofian Constantin, comuna Costâna, jud. Suceava, media 7,17.

Stan Vladimir, comuna Călineşti Vasilache, jud. Suceava, media 7,06.

Bunea Maria, comuna Poeni-Solca, jud. Suceava, media 7,61.

Câmpan Ana, comuna Comăneşti, jud. Suceava, media 7,00.

Ciuruşniuc Aspazia, comuna Stupca, jud. Suceava, media 7,72.

Dan Elena, comuna Pârteştii de Sus, jud. Suceava, media 7,72.

Hopu Maria, comuna Pârteştii de Jos, jud. Suceava, media 8,83.

Hrincescu Elisabeta, comuna Botoşana, jud. Suceava, media 7,83.

Ionel Gheorghe, comuna Măzănăeşti, jud. Suceava, media 7,61.

Moţoc Silvia, comuna Ilişeşti, jud. Suceava, media 7,17.

Netea Vera, comuna Arbore, jud. Suceava, media 7,28.

Popadiuc Domnica, comuna Clit, jud. Suceava, media 7,00.

Smoleninov Mihail, comuna Baiaşeşti, jud. Suceava, media 7,00.

Sauca Alexandru, comuna Corlata, jud. Suceava, media 7,33.

Stoleru Ana, comuna Botoşana, jud. Suceava, media 7,67.

Tudose Vasilica, comuna Vorniceni, jud. Suceava, media 7,56.

Şusca Ioan, comuna Vorniceni, jud. Suceava, media 7,33.

Stan Manea, comuna Moara Mică, Bosanci, jud. Suceava, media 7,06.

Anaticiuc Anatasie, plasa Cernăuţi, jud. Cernăuţi, media 7,45.

Babiuc Ştefania, comuna Mihalcea Spasca, judeţul Cernăuţi, media 7,08.

Bălan Ioan, comuna Şerăuţii de Jos, jud. Cernăuţi, media 7,00.

Bilec Domnica, comuna Mihalcea Spasca, jud. Cernăuţi, media 7,00.

Boghian V. Maria, comuna Horodnic, jud. Rădăuţi, media 7,33.

Bohatir Maria, comuna Cuciurul Mare Selişte, jud. Cernăuţi, media 7,04.

Bosânceanu Maria, comuna Gura-Solcii, jud. Suceava, media 7,20.

Bucur Eugan, comuna Boian Centru, jud. Cernăuţi, media 9,80.

Ciobotea Ioan, comuna Jurcăuţi, jud. Cernăuţi, media 8,12.

Ciornei Galina, comuna Ostriţa, Cotu1 de Jos, jud. Cernăuţi, media 8,20.

Ciornei Gheorghe, comuna Ostriţa, Cotul de Jos, jud. Cernăuţi, media 766.

Croială Tatiana, comuna Cernauca, jud. Cernăuţi, media 7,62.

Dănciulescu Veronica, comuna Plaiul Cosminului, jud. Cernăuţi, media 8,37.

Dereneţchi Artemizia, comuna Cuciurul Mare, Selişte, jud. Cernăuţi, media 7,45.

Diaciuc Ioan, comuna Boian Centru, jud. Cernăuţi, media 7.54.

Dragomirescu Ecaterina, comuna Vrânceni, jud. Cernăuţi, media 7,70.

Dragomirescu Vladimira, comuna Vrânceni, jud. Cernăuţi, media 8,58.

Urhan Melania, comuna Şerăuţii de Sus, jud. Cernăuţi, media 7,58.

Fochi Eusebie, comuna Jucica Veche, jud. Cernăuţi, media 9,37.

Ghiuţă Silvia, comuna Bila, jud. Cernănţi, media, 8,45.

Giosu Elisabeta, comuna Dumbrava de Sus, jud. Cernăuţi, media 7,41.

Grigore Rusu Ana, comuna Cernauca, jud. Cernăuţi, media 7,12.

Hânguleşteanu Ana, comuna Cotul Ostriţei, jud. Cernăuţi, media 8,45.

Hotinceanu Miroslava, plasa Cernăuţi, jud. Ceratuti, media 7,25.

Hristea Octavia, Şcoala Nr. 8 Cernăuţi, detaşată de la Hunedoara, media 8,45.

Irimescu Viorica, comuna Cuciurul Mare, Hadilău, jud. Cernăuţi, media 7,08.

Istrate I. Gheorghe, comuna Corovia, jud. Cernăuţi, media 8,83.

Jiglău Eufrosina, comuna Plaiul Cosminului, jud. Cernăuţi, media 7,62.

Leviţchi Levescu Vladimir, comuna Rohozna, jud. Cernăuţi, media 7,00.

Lupu Elvira, comuna Buda, jud. Cernăuţi, media 7,79.

Mihălcean Dumitru, comuna Boian Centru, jud. Cernăuţi, media 7,58.

Negraru Felicia, comuna Rarancea, jud. Cernăuţi, media 7,12.

Pita Olga, comuna Boianceni, jud. Cernăuţi, media 8,20.

Prisăcăreanu Nicu, comuna Boian Mehăceni, jud. Cernăuţi, media 8,45.

Stoica D. Elisabeta, comuna Mahala, jud. Cernăuţi, media 8,24.

Tănase Ioan, comuna Lehăcenii Teutului, jud. Cernăuţi, media 7,66.

Toacă Aurora, comuna Arbore, jud. Suceava, media 7,00.

Turliuc Silvia, comuna Doroşăuţi, jud. Cernăuţi, media 7,29.

Herlea Ioan, comuna Cuciurul Mare, Adâncaţi, jud. Cernăuţi, media 8,25.

Alexandrescu Ioan, comuna Clivodin, jud. Cernăuţi, media 8,16.

Blaga Elena, comuna Plaiul Cosminului, jud. Cernăuţi, media 7.08.

Calistru Sergiu, comuna Suhoverca, jud. Cernăuţi, media 7,20.

Cenuşă Ştefania, comuna Deleni, jud. Cernăuţi, media 7,25,

Diaconescu Cornelia, comuna Jujineţ, jud. Cernăuţi, media 7,45.

Făgărăşanu Silvia, comuna Văleni, jud. Cernăuţi, media 8,12.

Grama Lucreţia, comuna Clivodin, jud. Cernăuţi, media 8,20.

Iordache Maria, comuna Bordei, jud. Cernăuţi, media 740.

Lişman Frosa, comuna Malatiniţa, jud. Cernăuţi, media 7,08.

Păuş Alexandrina, comuna Suhoverca, jud. Cernăuţi, media 8,79.

Popescu N. Maria, comuna Jujineţ, jud. Cernăuţi, media 7,71.

Popescu Maria Trifu, comuna Jujineţ, jud. Cernăuţi,, media 7,16.

Stoleru Gheorghe, comuna Vitileauca, jud. Cernăuţi, media, 7,62.

Teodoroiu Maria, comuna Lujeni, jud. Cernăuţi, media 7,33.

Barbu Suzana, comuna Onut, jud. Cernăuţi, media 7,21.

Bejan Maria, comuna Jurcăuţi, jud, Cernăuţi, media 7,66.

Burcă Constantin, comuna Văslăuţi, jud. Cernăuţi, media 7,62.

Calamaz Petre, comuna Pârâul Negru, jud. Cernăuţi, media 8,29.

Comănescu Alexandrina, comuna Schit, jud. Cernăuţi, media 7,00.

Crijanovschi Aspazia, comuna Cadobeşti, jud. Cernăuţi, media 7,01.

Cuţer Gheorghe, comuna Boianceni, jud. Cernăuţi, media 7,95.

Enache Clara, comuna Verbouţi, jud. Cernăuţi, media 7,50.

Lazăr Octavia, comuna Cadobeşti, jud. Cernăuţi, media 7,25.

Mănescu Veronica, comuna Dobronăuţi, jud. Cernăuţi, media 841.

Marinaş Maria, comuna Vrânceni, jud. Cernăuţi, media 7,70.

Nistor Maria, comuna Tăuteni, jud. Cernăuţi, media 7,75.

Pătruţiu Luca, comuna Răpujeni, jud. Cernăuţi, media 7,85.

Poiană Constantin, comuna Pohorlăuţi, jud. Cernăuţi, media 8,91.

Săbău Letiţia, comuna Cuciurul Mic, jud. Cernăuţi, media 8,33.

Tinca Ana, comuna Culeuţi, jud. Cernăuţi, media 7,62.

