Dragusanul - Blog - Part 50

Fişe pentru povestea neamului Hâncu (V)

 

Asediul Hotinului

 

 

1755, Septemvrie 10. Matei Ghica Voevod rânduieşte pe Niculi serdarul de Orhei să cerceteze dacă răzeşii din Hânceşti sunt drepţi proprietari ai moşiei lor, spre a dispune ca în anul viitor să li se deie uşurul ce li se cuvine de pe moşia lor, care a fost vândut la Cochii Vechi. (Original).

Noi Matei Ghica Vvoda bojiu milst. gpdară. zemli Moldavscoi.

 

Credincios boeriul Domnii Mele dum. Niculi vel sărdar de Orheiu. Îţi facem Domnie Me în ştiri că aice la Domnie Me au dat jalobă aceşti oamini, anume Grigoraş Liupeiu şi Ştefan Cronce şi Trohin Ulinici şi Vasîle Bujor, şi alţi fraţi şi răzăşi ai lor, zicând precum că au o moşiie pe Cogâlnic, în ţinutul Lăpuşnii, anumi Hânceştii, pe cari moşiie au făcut ţarină nişte tătari şi vrând oaminii aceştiea ca să-ş strângă dejma, iară uşurgii n-au vrut să le de, pentru care de aice alt răspuns nu li s-au dat făr’ numai vii şti că la vindere uşorului când s-au strângat (sic) la Cochi vechi într-acesta chip s-au strigat: adecă oamenii cari vor fi având moşii şi au arat tătari şi li să vor fi dat pâne în anul trecut să li să de şi într-acest an, dar şi cari n-au luat şi s-a îndrepta cu bună încredinţare cum că-i adivărat moşani să li să de şi aceloralanţi; ce aceşti oamini măcar că au arătat înainte dum. vel logofăt o carti di la pre fericit răpousatul părintile Domnii Mele Măriia Sa Grigori Vod[ă], cu cari îi voiniceşti să-ş stăpânească acea măşii Hânceştii. Dar pentru dejmă au răspuns că n-au luat în anul trecut, dar, pentru că sunt cu adivărat moşeni, nu li s-au putut crede, ce iată că-ţ scriem dum. după ce vii lua carte Domnii Mele să viie cu toţii moşenii faţă şi să-ş aducă ei dovad încredinţat cum că sunt drepţi moşeni într-acel sat făr de nici o pricină şi aducând dovad într-acesta chip să li dai mărturiia a dum. cum că s-au îndreptat şi pe mărturiia dum. la anul viitor să li s[ă] de şi lor pâne, iar nu într-acest an, după cum s-au hotărât de aice. Aceasta şi fii sănătos.

Lt. 7264, săpt. 10. / (P. D.) / Colecţia Manuc bey”[1].

 

 

 

1756, Iulie 8. Mărturie de la oamenii din Hânceşti, dată la mâna răzeşilor de acolo, că nu mai pot stăpâni moşia din pricina tătarilor de la Bei Mârze, care nu vor să dea nici dijma pentru venitul locului. (Original).

 

Noi omenii ot Hânceşti, carii mai gios ne-[a]m iscălit, făcut-am încredinţat mărturie no[a]stră la mâna dumilor sali lui Ştefan Cronce i Sandul Lupeiu i tutor (sic) răzeşilor lor de acolo, precum ştim cu sufletel[e] no[a]stre că i-am apucat că sunt drepţi moşe[ni] di când trăim de la părinţii noştri şi noi acu suntem bătrân, tot pe aceşti oamini, cari mai sus s-au numit i-am [a]pucat luând dejmă şi stăpânind ace moşii de pe Cogâlnic, la Hânceşti. Dar deosăbit pe acia moşâi mai mult se hrănesc tătarii de la Bei Mârze cari dunta. vii şti că ne-[a]u înpins tătarii pe noi pân’ în sat cu aratul şi cu cositul şi nu putem să ne hrănim noi pe loc, să ne hrănim şi vinitul locului să-l dăm, dar tătarii să hrănesc şi vinitul locului nu-ş dau, ce ne rugăm mili dumitali să avem dreptate.

