Proclamaţia austriacă, la ocuparea Principatelor | Dragusanul.ro

Proclamaţia austriacă, la ocuparea Principatelor

Iasi 1840 CLA 1909 p 116

*

Tipărită pe afişe, în franceză şi în română, şi răspândită odată cu intrarea trupelor austriece în Iaşi, Proclamaţia de mai jos, care figurează în „Uricariul” lui Codrescu, e o filă discretă din povestea unirii Principatelor, în condiţiile asigurate de Europa, pe fondul îndelungatului conflict ruso-turc pentru teritorii, pe parcursul secolului al XIX-lea. Deşi lapidar, textul transmite o mulţime de informaţii – descrise pe larg în presa vremii, cum se va vedea din alte documente – despre conlucrarea europeano-turcă, în tentativa de a bloca expansiunea rusească spre Europa Răsăriteană:

Locuitori ai Ţării Româneşti şi ai Moldovei

* 

În puterea unei Convenţii, încheiată în­tre Majestatea Sa Împăratul, Augustul meu Suveran, şi între Sublima Poartă Otomană, trupele austriece întră în Principate. Ele sunt menite de a înlătura bântuirile războiului şi de a aduce, în mijlocul vostru binecuvântările păcii. Primiţi, deci, cu încredere pe aceşti chezaşi ai siguranţei voastre şi ai liniştii tutor: ei vor şti să o merite, prin conduita lor cea regulată, prin ordinea şi disciplina perfectă ce ei vor observa.

*

Privilegiile ce vă sunt asigurate de Subli­nia Poată rămân în deplină lucrare. De aceea şi aştept, din partea autorităţilor ţării, toată ajutorinţa trebuitoare, în privirea încartiruirii şi a merindării trupelor, care se va face prin despăgubire regulată; totoda­tă, pretind stricta menţinere a ordinii şi a liniştii din chiar partea populaţiunii, pen­tru că, în caz contrar, se va păşi cu toată asprimea legii către orişice încercare de răsculare sau de ameninţare a ordinii publice.

*

Toate autorităţile sunt îndemnate, tot acum, de a se adresa, de astăzi, înainte, Locotenentului General Contele Coronini, numit, de M. S. Împăratul, Comandant al tuturor tru­pelor, în ambele Principate, sau organelor mi­litare pe care el le va autoriza în privirea asta.

în 18 August 1854

*

Comandantul Şef al Armatelor a III şi a IV

Baron de Hess

General de Artilerie.

*

(Uricariul / cuprinzător de hrisoave, ispisoace,urice,  anaforale, proclamaţiuni, hatişerife şi alte / acte ale Moldovei şi Ţării Româneşti, / de pe la anul 1461, şi până la 1854 / sub direcţiunea dlui Theodor Codrescu, Tomul al VI, Iaşi, Tipografia Buciumului Român, 1875, pp. 79, 80)