Toma Victoria, comuna Răpujeni, jud. Cernăuţi, media 7,95.

Luca Ştefan, comuna Crisceatec, jud. Cernăuţi, media 7,41.

Damian Virginia, comuna Iabloniţa Centru, jud. Rădăuţi, media 8,70.

Mina Iaroslava, comuna Iabloniţa, Coniatin, jud. Rădăuţi, media, 7,11.

Vulpe Ecaterina, comuna Sălăveni, jud. Rădăuţi, media 8,54.

Chiriac Vasile, comuna Bădeuţi, jud. Rădăuţi, media 8,12.

Egher Constantin, comuna Volcineţ Noi, jud. Rădăuţi, media 7,37.

Hofman Vilhelm, comuna Bălcăuţi, jud. Rădăuţi, media 8,08.

Cojocaru Ana, comuna Grăniceşti, jud. Rădăuţi, media 8,37.

Flerea Livia, comuna Grăniceşti, jud. Rădăuţi, media 8,18.

Nimigean Emilia, comuna Tereblecea, jud. Rădăuţi, media 7,16.

Orendovici Viorica, comuna Văşcăuţi, jud. Rădăuţi, media 7,33.

Botezat Elena, comuna Horodnicul de Sus, Est, jud. Rădăuţi, media 7,41.

Cârstian Ioan, comuna Vicovul de Sus, Centru, jud. Rădăuţi, media 7,66.

Coniac Elena, comuna Bilca, jud. Rădăuţi, media 7,20.

Farcaş Petru, comuna Putna, jud. Rădăuţi, media 7,45.

Fedarciuc Filaret, comuna Straja, jud. Rădăuţi, media 7,37.

Ghinea Dumitru, comuna Straja, jud. Rădăuţi, media 9,41.

Hotinceanu Ştefania, comuna Vicovul de Sus, jud. Rădăuţi, media 8,12.

Ioachimciuc Elena, comuna Secăuţi, jud. Rădăuţi, media 7,37.

Munteanu Petru, comuna Vicovul de Sus, Bivolărie, jud. Rădăuţi, media 7,50.

Opaiţ Artemizia, comuna Marginea I. jud. Rădăuţi, media 8,00.

Percec Varvara, comuna Horodnicul de Sus, Est, jud. Rădăuţi, media 7,66.

Rusu Octavia, comuna Volovăţ, jud. Rădăuţi, media 8,41.

Spânu Aritina, comuna Straja, şcoala de fete, jud. Rădăuţi, media 7,20.

Spânu Teofil, comuna Straja, şcoala de băieţi, jud. Rădăuţi, media 7,79.

Teczeşiu Teodor, comuna Vicovul de Sus, Est, jud. Rădăuţi, media 9,04.

Vlasie Dumitru, comuna Frătăuţii Vechi, jud. Rădăuţi, media 7,91.

Neamţu Elena, comuna Putna, jud. Rădăuţi, media 7,50.

Acatrinei Nicolae, comuna Sadova Dumbrava Română, jud. Storojineţ, media 8,55.

Cernat Adelina, comuna Igeşti, Ursoaia, jud. Storojineţ, media 8,75.

Cerlincă Petru, comuna Davideni, Zrud Nou, jud. Storojineţ, media 7,08.

Chima Elena, comuna Bănila pe Siret, Poeni, jud. Storojineţ, media 7,16.

Dugan Aurelia, comuna Cireş, jud. Storojineţ, media 8,37.

Ilică Paraschiva, comuna Broscăuţii Vechi, Centru, jud. Storojineţ, media 7,91.

Iliuc Ecaterina, comuna Pătrăuţii de Sus, Centru, jud. Storojineţ, media 7,12.

Eremia Victoria, comuna Sadova, Centru, jud. Storojineţ, media 7,66.

Moscalie Maria, comuna Prisăcăreni, Sălişte, jud. Storojineţ, media 7,12.

Negruţiu Victor, comuna Crasna-Traian, jud. Storojineţ, media 7,16.

Pelcer Regina, comuna Panca, Centru, jud. Storojineţ, media 7,00.

Pintilie Marioara, comuna Sadova, Maidan, jud. Storojineţ, media 7,75.

Popescu Octavian, comuna Broscăuţii Vechi, Tăbărişte, jud. Storojineţ, media 8,20.

Popescu Constantin, comuna Pătrăuţi, Cracaua, jud. Storojineţ, media 7,62.

Popescu Victoria, comuna Storojineţ, Maidan, jud. Storojineţ, media 8,08.

Tanasiciuc Profira, comuna Broscăuţii Vechi, Tăbărăşti, jud. Storojineţ, media 7,08.

Truşcă Zainfir, comuna Igeşti, Centru, jud. Storojineţ, media 7,91.

Tudoran Ioan, comuna Sadova Nouă, jud. Storojineţ, media 7,08.

Ucraineţ Nistor, comuna Bobeşti, Căzăceni, jud. Storojineţ, media 7,25.

Ungurean Zenovia, comuna Sadova, Dumbrava Germani, jud. Storojineţ, media 8,08.

Vasilescu Ştefan, comuna Banila pe Siret, Mesteceni, jud. Storojineţ, media 7,91.

Vasiu Leontina, comuna Suceveni, jud. Storojineţ, media 7,50.

Antochi Eusebie, plasa Vijniţa, jud. Storojineţ, media 745.

Bărbulescu Maria, plasa Vijniţa, jud. Storojineţ, media 9,00.

Buleandră Mircea, comuna Lucavăţul de Jos, Centru, jud. Storojineţ, media 7,91.

Cojocaru Eugenia, comuna Berhomet, Centru, jud. Storojineţ, media 7,16.

Lupaşcu Aristeia, comuna Mihova, Centru, jud. Storojineţ, media 7,29.

Meran Alecu, comuna Milie, Chibochi, jud. Storojineţ, media 7,37.

Pătraşcu Ştefan, comuna Mihova, Cotul de Sus, jud. Storojineţ, media 8,08.

Popescu Ion, comuna Soloneţ, jud. Storojineţ, media 7,58.

Racocea Roman, comuna Lucavătul de Jos, jud. Storojineţ, media 8,33.

Săhleanu N. Claudia, comuna Berhomet, Darie, jud. Storojineţ. Media 8,04.

Ursache Maria, plasa Vijniţa, judeţul Storojineţ, media 9,12.

Vizanti Ioan, comuna, Ispas, Dumbrava, jud. Storojineţ, media 7,54.

Caroeru Gheorghe, comuna Dracineţ, Centru, jud. Storojineţ, media 7,50.

Danciu Marin, comuna Cabeşti, jud. Storojineţ, media 7,41.

Gheorghiu Lucia, comuna Pleşniţa, jud. Storojineţ, media 7,87.

Ivanciu Sofia, comuna. Bărbeşti, judetul Storojineţ, media 7,50.

Moisi Ana, comuna Bănila pe Siret, Centru, jud. Storojineţ, media 8,58.

Prodan Olga, comuna Bărbeşti, judeţul Storojineţ, media 7,70.

Sturz Petru, comuna Stănestii de Jos, Bruşniţa, jud. Storojineţ, media 7,54.

Scraba Ipolit, comuna Zamostea, jud. Storojineţ, media. 7.00.

Seiciuc Ştefan, comuna Valea Luncii, jud. Storojineţ, media 7,12.

Vulvară Valeriu, comuna Slobozia Banilei, jud. Storojineţ, media 8,15.

 

 

[1] Monitorul Oficial, Nr. 71, 24 martie 1944, pp. 2549-2552


1941: Meseriaşii Bucovinei din ţinutul Rădăuţilor

German din Iţcani – de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

Dintr-un „Tablou de cărţile de capacitate eliberate de Oficiul Rădăuţi, anulate de minister prin deeizia Nr. 66.017 din 1940”[1], aflu, fără surprindere, dar vai de alţii, că evreii, nemţii, polonii, maghiarii, rutenii şi slovacii n-au fost cumpliţi exploatatori, cu cârciuma şi camăta, ai Neamului Românesc din Bucovina, ci, în marea lor majoritate, truditori de fiecare zi, elitele acestor etnii fiind reprezentate de meseriaşi. E adevărat, existau şi politicieni, şi clerici, şi bogătaşi, şi funcţionari, şi dascăli, dar eu am o slăbiciune aparte pentru meseriaşii Bucovinei, pe care îi consider un fel de eroi civilizatori, pentru că au dat consistenţă unui anumit specific moştenirilor materiale de care suntem atât de mândri astăzi. Iată-i pe aceşti „eroi necunoscuţi” ai progresului bucovinean de zi cu zi interbelic, aşa cum îi înfăţişează glacialele evidenţe oficiale:

 

Nemţoaice din Roşia, la piaţa din Cernăuţi – desen de Julius Zalaty Zuber (1867-1918)

 

Aschenbrener Michel, fochist, domiciliat în Voevodeasa.