 

eu vornicul Antohi ot Hânceşti martur / eu Ştefan Chişcă martur / eu Tanas Ivan mar. / eu Ştefan Cociul mar. / eu Damaschin mar. / şi noi tot satul martur

den răzeşi anumi Andrei Căr[ăman]

ai dumitali mici şi plecaţi şi gata la slujbă.

eu vornicul Antoh şi Ştefan Chişcă şi Tănas Ivan şi carii mai sus suntem numit.

şi eu preutul Panhil am scris cu zisa lor.

let 7264, iulii 8 zil[e]. / Colecţia mea”[2].

 

 

 

 

1756, August 16. Constantin Mihai Cehan Racoviţă Voevod împuterniceşte pe Grigoraş Lupei şi pe Vasile Tălmaciu să ia dijma de pe moşia Hânceşti din ţinutul Lăpuşnei până ce se va împlini cheltuiala făcută cu dezbătutul moşiei. (Original).

 

Io Costandin Mihai Cehan Racoviţ Vvod. boj. milst. gpdar. zemli Moldavscoi.

Dat-am carte Domnii Mele lui Grigoraş Lupei şi lui Vasile Tălmaciu să fie volnici cu carte Domnii Mele a opri toată dejma ce s[ă] va face de pe moşie Hânceştii ce este la ţinutul Lăpuşnii, pân să va înplini toată cheltuiala ce s-au făcut cu dezbătutul aceştii moşii, ce au cheltuit aceşti de mai sus arătaţi şi după ce s[ă] va înplini cheltuiala, de atunce înainte să-ş ia fiişticare ră[zăş] parte lui ce i să va vini.

Într-alt chip să nu fie că aşa este poronca Domnii Mele.

(P. G.) V let. 7264, av. 16. / Colecţia Manuc bey”[3].

 

 

 

1759, Iunie 9. Mărturie de cercetare de la Simion Cheşcul uricarul şi de la Sandul biv stegar în pricina dintre Hânculeşti şi răzeşii de Pereni. (Copie).

 

Facem ştire cu această mărturii a noastră din poronca Mării Sale Pre Înălţat Domnului nostru Ioan Theodor Vvodă, mergând noi la sat la Pereni, ci să hotărăsc cu Săcărenii şi cu Perenii (sic), ci sunt la ţinut Lăpuşnii, şi după luminată cartea Mării Sale lui Vodă întru cari ni poronceşti Măriea Sa Vodă ca să luăm sama Hânceştilor cu răzăşii di Pereni, ci să hotărăsc cu Săcărenii, Hânceştii di din sus, şi mergând noi la aceste moşii şi luându-le sama pi scris a îmbe părţile, aşe am aflat că aceste moşii Perenii şi Săcă­renii au fost hotărâti din trecuţii ani, după giudecata ce au avut Hânceştii cei bătrâni, părinţii lor, cu părinţii acestor răzăşi din Pereni la Măriea Sa răposatul Mihai Vvod, cum arătară răzăşii din Pereni şi mărturii hotarnică di la Toader Crucerescul biv vel căpitan din velet 7230 mart 25 scriind că după giudecata şi a Divanului Mării Sale Mihai Vodă au ales iei toate cumpărăturile Hânceştilor din Pereni şi le-au stâlpit dispre Săcăreni Hânceştilor, cari mărturii hotarnică scrii din sămn în sămn şi, fiind şi Hânceştii faţă, s-au priimit şi ei după giudecata Divanului şi după hotărârea acelui boer hotarnic, Toader Crucerescu biv vel căpitan, ce au ales şi au hotărât, după giudecata Divanului gospod, cari au arătat şi zapisul în izvod cu pecete gospod şi s-au primit şi s-au lămurit şi s-au închiet hotărâtul stânjinilor. Dar acum vrând Hânceştii ca să mai ia ei moşie di la Pereni, tot cu acel zapis vechi, şi noi cercetând zapisul şi măsurând noi şi lanţul şi stânjănii hotărâturii vechi de 38 ani n-am cutezat a strica hotărâtura vechi pi gura lor, fiindcă părinţii lor, Hânceştii, tustrei fraţii, sunt iscăliţi întră aceli hotarnice, unîi la alţii au primit după giudecata Mării Sale Mihai Vodă şi după hotărâre acelui boeriu şi cu mulţi oameni buni ce au hotărât cari s-au adiverit şi aceasta că acel Toader Cruceresc po­stelnic au fost unchi Hânceştilor[4] şi am socotit şi noi că acela a tras la dreptatea şi n-a fi făcut strâmbătatea neamului şi pentru aceasta noi n-am cutezat a strica hotărâtura vechi de 38 ani, fiind primită de părinţii lor şi iscăliţi părinţii unii la alţii în mărturiile hotarnice, căci aşezările părinţilor nu socotim cu cale să le strice feciorii şi i-am întrebat pe Hânceşti au zapise mai nouă de la hotărâtură încoace să le cercetăm şi ce a fi pe dreptul să le de moşie răzăşii şi ei nici un zapis de la hotărâtura încoace n-au mai arătat şi pentru aceasta le-am dat noi zi de la noi la Sfânta Mărie Mare ca să se afle ei cu toţii la Divan ş-atunce cum va alegi Divanul aşa va fi.

 

7267, iuni 9 zile. / Au iscălit Simion Cheşcul uricariul / Sandul biv stegar de copii martur / Osăbit mai sânt iscăliţi anume: / Noi aceşti oameni din Ciuciuleni anume Acsinte, / Grigoraş Guţu ot tam, / Iancul ot tam / şi alţi oameni ştim cu sufletele noastre pe cum ştim şi aşea ori la ce giudecată s-ar întâmpla.

Arhiva Statului Chişinău. Judecătoreşti. Dos. Nr. 607, fila 1259 şi dos. Nr. 1339 fila 118”[5].

 

 

 

1763, Iulie 20. Copiii lui Miron Hâncul căpitanul împart moşiile şi ţiganii ră­maşi moştenire pe urma tatălui lor. (Copie).

Înpărţala ci s-au făcut de moşie şi de ţigani între ficiorii lui Miron Hâncu căpitan, cum arată în gios anume. / Anul 7271, iuli 20 zile.

 

 

Partea Lupului.

 

Un bătrân întreg din satul Săcărenii, la ţinutul Lăpuşnii, care sat umblă în trei părţi şi cu vad de moară întreg într-această a trie parte şi cu săliştea cea vechi şi cu casăle cele părinţăşti şi cu livadă de lângă casă şi cu altile ce vor veni pe ace parte.

Un bătrân şi giumătate şi dintr-alt bătrân cât s-ar alege şi cu vad de moară întreg şi dintr-alt vad a patra parte din satul de Perenii la ţinutul Lăpuşnii şi a patra parte din satul Singera tij otam, care acest sat s-au socotit în patru părţi.

 

 

Partea Catrinii, ci-i fată înpărţită.

 

Giumătate de bătrân din Săcăreni şi cu livadă de pomi, ci vor veni pi ace parte, la ţinutul Lăpuşnii; giumătate de sat de Moleşti, cu lacuri de heleştei şi cu locuri de prisăci, tij otam; giumătati de sat de Condreşti şi cu vad de moară întreg şi cu locuri de prisăci, ci s-ar veni pe această parte: aceasta i s-au socotit pentru zăstrea ei, tij otam şi a patra parte din satul Singera otam.

 

 

Partea Sinicăi, surorii cei mai mici şi împărţită.

 

Giumătate de bătrân din satul Săcărenii şi un vad de moară întreg şi cu livezi ci i să vor veni pe această parte în ţinutul Lă­puşnii, giumătati de sat Moleştii, cu locuri de heleştei şi de prisăci tij otam; giumătate de sat de Condreşti şi cu locuri de prisăci ci i să va veni pe partea ei. Acestea i s-au socotit pentru zăstrea ei. A patra parte din satul Singera tij otam, Lăpuşna.

 

 

Partea Mariei, surorii ce-i mai mari.

 

Brătenii, sat întreg, ce este hotărât şi cu vad de moară întreg, şi cu locuri de prisăci, cu pomi, la ţinutul Lăpuşnii; giumătati de vad di moară a Istrătoai, în Ciuciuleni, pe Cogâlnicu, şi cu partea ci s-ar alege din câmp, cum scrie zapisul, şi alt vad de moară, a lui Mârzacu tij otam. Aceste vaduri sunt cu prici[ni] de giudecată şi s-au priimit Mariea de li va pute scoate, partea ci s-a alege, să n-aibă triabă alţi fraţi, dar di vor rămâni să le ia, să nu mai aibă a ceri altă parti, nici să ceai cheltuială la fraţi. A patra parte din satul Singera tij la ţinutul Lăpuşnii.