Aschenbrener Michel, mecanic, domiciliat în Voevodeasa.

Straub Carl, electrician, domiciliat în Rădăuţi, str. Florian.

Kislinger Herman, cizmar, domiciliat în Putna.

Clipa Ioan, cizmar, domiciliat în Negostina.

Furnica Victor, cizmar, domiciliat în Siret.

Wachauf Leonard Norb, cizmar, domiciliat în Siret.

Mateiciuc Nicolai, cizmar, domiciliat în Siret.

Fedor Ilie, cizmar, domiciliat în Rădăuţi.

Straub Paul Robert, cizmar, domiciliat în Seletin.

Geschwenter Robert, cizmar, domiciliat în Voevodeasa.

Şerban Grigorie, domiciliat în Dorneşti.

Stauber Heim Itzig, cizmar, domiciliat în Seletin.

Sentler Iacob, cizmar, domiciliat în Seletin.

Andrusiac Laurenţiu, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Bendas Nicolae, cizmar, domiciliat în Satul Mare.

Simionovici Gheorghe, cizmar, domiciliat în Rădăuţi.

Rusu Constantin, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Colibaba. Nr. 20.

Tofanel Gheorghe, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Lungă, Nr. 23.

Kissinger Iacob, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Ganz Mendel Benjamin, cizmar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Nicolaică Vasile, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Dolha Sebastian, cizmar, domiciliat în Dorneşti.

Zapotoţchi Rudolf, cizmar, domiciliat în Siret.

Gominţchi Andreeas, cizmar, domiciliat în Dorneşti.

Pauliner Leopold, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 17.

Covaci Gaspar, cizmar, domiciat în Dorneşti.

Sindilaru Mihai, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regina Maria.

Cârşmariu Ion, cizmar, domicinat în Frătăuţii Vechi.

Hoffmann Emil, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Kissinger Emil, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Noi.

Turteltaub Lotty, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Volutarilor Nr. 43.

Schauer Nathan, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 65.

Schnell Mateias, croitor, domiciliat în Voevodeasa.

Grümberg Roza, croitor, domiciliet în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 22.

Scherer Mendel, croitor, domiciliat în Siret.

Kohlrus Peter, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, strada Larionescu Nr. 26.

Dan Anton, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.

Mişcofschi Vladislav, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 233.

Kohn Isidor, măcelar, domiciliat în Ţibeni.

Hipscher Iosef, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ibscher Nr. 10.

Göetel Rudolf, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. I. G. Duca Nr. 24.

Rudich Samuel, măcelar, domiciliat în Straja.

Schlein Nathan Mendel, măcelar, domiciliat în Brodina.

Wieder Nathan, măcelar, domiciliat în Seletin.

Schelfer Aba, măcelar, domiciliat în Putila.

Reiser Mortco căsătorit Beder, măcelar, domiciliat în Iabloniţa.

Ischer Iosif, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, strada Eminescu Nr. 10.

Patz Oskar August, măcelar, domiciliat în Siret.

Mick Frantz, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, strada Iuliu Maniu Nr. 201.

Drach Abraham, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Drach Leizer, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Mik Iosef, măcelar, domiciliat în Putna.

Straub Sabina, măcelar, domiciliat în Brodina.

Gref Caziner, măcelar, domiciliat în Gura-Putnei.

Dănilă Petrea, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Mihăilă Traian, măcelar, domiciliat în Bilca.

Hasenkopf Rudolf, măcelar, domiciliat în Rădăuţi.

Popovici Iosef, măcelar, domiciliat în Siret.

Rauchbach Leib, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, strada Iuliu Maniu Nr. 40.

Schlauch Jacob anterior Mend, măcelar, domiciliat în Rădăuţi,la Şcoala de băieţi Nr. 15.

Gros Abraham, măcelar, domiciliat în Brodina.

Fleischer Isidor, tipograf, domiciliat în Siret.

Rist Julius, croitor, domiciliat în Siret.

Paşcanu Iulian, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regina Maria Nr. 81.

Pelveţchi Paul Franc, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regele Ferdinand Nr. 84.

Sclossberg Moses, tipograf, domiciliat în Siret.

Ellner Martin, zeţar, domiciliat în Siret.

Malic R. Popovici, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Rozelor Nr. 17.

Baraniţchi Irma, croitor, domiciliată în Rădăuţi, strada S. Frantz Beil Nr. 2.

Tauber Toni, croitor, domiciliat în Putila.

Goldschirsch David L., croitor, domiciliat în Rădăuţi.

Schauer Isidor, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.

Albus Franz, croitor, domiciliat în Frătăuţii Noi.

Hanus Valentin, croitor, domiciliat în Rădăuţi, Strada Ştefan cel Mare.

Berariu Maria, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi.

Beer Rosa Rosner, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Bodnarescu.

Kraus Salomon, croitor, domiciliat în Siret.

Weschler Ela, croitoreasă, domiciliată în Siret.

Wiezel Iosef Meier, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Toplitei Nr. 13.

Lang Carl, croitor, domiciliat în Satu-Mare.

Cornea Maria, croitoreasă, domiciliată în Putna.

Marer Sloime r. Maurer, domiciliat în Putila.

Malik Victor, croitor, domiciliat în Vicovul de Sus.

Schachter Jetti, croitor, domiciliat în Siret.

Pşeniţchi Elena, croitoreasă, domiciliată în Siret.

Hoffman Ludovic, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Caramidar Nr. 6.

Toaci Gheorghe, cojocar, domiciliat în Burla.

Hoffmann Herman, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Brâncov Nr. 30.

Cernăuţean Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Bălcăuţi.

Galan Vasile, tâmplar, domiciliat în Bilca.

Nichitiuc Haralambie, strungar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regina Maria Nr. 24.

Creţu Vasile, tâmplar, domiciliat în Boian.

Focşer Ioan, tâmplar, domiciliat în Dihtineţ.

Baan Mendel Sloime, tâmplar, domiciliat în Torăceni.

Jacută Dumitru, tâmplar, domiciliat în Vatra Dornei, Strada Unirei Nr. 6.

Stadniciuc Iulius, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Cărămidari Nr. 11.

Gaschler Frantz, tâmplar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Gulievici Ladislau, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Florina Nr. 1.

Frasiniuc Teodor, tâmplar, domiciliat în Negostina.

Schaje Beer Gelber, brutar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regina Maria Nr. 3.

Ellner Adolf, chelner, domiciliat în Rădăuţi, Piaţa Unirii Nr. 15.

Pihovici Iosef, chelner, domiciliat în Rădăuţi, Strada Iancu Nr. 33.

Ettinger Ernest, frânghier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 150.

Niederhofer Sami, chelner, domiciliat în Rădăuţi, Strada Ştefan cel Mare Nr. 17.

Lehrer Fritz, chelner, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regele Carol Nr. 15.

Buchbinder Pepi, geamgiu, domiciliat în Siret.

Valach Schulim, geamgiu, domiciliat în Siret.

Guttman Solomon, geamgiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf Mar. Nr. 37.

Guttmann Samuel, geamgiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 51.

Stadniciuc Isidor, tăietor de lemne, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 19.

Wagner Erna, coafeză domiciliată în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 50.

Presner Isidor, sifonar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 76.

Efenberger Elisabeta, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Eminescu Nr. 206.

Dull Stanislas, cizmar, domiciliat în Baineţ.

Iftode Traian, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcoala Nouă Nr. 21.

Feigel Matilda, coafeză, domicilită în Rădăuţi, str. Brâncoveanu Nr. 6.

Schleim Max, măcelar, domiciliat în Brodina.

Schleim Israel, măcelar, domiciliat în Brodina.

Katz Pinkas, instalator apă, domiciliat în Rădăuţi, str. Volovăţ Nr. 18. Idem electrician instalaţii. Idem mecanic pentru calorifere.

Edelstein Herman, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi.

Engester Adolf, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel MareNr. 1.033.