 

 

Partea Lupii, ci o ţine Hrănaciu.

 

Giumătate de bătrân de Paşcani şi a patra parte din iaz cu 2 zapisă. Acesta i l-au fost dat tatăl său Miron Hâncu. Bondeştii, sat întreg şi cu locuri de heleştei. Acesta i l-au dat fraţii la înpărţală.

 

 

Partea Nastasiei, ci o ţini căpitan Neculai Iacomi.

 

A triea parte din tot satul Săcărenii şi cu vad de moară întreg, şi cu livezi ci i să vor vini pe această parte, carele şi stăpâneşte după zapisul ci i-au dat socrul său, Miron Hâncu, la logodnă, înaintea starostilor, însă după cum i-a fi scriind zapisul ei, ci i-au dat la logodnă, toate deplin să le stăpânească şi cu vadul cel de moară ce scrie mai sus.

 

Ţiganii, după cum s-au socotit şi s-au înpărţit în patru părţi, pe patru fraţi: Lupul, Mariea, Catrina şi Sinica, bez partea Lupu­lui[6] şi a Nastasiei, ci o ţine căpitanul Neculai Iacomi, fiind aceste doi surori scoasă cu părţile lor de ţigani de Miron Hâncu, tatăl lor. 44 de suflete di ţigani au dat samă că sunt, însă cu cei care sunt vândut de dânşii şi fieştecare ţigan de cine s-au vândut, la partea aceluia s-au pus şi li să vine de parte către (sic) doisprăzece suflete de fraţi, adecă patruzăci şi opt.

 

 

Partea Lupului.

 

1 Andrunachi ţiganul l-au vândut şătr. Vasilachi Cozma, 1 Tudora, ţiganca, lui Andrunachi, tij, 1 copil a, lor tij vândut otam, 1 Ursu ţigan sin Chimingeriului, 1 Paraschiva fata lui cu ţiganca cea dintâi, copii partea Paraschivii, ½ copil tij partea Paraschivii , 1 Toader Chifane, holtei, 1 Marin ţigan bătrân, 1/2 ţigan, ficiorul lui Iftimie, cizmari la mănăstire Căprienii, 1 copil a Iustenii ţigăncii, sora lui Toader Gratie, din neamul lui Şapte Epi, 2 ţiganci surori, lui Ioniţi a Armencii Lenţii, ţigani de Bugiac

12 facu

 

 

Partea Măriei surorii cei mai mari.

 

1 Mariea, fata lui Costantin Costin, au vândut şătrariului Vasile Abaza; 2 copii al ei tij vânduţi; 1 Măriuţa ţiganca au vândut-o lui Anastasie Lipiţcanu; 1 Măriuţa ţiganca au vândut-o cumnată-său, căpitanii Neculai Iacomi; 2 copii a ei tij vânduţi; 1 copil de ţigan a Pacului l-au vândut lui Neculai Cogălniceanu; 1 Gafiţa ţiganca, fata Ilenii Băbănesii, o ţine un ţigan a Dobrovăţului; ½ copil partea Gafiţii; ½ copil al Măriuţii fetii lui Murachi; 1 Istina ţiganca, soră lui Toader Gratie din Şapti Epi; 1 Catrina, sor lui Toader Mogaiu

13 fac, cu unul ci i s-au lăsat mai mult de cei vânduţi, pentru 42 lei, ci avea să mai ia să i să înplinească 126 lei, cum răspunde cartea de giudecată.

 

 

Partea Catrinii, ci-i fată înpărţită.

 

1 fată lui Toader Ştefănuţă, ţigan au vândut lui Vasile Potlog, 1 copil al ei tij l-au vândut lui. 1 Mariea, sor Ursului ţigan, au vândut şătrariul Vasile Abăza. 2 copii ai Anghelenii, surorii lui Mogaiu. 1 Neculai, ficiorul lui Marin. 1 Safta fata Tudorii. 1 copil a lui Ioniţă, ficiori lui Ştefănuţă; 1 copil a Iusteniei, sora lui Toader Gratie de niamul lui Şapti Epi. 1 Tudora sor lui Mitachi; 2 copii al ei tij

12 fac.