Marţincu Petre, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, Nr. 657.

Bauer Josef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Clopotelor Nr. 6.

Bubinschi Anton, tâmplar, domiciliat în Rărăuţi, Obor Nr. 710.

Eichner Spigel Tob, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Zeizel Nr. 611.

Rüpel Agata, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Fagilor Nr. 15.

Winter Iohan, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Îngustă Nr. 8.

Pojar Petru, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Popadiuc Nr. 20.

Hanus Johann, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 183.

Guttmann Iosef, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 886.

Pânzaru Teodor, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 377.

Hanus Tomas, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Berestie Nr. 689.

Hodenec Ştefan, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vladimirescu Nr. 35.

Mateiciuc Lazăr, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Gradinii Nr. 16.

Turzo Cazimir, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 19.

Augustin Heinrich, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 20.

Beier Iosif, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Spital Nr. 5.

Wald Loty, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bodnărescu Nr. 10.

David Kaler, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 86.

Reicher Josef David, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 38.

Kriksmann Roza Oberl, modistă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 1.563.

Reiczer Rachel, corsetieră, domiciliată în Rădăuţi, str. Apel Nr. 2.

Goldhirsch Baruc M., croitor, domiciliat în Rădăuţi, Nr. 1.564.

Bernstein Abraham, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Hanului Nr. 13.

Goldstein Silvia, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 27.

Berger Michel, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str Topliţa Nr. 5.

Weibgarten Helene, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Tirului Nr. 11.

Rosenstraus Hersch, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 12.

Otto Calina, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, str, Ştefan cel Mare Nr. 130.

Postolache Petru, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Papetăriei Nr. 26.

Balaţchi Petrea V., dulgher, domiciliat în Siret.

Nagel Iosef, domiciliat în Siret.

Schlauch Frantz, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitel Nr. 5.

Vicovan Leontie, dulgher, domiciliat în Bilca.

Heise Carol, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Fagilor Nr. 11.

Mevis Ferdinand, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, Réné Nr. 10.

Calancea Gheorghe, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Bujor Nr. 13.

Mercher Mikel, dogar, domiciliat în Rădăuţi, str. Agronom Nr. 24.

Pauliuc Friederich, dogar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Lungă, Nr. 77.

Kvalek Ludvig, dogar, domiciliat în Putna.

Kriekel Carl, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Salcâmilor.

Brezina Iosef, dogar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 16.

Elenbogen Hune, calapodar, domiciliat în Rădăuţi, str. Fagior Nr. 3.

Liman Leon, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 20.

Simonta Ambros, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Luiza Nr. 1.

Ţugui Aurel, rotar, domiciliat în Vicovul de Jos.

Prehipcean Petru, rotar, domiciliat în Horodnic de Jos.

Schipor Silvestru, rotar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Tusa Vasile, rotar, domiciliat în Vicovul de Jos.

Ungureanu Dumitru, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Forestierilor Nr. 6.

Czijevschi Vasile, domiciliat în Baineţ.

Ianiţchi Valerian, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Bogdan V. Nr. 5.

Tvardovschi Gustav, fierar, domiciliat în Văşcăuţi pe Siret.

Dudulescu Mihail zis Gavrilescu, fierar, domiciliat în Vicovul de Jos.

Ivaşco Gheorghe, fierar, domiciliat în Suceviţa.

Daniuliuc Ilie, fierar, domiciliat în Bălcăuţi.

Hanus Josef, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 70.

Opreşco Iosef, domiciliat în Vicşani.

Maro Leon, fierar, domiciliat în Volovăţ.

Ernst Michel, fierar, domiciliat în Putna.

Donisan Dumitru, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.

Krasler Iosif, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 16.

Sel Alexandru, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 8.

Withal Adolf, fierar, domiciliat în Seletin.

Buneac Petru, fierar, domiciliat în Seletin.

Socaci Oscar, fierar, domiciliat în Volcineţ.

Meteiciuc Alexandru, brutar, domiciliat în Siret.

Wasserman Eva, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Noroc Nr. 24.

Blietzer Bein, cojocar, domiciliat în Rădăuţi.

Theil Mihail, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.

Friedman Isak, rafinir, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţa Nr. 1.

Flaman Lotter Hugo, ţesător, domiciliat în Rădăuţi, str. Col. Georg Nr. 18.

Wagner Israel, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 34.

Stenzler Haschel, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Băii Nr. 642.

Reiss Mihail, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Macului Nr. 5.

Armenpristen Ştefan, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iacob Nr. 12.

Schechter Clara, croitor, domiciliată în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 44.

Honner David, brutar, domiciliat în Rădăuţi.

Vogel Hermann, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 106.

Vlad Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei Nr. 30.

Florea Petru, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Macului Nr. 2.

Klezok Emil, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.

Katz Iosef, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 142.

Winstein Iacob, morar, domiciliat în Falcău.

Olier Iosef, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. I. G. Duca.

Harnic Roza, morăriţă, domiciliată în Seletin.

Harnic Babi, morăriţă, domiciliată în Seletin.

Dofcec Josef, morar, domiciliat în Milişăuţi.

Smagaci Paul, lăcătuş, domiciliat în Siret.

Melzheimer Frantz A., măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 27.

Lang David Leib, blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 47.

Mehedin Filip, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pipernia.

Dacner Iacob, bărbier, domiciliat în Seletin.

Ciobotaru Gavril, măţar, domiciliat în Rădăuţi.

Niederhofer Moses, nichelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 50.

Coneczney Carl, ceasornicar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 6.

Krieger Emil, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 25.

Gaschler Herminius, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf M. Nr. 19.

Verhun Eugen, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 33.

Daniliuc Mihail, fierar, domiciliat în Voevodeasa.

Coch Valdemar, morar, domiciliat în Volovăţ.

Rudich Ida, brodeză, domiciliată în Siret.

Bordei Nichifor, morar, domiciliat în Volovăţ.

Straub Frantz, morar, domiciliat în Milişăuţi.

Balachi Gheorghe, dulgher, domiciliat în Siret.

Holerbaum Ferdinand, morar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Krükel Iohann, croitor, domiciliat în Vicovul de Jos.

Löbell Meschulem, morar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Stemerovici Eduard, dulgher, domiciliat în Gura Putnei.

Hauslauer Eduard, dogar, domiciliat în Putna.

Seidel Iosef, fierar, domiciliat în Muşeniţa.

Dietrich Meteş, fierar, domiciliat în Oprişeni.

Gheorghiţă Vasile, fierar, domiciliat în Frătăuţii Noi.

Chitriuc Ioan, fierar, domiciliat în Bălcăuţi.

Drach. Michel, tăbăcar, domiciliat în Siret.

Band Elisabeta, măcelar, domiciliată în Siret.

Stetner Roza, brodeză, domiciliată în Siret.

Feiger Iacob, măcelar, domiciliat în Şipotele Sucevei.

Grunichievici Victor, morar, domiciliat în Volovăţ.

Weber Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Duhodnic Ştefan, lăcătuş, domiciliat în Siret.

Ucraineţ Nicolae, morar, domiciliat în Stefăneşti pe Ceremuş.

Beer Simon, morar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Heber Rudolf, lăcătuş, domiciliat în Dorneşti.

Neumar Petre, fierar, domiciliat în Gura Putnei.

Tomaşec August, lăcătuş, domieciliat în Siret.

Dechter Sali, modistă, domiciliată în Frătăuţii Noi.

Marcinschi Otto, lăcătuş, domiciliat în Siret.

Manz Albrecht, morar, domiciliat în Frătăuţii Noi.

Bobu Vasile, fierar, domiciliat în Oprişeni.

Galan Ştefan, zidar, domiciliat în Gălăneşti.

Popadine Dumitru, cojocar, domiciliat în Straja.

Ringel Bruno, lăcătuş, domiciliat în Dorneşti.

Galan Silvestru, tâmplar, domiciliat în Gălăneşti.

Böhmer Ida, rufăreasă, domiciliată în Vicovul de Jos.

Scharf Iacob, morar, domiciliat în Putila.

Calisievici Mihai, brutar, domiciliat în Siret.

Straub Vilhelm, bărbier, domiciliat în Brodina.

Oseoschi Ioan, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Băleanu Oreste, morar, domiciliat în Volovăţ.

Reicher Carol, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. I. Creangă Nr. 24.

Bejenar Anna, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Nistor Nr. 48.

Licari Vasile, tâmpla, domiciliat în Putila.

Laufer Leia, cofetar, domiciliată în Seletin.

Puha Iosef, morar, domiciliat în Bilca.

Ioil Eisig, tăbăcar, domiciliat în Siret.

Baumgarten Moses, legător de cărţi, domiciliat în Siret.

Weschler Emanoil, geamgiu, domiciliat în Siret.

Entner Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 55.

Hilinger Valentin, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Dacia Nr. 25.

Winkler Emil, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 21.

Cleckzoc Josef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Renei Nr. 106.

Ludvig Adolf, tâmplar domiciliat în Rădăuţi, str. Crucii Nr. 20.

Hilinger Oscar, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şaguna Nr. 30.

Stadniciuc Anton, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Lăutarilor Nr. 6.

Hoffmann Clement, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Crucii Nr. 9.

Brilinschi Rudolf, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Liceului.

Pacicovschi Ioan, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevod Miliai Nr. 31.

Pavlovschi Eduard, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 80.

Blaho Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Rotari Nr. 1.

Melnicihi Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Réné Nr. 19.

Koch Frantz, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Perticari.

Lausmann August, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 19.

Trufin Ioan tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare.

Stahorschi Wilhelm, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 194.

Hilinger Eduard, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Ioan Nr. 8.

Scriptnic Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Abator Nr. 38.

Nuveiler Emil, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Coşbuc Nr. 11.

Geber Ambrosie, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Măcelari Nr. 24.

Meierhifer Otto Wilibald, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Ioan Nr. 14.

Gaschler Thomas, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ad. Marin Nr. 24.

Keczek Petre, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şc. Nouă Nr. 33.

Etenhoffer Norbert, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Crucii Nr. 2.

Meierhofer Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Lăutari Nr. 4.

Hanus Rudolf, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 37.

Pol Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 66.

Mihalic Otto, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. şaguna Nr. 32.

Croner Iohann, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ţcoala Nouă Nr. 1.

Pacovschi Robert, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Laterală Nr. 1.

Gross Gustav, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 20.

Roslavec Leopold, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Clopot Nr. 10.

Etenhofer Wilhelm, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Ioan Nr. 14.

Hillinger Martin, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Parohiei Nr. 8.

Lupaşcu Martin, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Maria T. Nr. 8.

Zoglauer Neumann, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Laterală. Nr. 1.

Traci Ioan, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Nicolai Nr. 5.

Domneanciuc Frantz, cojocar, domiciliat în Siret.

Geller Siegfried, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Plaia Nr. 9.

Gustav Moses, blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 154.

Reichbach Samuel, blănar, domiciliat în Rădăuţi.

Reicher Michel, cojoear, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 104.

Medrehan Gheorghe, cojocar, domiciliat în Horodnicul de Sus.

Reicher Muniş, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 104.

Dnistraniu Iosef, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 26.

Klinger Adolf, cojocar şi blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vasile Bod Nr. 19.

Hendel Itzig, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 95.

Seibel Martin, fierar, domiciliat în Mănăstioara.

Socoleanu Emilian, fierar, domiciliat în Siret.

Postelnic Leon, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 13.

Kriekel Iosef, zidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 157.

Gavril Coroamă, morar, domiciliat în Vicovul de Jos.

Wasserman Loty, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţa Nr. 5.

Pal Francisc, zidar, domiciliat în Dorneşti.

Osarchievici Pamfil, cojocar, domiciliat în Bădăuţi.

Surcheş Max, morar, domiciliat în Straja.

Arnold Mateus, cizmar, domiciliat în Măneuţi.

Bacher Veniamin, perier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.

Smatnic Iacob, cizmar. domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 35.

Töner Otto, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Tirului.

Neumann Thomas, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Abator Nr. 27.

Wild Frederich, morar, domiciliat în Satul Mare.

Wolf Strul, tâmplar, domitiliat în Seletin.

Engel Bernard, boiangiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 12.

Amariţa Teodor, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 63.

Galan Ioan, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 120.

Straub Carol, morar, domiciliat în Horodnicul de Sus.

Berger Rudbin, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 5.

Şloim Solomon, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorilor Nr. 3.

Abramov Filip. mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.

Velnicer Leon, tapiţer, domiciliat în Rădăuţi, str. Lăutar Nr. 3.

Dascălu Nandor, zugrav, domiciliat în Rădăuţi, str. Coşarilor Nr. 20.

Maidanschi Iosef, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iazului Nr. 19.

Helfmann Max, curelar, domiciliat în Siret.

Donenfeld Sigmund, curelar, domiciliat în Negostina.

Hlusiac Ioan, curelar, domiciliat în Siret.

Sudmans Leib r. Lauf, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vînătorilor Nr. 22.

Surckes Max, ţesător, domiciliat în Straja.

Schefer Rafael, perier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 152.

Goian Anton, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 57.

Rosenhec Gabriel; curelar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Fischer Sloim, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Zeizel Nr. 4.

Mironiuc Eugeniu, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi.

Sindelar Gheorghe, hornar, domiciliat în Rădăuţi, str. Rotarilor Nr. 19.

Niculăică Alexandru, curelar, domiciliat în Bilca.

Hertzig Leopold, perier, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Gross Iosef, cizmar, domiciliat în Arbore.

Vilhelm Haas, brutar, domiciliat în Rădăuţi.

Kupferschmidt Israel, perier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 70.

Fedeac Iosef, cizmar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Abraham Abaparola, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr 9.

Dulberg Berl, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Piaţa Unirii.

Baruch David, tapiter, domiciliat în Rădăuţi, str. Vasile Bod Nr. 11.

Stumer Nuchem, ceasornicar, domiciliat în Rădăuţi, Piata Unirii.

Rieczer Strul, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 29.

Lupaştiuc Gheorghe, dogar, domiciliat în Arbore.

Cuciureanu Onofrei, dulgher, domiciliat în Bilca.

Mihăilă Gheorghe, dulgher, domiciliat în Bilca.

Pancraţiu Andrei, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Ad. Merin.

Schultz Iosef, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 51.

Slas Iosef, morar, domiciliat în Bilca.

Dvorjac Wentzel, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei Nr. 13.

Kronenfeld Mendel, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Sleger Nr. 1.

Kohlrus Iohann, caretaş, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntari Nr. 8.

Vlodinger Morteo Nathaniel, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu V. Nr. 8.

Hartinger Carol, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 29.

Iagelo Rudolf, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Gh. Tofan Nr. 31.

Sontag Sali, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 60.

Crasler Robert, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 45.

Steimetz Meier, mezelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 3

Socol Norbert, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 100.

Glasar Abraham, blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 62.

Hlinger Rudolf, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Apel Nr. 30.

Dohl Margareta, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 29.

Twers Wilhelm, olar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcoalei Nr. 30.

Donişan Ilie Ţugui, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Popadiue Nr. 28.

Laufer Moses, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Larion Nr. 10.

Altdorf Manfred, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. I. G. Duea Nr. 28.

Höhrer Michel, zugrav, domiciliat în Rădăuţi, str. Apel Nr. 5.

Trufin Alexandru, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Ion Nr. 26.

Schindler Carol, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Mitropolit Şaguna Nr. 40.

Drasinover Iosef, strungar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 29.

Gruber Josef Moses, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, Piata Unirii.

Kern Aron, măturar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 22.

Kern Berl, năsturar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 22.

Kern Hetţ Itzig, năsturar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 22.

Seibel Carol, şelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Larion Nr. 3.

Drach Hersch, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf Marin.

Schpighel Josef, şelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 40.

Reiner Emil, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Larion Nr. 51.

Baruch David, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bodnar Nr. 11.

Vininger Israel, strungar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcolii Nr. 8.

Serafim Michel, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 23.

Veonga Constantin, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Tolocii Nr. 16.

Laufer Josef, cârnăţar, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 18.

Kurtzveil Frantz, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 103.

Stanovschi Wilhelm, tocilar, domiciliat în Rădăuţi, str. Băilor Nr. 11.

Hanus Frantz, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Oborului.

Schlauch Iosef, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Brâncoveanu Nr. 6.

Goldschleger Sali, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Oborului Nr. 4.

Schulberg Ioil, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Carol Nr. 30.

Elemberg Iosef, sifonar, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 173.

Ofenberger Leib, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Braunstein Nr. 37.

Schpeidel Valter, barbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 81.

Polacec Iosef, bărbier, domiciliat în Rădăuţi.

Rosner Hersch, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Putila.

Rosenfeld Solomon, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria.

Feigel Maria, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 5.

Gartel Maria Gusta, coafez, domiciliată în Seletin.

Weber Carol, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 28.

Mioc Anton, bărbier, domiciliat în Brodina.

Heidtner Sofia, coafeză, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 7.

Mendrigia Edith, coafeză, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 8.

David Rita, coafeză, domiciliată în Satul Mare.

Vinkler Schela, coafeză, domiciliată în Satul Mare.

Vininger Vica, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 27.

Kronenfeld Zili, coafeză, domiciliat în Rădăuţi, str. Slagăr Nr. 1.

Pincasovici Elena, coafezä, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 19.

Nepovada Ioan, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 19.

Buculei Emilian, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Petru Rareş Nr. 9.

Ladz Erwin, bărbier, domiciliat în Dorneşti.

Stetz Ernest, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.

Gottesmann Emanuel, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 33.

Berger Moses Lipa, bărbier, domiciliat în Siret.

Baumgarten Otto, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nr. 70.

Ceke Anton, bărbier, domiciliat în Dorneşti.

Vaţlavec Iosef, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 76.

Crasler Rudolf, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 22.

Kraus Leon, bărbier, domiciliat în Siret.

Herşcovici Aron, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 1.

Văcăreanu Adrian, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Oborului.

Brandel Reghina, coafez, domiciliată în Rădăuţi.

Hilda David, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Regele Carol.

Reghina Furman Fucs, coafeză, domiciliată în Siret.

Axelrad Ana, manichiuristă, domiciliată în Rădăuţi, str. Fierari Nr. 4.

Zitere Elias, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 18.

Haman Norbert, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria.

Etenhofer Artur, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Scipilor Nr. 18.

Helman Sami, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, Piaţa Unirii.

Roşca Dumitru, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 29.

Peiles Donia, manichiuristă, domiciliată în Siret.

Nadler Israel, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Apel Nr. 22.

Budic Frimie, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.

Pihovici Anton, bărbier, domiciliat în Seletin.

Groper Isac, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Fundul Splaiului.

Botez Valerian, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Florian Nr. 7.

Ambrister Cristian, brutar, domiciliat în Dorneşti.

Clieger Clara, cosmetică, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 18.

Drojde Petre, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Turcească Nr. 3.

Drojde Vasile, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Turcească Nr. 3.

Buchwald David, pălărier, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 20.

Pojar Dumitru, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Liliacului Nr. 2.

Savu Elizeu, tâmplar, domiciliat în Bilca.

Galan Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Bilca.

Pascal Ştefan, tâmplar, domiciliat în Muşeniţa.

Ratmaher Johann, tâmplar, domiciliat în Frătăuţi.

Weber Ernest, tâmplar, domiciliat în Măneuţi.

Andrişan Calistrat, tâmplar, domiciliat în Horodnicul de Jos.

Galan Vasile, tâmplar, domiciliat în Gălăneşti.

Pitschuch Iosef, tâmplar, domiciliat în Gura Putnei.

Ţigară Vasile, tâmplar, domiciliat în Tereblecea.

Moroşan Vasile, tâmplar, domiciliat în Horodnicul de Jos.

Vaţzlavec Iohann, tâmplar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Schreiner Carol, tâmplar, domiciliat în Marginea.

Tomţa Constantin, tâmplar, domiciliat în Satul Mare.

Irmiciuc Ion, vopsitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Crucii Nr. 5.

Arcadie Niţu, brutar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Halpern Schaie, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 8.

Krasler Norbert, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Rotari Nr. 14.

Hurjui Elena, croitoreasă domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 93.

Jurovschi Frantz, croitor, domiciliat în Satul Mare.

Gavrilescu Olimpia, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. 9 Noemvrie.

Postelnicu Suzia, rufăreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Caragiale.

Horbaci Sulem, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 62.

Postelnicu Suzia, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi.

Sternschus Erna, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Topliţa Nr. 1.

Schauer Bernhardt, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 65.

Ropdanovici Elena, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iancu Nistor.

Goldschleger Elza, croitoreasă, domiciliul în Bucureşti, bdul Carol Nr. 7.

Iacob Moor, croitor, domiciliat în Satul Mare.

Haitner Isac, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Bodnărescu Nr. 5.

Stenţel Osias, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 80.

Weisberg Malca Sara, croitoreasă, domiciliată în Seletin.

Grumed Leon, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Carol II.

Samueli Flora Paula, croitoreasă, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 65.

Weiner Maximilian, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Rotari Nr. 34.

Sternschus Etka, croitoreasă, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 41.

Kunzelmann Emilia, croitoreasă, domiciliată în Vicovul de Jos.

Stupcan Hermina Wilhelmine, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi.

Hirsch Bina, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Larionescu Nr. 14.

Schachter Frida, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 112.

Kohl Ana, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 18.

Astaloh L. Arnold, umbrelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Măcelarilor Nr. 6.

Heisman Etti, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 11.

Schmidt Iosef, croitor, domiciliat în Vicşani.

Wurmbrand Iulius, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 2.

Iacob Aurelia Calina, croitoreasă, domiciliată în Marginea.

Mironiuc Vasile, croitor, domiciliat în Stârcea.

Vlodinger Saie, croitor, domiciliat în Rădăuţi.

Or1eţchi Vladimir, cârnăţar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sergent Ignat Nr. 14.

Hoffmann Rudolf, măcelar, domiciliat în Ţibeni.

Reuţchi Tanasie, măcelar, domiciliat în Plosca.

Hagel Ionel, măcelar, domiciliat în Seletin. 518.

Olenici Petrea, măcelar, domiciliat în Rădăuţi.

Pirucă Arcadie, cârnăţar, domiciliat în Rădăuţi, str. Forestier Nr. 3.

Zimmermann Anton, cizmar, domiciliat în Măneuţi.

Mick Filip, cizmar, domiciliat în Straja.

Carol Capelar, cizmar, domiciliat în Straja.

Kalep I. Kapel, croitor, domiciliat în Voevodeasa.

Neumor Bruno, croitor, domiciliat în Gura Putnei.

Clipan Eugeniu, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Tirului Nr. 8.

Arie Isac, croitor, domiciliat în Stârcea.

Maleş Nicolae, croitor, domiciliat în Seletin.

Anker Iuda, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Anului Nr. 14.

Christof Herbert, croitor, domiciliat în Gura Putnei.

Brecker Regina, corsetieră, domiciliată în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 29.

Stupan Olga, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Larionescu Nr. 33.

Zota Lazăr, croitor, domiciliat în Ţibeni.

Gottesmann Gerda, modistă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 33.

Böhmer Iohann, croitor, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Schüber Hilda, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 22.

Schtenzler David, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Băii Nr. 5.

Guttman Fani, corsetieră, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 39.

Sadinger Eti, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 25.

Modianu Loty, corsetieră, domiciliată în Rădăuţi, str. Ştrfan cel Mare.

Bacik Ioan, măcelar, domiciliat ăn Siret.

Cleinici Petru, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Abatorului.

Frischmann Rudolf, măcelar, domiciliat în Seletin.

Preser Friederich, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. 9 Noemvrie Nr. 40.

Frischmann Rudolf, cârnăţar, domiciliat în Seletin.

Bandus Carl, cizmar, domiciliat în Satul Mare.

Unterwood Rebeca, croitor, domicitiată în Siret.

Duhovna Silvia, croitoreasă, domiciliată în Siret.

Eufovna Maria, croitoreasă, domiciliată în Siret.

Brecher Roza, modistă domiciliată în Siret.

Dumitrescu Valerian, cizmar, domiciliat în Satul Mare.

Iles Layos, cizmar, domiciliat în Sorneşti.

Preser Iohann, cizmar, domiciliat în Milişăuţii de Sus.

Prelipcean Sava, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei Nr. 26.

Weinisch Iohans, cizmiar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 10.

Fesler Nuţa, cizmar, domiciliată în Vicovul de Sus.

Rusu Isaia, cizmar, domiciliat în Oprişeni.

Sepco Mihai, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Mândrilă Nr. 2.

Andronachi Petrea, cizmar, domiciliat în Horodnic.

Morar Vasile, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 28.

Cristofor Şotropa, cizmar, domiciliat în Muşeniţa.

Iosef V. A. Sigmund, cizmar, domiciliat în Voevodeasa.

Moldovan Ioan, cizmar, domiciliat în Marginea.

Ratmacher Ernest, cizmar, domiciliat în Frătăuţi.

Hoffmann Emil, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefac cel Mare Nr. 69.

Poleac Emil, cizmar, domiciliat în Rădăuţi.

Carni Siegfried, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 25.

Tvers Carol, frizer, domiciliat în Rădăuţi.

Wilhelm Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Grigore Ghika Vodă Nr. 26.

Tvers Ludovic, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 12.

Poll August, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 69.

Stadler Pius, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 88.

Maria Gaschler, croitoreas domiciliată în Mănăstioara.

Plosciac Frantz, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 22.

Ferentz Iacob, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria.

Kolhrus Otto, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.

Cuneci Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 10.

Volanschi Cazimir, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr, 37.

Pitaru Aurel, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Splaiul Topliţei Nr. 3.

Rotaru Ioan, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 38.

Zimmermann Max, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bujor Nr. 5.

Weinsch Leon, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcoala Nouă Nr. 5.

Antochi Dionisie, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.

Cojocaru Vasile, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi.

Rickzer Moses, curelar, domiciliat în Siret.

Pauliuc Anton, lăcătuş, domiciliat în Siret.

Plach Victor, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi.

Ştefureac Mihai, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorilor Nr. 19.

Vaţlacec Iosef, lăcătuş, domiciliat în Putna.

Kohl Iosef, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, Strada  Mare Nr. 108.

Schpielvogel Emil, lăcătuş, domiciliat în Mănăstioara.

Cucerka Titus, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Bogdan Vodă Nr. 74.

Priscornic Valerian, lăcătuş, domiciliat în Siret.

Dumitru Costea, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Pulberăriei Nr. 23.

Prelici Victor, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Cuza Vodă Nr. 6.

Engster Otto, lăcătuţ, domiciliat în Rădăuţi, str. Obor.

Schwartz Tobias, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Cronicarilor.

Hilinger Josef, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Mitropolitul Şaguna Nr. 28.

Kremer Mendel, electrician, domiciliat în Rădăuţi, str. Băii Nr. 4.

Engster Hubert, mecanic, domiciliat în Rădăuţi.

Poţcaliţchi Josef, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului.

Kriekel Sigmund, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Poienilor Nr. 8.

Bardo Mihai, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iosefinei Nr. 2.

Kecher Itzig, bărbier, domiciliat în Siret.

Istvan Iohan, lăcătuş, domiciliat în Siret.

Caroliuc Teodor, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Tolocii Nr. 6.

Duciuc Modest, lăcătuş, domiciliat în Siret.

Kohl Andreas, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 92.

Cuneţchi Gheorghe, lăcătuă, domiciliat în Rădăuţi.

Sefco Petru, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bert.

Fedoriac Dumitru, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pulberăriei.

Holinger Mendel, richtuitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 51.

Sindilar Rudolf, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bogdan Vodă.

Murin Petre, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Apostoli Nr. 53.

Poleac Ioef, bărbier, domiciliat în Putna.

Hlipciuc Romaniuc Iuriu, frizer, domiciliat în Seletin.

Stahorschi Eduard, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Parohiei Nr. 14.

Vasile Caprea, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Plugarilor Nr. 10.

Hansler Iosef, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi.

Rusu Mihai, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Colibaba Nr. 20.

Hoffmann Frantz, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 38.

Prepeliţă Gheorghe, cojocar, domiciliat în Bahrineşti.

Titron Ion, morar, domiciliat în Rădăuţii Noi.

Venochradnie A., lăcătuş, domiciliat în Siret.

Vild Leopold, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, Strada Şerpuită Nr. 11.

Marx Alexandru, lăcătuş,  domiciliat în Siret.

Navroţchi Carol, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 103.

Leiser Nathan, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf Marin.

Reh Norbert, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Fagilor, Nr. 12

Schleim Sali, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Hanului Nr. 8.

Pacheit Emil, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi.

Galan Ioan, lăcătuş, domiciliat în Voitinel.

Trufin Grigore, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei.

Harand Leon, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr.l63.

Rezuş Gheorghe, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan.

Titron Ferdinand, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 10.

Aga Ilie, Lăsătuş, domiciliat în Putna.

Danca Ioan, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Eminescu Nr. 54.

Neumann Heinrich, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 16.

Bradner Moses, croitor, domiciliat în Putna.

Balanovschi Eugen, croitor, domiciliat în Baineţ.

Scorobohaci Ilie, măcelar, domiciliat în Siret.

Brucher Ioan, morar, domiciliat în Dorneşti.

Merliug Samuel, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bodnărescu Nr. 28.

Marx Alexandru, morar, domiciliat în Siret.

Koch Iacob, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Oborului.

Hoffmann Carol, morar, domiciliat în Milişăuţi.

Gronichievici Iosef, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Morilor Nr. 2.

Straub Iosef, morar, domiciliat în Marginea.

Ettinger Oscar, morar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Buler Solomon Leib, morar, domiciliat în Rădăuţi.

Heucert Filip, morar, domiciliat în Dorneşti.

Bondic Alois, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Drach Aron, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Fischman Solomon, brutar, domiciliat în Suceava, str. Cereal Nr. 7.

Lauchman Sali Hil, modistă, domiciliată în Rădăuţi, str. Florilor Nr. 1.

Viemer Herman, dogar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 46.

Straub Andrei, dulgher, domiciliat în Gura Putnei.

Costea Teodor, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Bereştei Nr. 3.

Balaţchi Gheorghe, dulgher, domiciliat în Siret.

Silzer Iacob, dogar, domiciliat în Siret.

Moroşan Petru, dogar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcoala Nouă Nr. 8.

Ududec Vasile, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Jalcău Nr. 15.

Mateiciuc Alexandru, domiciliat în Siret.

Prosch Ioan, fierar, domiciliat în Marginea.

Horvath Ştefan, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pulberăriei Nr. 20.

Sager Richard, fierar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Nastase Velnicer, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Braunstein Nr. 44.

Broască Mihai, fierar, domiciliat în Bahrineşti.

Zenzner Eduard, fierar, domiciliat în Tereblecea.

Harand Ştefan, fierar, domiciliat în Rădăuţi.

Niculăică Teodor, fierar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Haras Eduard Vecera, brutar, domiciliat în Vicovul de Jos.

Ivanov Naum, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Coşarilor Nr. 3.

Hünig Eric, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorilor Nr. 34.

Herman Katz, mmăcelar, domiciliat în Frătăuţii pe Suceava.

Straub Oscarr, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Larionescu.

Boiciuc Ioan, măcelar, domiciliat în Putila.

Bauer Herbert, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.

Herman Ioan, fierar, domiciliat în Bădeuţi.

Veber Carl, fierar, domicilist în Frătăuţii Vechi.

Drehuţă Vasile, fierar, domiciliat în Baineţ.

Henchert Enrich, fierar, domiciliat în Putila.

Tvardovschi Gustav, fierar, domiciliat în Siret.

Carol Ioan Otolinger, fierar, domiciliat în Gura Putnei.

Ciobotaru Ioan, fierar, domiciliat în Voitinel.

Trömel Ignat, fierar, domiciliat în Gura Putnei.

Pal Ionaş Boris, rotar, domiciliat în Dorneşti.

Engel Herman, rotar, domiciliat în Satul Mare.

Posteucă Leontie, rotar, domiciliat în Stăneştii de Jos.

Schuster Ştefan, rotar, domiciliat în Voitinel.

Weber Friederich, rotar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.

Czernay Carol, rotar, domiciliat în Milişăuţi.

Glass Reinhold, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 193.

Cristian Weber, rotar, domiciliat  în Frătăuţii Vechi.

Schnel Josef, rotar, domiciliat în Voevodeasa.

Beiger Roman, rotar, domiciliat în Putila.

Trömel Josef, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Braunstein Nr. 46.

Topola Pamfil, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 8.

Glas Richard, rotar, domiciliat în Măneuţi.

Vlonga Epaminonda, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 24.

Ionuţă ştefan, rotar, domiciliat în Bahrineşti.

Vasile Urmă, fierar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Romanievici Frantz, fierar, domiciliat în Putna.

Dumitran Alexandru, fierar, domiciliat în Seletin.

Burjinschi Iosef, fierar, domiciliat în Siret.

Postelnic Teodor, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Dr. Vasile Bodnărescu.

Mainiczi Ioan, morar, domiciliat în Milişăuţi.

Leviţchi Iohan, morar, domiciliat în Bilca.

Efroim Gruber, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.

Suc Vilibald Rudolf, lăcătuş, domiciliat în Voevodeasa.

Gheorghe Sindilaru, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Serpentină Nr. 5.

Rikzer Israel Guecer, tinichigin, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 10.

Stern Heim, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 49.

Schmidt Frantz, frânghier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 124.

Siegfried Christofor, dulgher, domiciliat în Voevodeasa.

Marţiac Mihai, rotar, domiciliat în Milişăuţi.

Holovenciuc Victor, cojocar, domiciliat în Dărmăneşti.

David Mendel Uşer, morar, domiciliat în Marginea.

Cortea Carol, morar, domiciliat în Satul Mare.

Marciuc Gheorghc, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Trei Ierarhi Nr. 5.

Ursache Ioan, fierar, domiciliat în Vicovul de Jos.

Juravli Teodor, dulgher, domiciliat în Straja.

Götel Filip, morar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Veinschau Moses, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 18.

Glaser Victor, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolfinei Nr. 19.

Heiner Leib, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Renei Nr. 2.

Vişan Mihai, tâmplar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Heisman Feidiş, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 11.

Otocar Iosef Haas, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf Marin Nr. 20.

Buvai Eugen, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.

Gropper Heim, brutar, domiciliat în Siret.

Grün Iacob, tâmplar, domiciliat în Bahrineşti.

Sorohan Vasile, cojocnr, domiciliat în Chisăliţeni.

Babat Leib, tinichigiu, domiciliat în Brodina.

Popescu Duinitru, tâmplar, domiciliat în Straja.

Toma Albert, cizmar, domiciliat în Bahrineşti.

Bopcer Ioan, cizmar, domiciliat în Siret.

Szilzer Teofila, brutar, domiciliată în Siret.

Prelipecanu Vasile, brutar, domiciliat în Horodnicul de Jos.

Glater Max, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, str. Ferdinand Nr. 63.

Cerneţchi Emilian, tipograf, domiciliat în Rădăuţi, Strada Îngustă Nr. 7.

Macovei Dumitru, dulgher, domiciliat în Horodnicul de Sus.

Seredinschi Iosef, dulgher, domiciliat în Gura Putnei.

Vlonga Dumitru, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Tolocei Nr. 24.

Staniseschi Norbert, fierar, domiciliat în Seletin.

Vile Iosef, fierar, domiciliat în Cerepcăuţi.

Tiger Berciu, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 12.

Murin Cristofor, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Apostoli Nr. 2.

Torac Ion, cojocar, domiciliat în Burla.

Siegebert Heidt, blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Caragiale.

Cremmer Iosef, tâmplar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Malanciuc Vasile, fierar, domiciliat în Botoşăniţa.

Carcea Dumitru, fierar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Harand Emil, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorului.

Romanchievici August, fierar, domiciliat înVoevodeasa.

Costea Vasile, fierar, domiciliat în Vicovul de Sus.

Volph Lipa, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 104.

Brucher Moriţ, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorilor Nr. 28.

Rauhmach Sapsel, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 20.

Ursuleac Ştefan, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Trei Ierarhi Nr. 9.

Federenciuc Vladimir, fierar, domiciliat în Rogojeşti.

Iuriciuc Vladimir, fierar, domiciliat în Rogojeşti.

Olărean Nicolae, fierar, domiciliat în Marginea.

Solomon Leib Rauchbach, cojocar, domiciliat în Rădăuţi.

Carol Frantz, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei Nr. 17.

Kohn Froim, tapiţer, domiciliat în Rădăuţi.

Schaller Maximilian, frânghier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 169.

Staub Herman, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 9

Luhaniuc Boris, cofetar, domiciliat în Mămăeşti V.

Apel Martan Stup, perier, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitarilor Nr. 1.

David Michel, şelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand.

Moldovan Nicolae, brutar, domiciliat în Siret.

Klepac Mihail, brutar, domiciliat în Siret.

Grohman Adolf, brutar, domiciliat în Siret.

Hardman Maximilian, rotar, domiciliat în Milişăuţi.

Schuhane Vladimir, brutar, domiciliat în Burla.

Besay Roza, croitoreasă, domiciliată în Mănăstioara.

Schacher Isac, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Carol Nr. 58.

Moroşan Natalia, croitoreasă, domiciliată în Siret.

Neumaier Otto, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.

 

 

[1] Monitorul Oficial, Nr. 58, 10 martie 1941, pp. 1197-1208


Astfel voiesc ei să zidească locaşul sfântului Dumnezeu!

Bucovinence, rugându-se la Arbore

 

„Zidindu-se o biserică gr. or. în Arbore, a fost fiecare locuitor îndatorat să contribuie la zidirea bisericii cu oareşcare sumă de bani. Ar fi ajuns, dacă ar fi contribuit fiecare locuitor dintr-un sat aşa de mare ca Arborea, deocamdată numai suma de cel mult 40 coroane pentru clădirea casei lui Dumnezeu; dară unii gheşeftari din Arbore, ca fostul vornic Grecu şi alţii de tagma lui, care voiau să aibă şi ei vreun folos, nu s-au mulţămit cu atâta, ci au silit pe fiecare, chiar şi pe acela care are o mulţime de copii şi care numai cu vai îşi poate agonisi 25 cruceri pe zi, ca să-şi susţină femeia şi copiii, să plătească o sumă de tot mare, pe care aceştia nu sunt de loc în stare a o solvi. Mai ales acum, în timpul iernii, şi cînd domneşte criza aceasta de bani, n-are ţăranul de unde scoate paralele. Toţi însă au promis că vor plăti, însă în fiecare an câte o sumişoară, după putinţa lor.

 

Ţărani din Arbore

 

Neputînd aşadar ţăranii să solvească îndată taxa impusă cu de-a sila, au chemat pe un secvestru districtual, anume Ostrakiewicz, ca să împlinească, cum se zice, pe fiecine care nu va plăti. Auzind ţăranii de sosirea dlui secvestru, unii neavând ce începe, au încuiat casele şi au luat-o la sănătoasa, alţii fiind mai viteji au încuiat uşa şi i-au ieşit dlui secvestru la poartă, înainte, ca să-i spună, că nu pot să dea nimică, având numai un suman şi un cojoc în casă, pe care, în timpul iernii, nu pot să îl dea. Cu sumanul merge bărbatul la lucru, ca să-şi cîştige cei 25 cruceri, iară cu cojocul umblă băietul la şcoală ori îl întrebuinţează nevasta. Dl secvestru, cu o botă groasă în mână, se apropie răcnind ca un leu şi dă navală asupra ţăranului.

 

 

În disperarea lui, ţăranul caută, cum ar face fiecine într-o astfel de stare, să oprească pe dl secvestru şi pe cei plăiaşi de a străbate mai departe. Dl secvestru se uită iute împrejur. Vede el mulţi oameni împrejur, căci se uitau vecinii ca la o panaramă, şi atunci dă poruncă celor 5 plăiaşi să strice uşa şi să intre. Dacă nu erau mulţi spectatori, atunci dl secvestru întorcea bota şi începea a trânti în vrăjmaşul său. În modul acesta a fost maltratată o femeie, care era singură acasă, fiind bărbatul dus la lucru. În modul acesta a purces dl secvestru, în mai multe locuri, luându-le şi straele din casă şi lăsându-i astfel batjocuriţi. Atunci ţăranii, neştiind ce face, au pus băieţii pe câte trei înaintea sfintei icoane, zicând: „Rugaţi-vă, băieţi, voi, că pe voi vă va auzi mai degrabă Dumnezeu, să se dărâme zidurile bisericii, până mâine dimineaţă!”. Alţii iarăşi au luat bâta şi traista în spate şi s-au dus la munte, să cîştige banii pentru biserică. Astfel voiesc ei să zidească locaşul sfântului Dumnezeu! Suntem curioşi, ori judecătoria din Solca are ştire despre toate acestea?”[1].

 

L’Art et les Artistes, ianuarie 1917, Biserica din Arbore

 

 

[1] Apărarea Naţională, Nr. 18, Anul III, Cernăuţi, duminică 8 martie stil nou 1908, p. 4


Pagina 11 din 124« Prima...910111213...203040...Ultima »