 

 

Partea Sinicâi ce-i mai mici şi înpărţită.

 

1 Ştefănie ţigancă au vândut stolnicului Tomii Lucăi; 1 copil al ei tij vândut lui; 1 copil al Măriei surorii Ursului ţigan vândut şătr. Vasile Abaza; 1 Toader Mogaiu, vândut de Lupul Hâncul; ½ copil parte lui; 1 Anghelina, sor lui Mogaiu; 1 copil al iai; 1 Ioniţă, ficior lui Ştefănuţă; 1 copil a lui, tij vândut de Marii la Răşcanul; ½ a lui Neculai, ficiorul lui Miron; 1 Ioniţă, ficior Furnicăi; 1 Măriuţa, fata lui Murachi; 1 copil a Istinii, surorii lui Toader Gratie, neamul lui Şapte Epi.

12 fac.

 

 

15 suflete de ţigani, ci le-au luat dum. visternicu Ioniţă Cant au să se giudece, de vor rămâne bani să să înpartă, iar pe aceşti patru fraţi, Lupul, Mariea, Catinca, Sinica, iar pentru şasă ţigani, ci sunt fugiţi, li să vin câte un ţigan şi giumătate de frate.

 

Iar pentru 30 de chile de grâu şi 70 chile de mălai, ci au dat samă fetile că ştiu că s-au luat dejma anului din Singera, s-au socotit chila de grâu câte doi lei şi chila de mălai câte un leu şi să fac 130 lei şi dintr-aceşti bani să ia Catrina şi Sinica 58 lei, pentru patru boi şi doă vaci, şi să ei Lupul 18 lei, pentru un cal, care vite le-au fost luat sora lor Mariea, cu cartea gospod de la dânşii, cu giudecata Măriei Sale Scarlat Vvd şi s-au preţăluit cu vornicii de poartă şi ciialalţi bani câţi mai rămân să se scoată întâi cheltuiala ci s-a dovedi că au făcut cu dezbătutul moşiei Singera şi apoi ci a rămâne să înpartă frăţăşte, iar di nu s-a cuprinde cu dejma di anul, tot să să înplinească acestea cu dejma din ista an.

După socotiala noastră, aşa am găsit a fi drept şi fieştecarile, după înpărţală, aşa să stăpânească partea sa.

Anul 7271, luna avgust 4. / Aceasta este copie adivărată după vechile scrisori.

Iscălit. Marcu sărdariu

Colecţia Arhivei Statului Chişinău. Pentru genealogia Hânculeştilor a se consulta în special dec. Nr. 61,118, 132, 136, 15i şi 201. Vezi şi L. T. Boga, Documente basarabene, X”[7].

 

 

 

1768, Februarie 5. Grigore Ioan Calimah Voevod împuterniceşte pe răzeşii de Hânceşti să ia venitul din stupi şi din scumpie, cu care fac negustorie nişte oameni aşezaţi pe moşia lor. (Original).

Noi Grigorii Ioan Calimah Vvoda, bojiu mlstiiu gspdară zemli Moldavscoi.

Scriem Domnie Me la credincios boerii noştri dum. Darie Donic biv vel pah. i Dumitrache biv vel uşer, vel sărdar, vă facem ştire dum. că Domnii Mele au jăluit aceşti oamini, anumi Trohin Ulinici şi Gligoraş Lupeiu şi alţi răzăşi a lor de moşie Hânceştii di pe Cogâlnec, de la ţinutul Lăpuşnii, zicând că ace moşie Hânceştii este driapt[ă] a lor şi sunt câtva oamini şezători acolo şi pun pricină că este margine şi nu vor să-ş de vinitul locului din toat[e] adică din stupi şi din scunchie[8], ce o strâng şi fac neguţitorie şi cerându-ş dreptate, iată că vă scriem dum. să chemaţi faţă pe toţi acei oamini ce să hrănesc pe moşie Hânceştii şi să luat sama şi fiind jalba lor adivărată să-i supuneţ dum. şi să înpliniţ vinitul locului din toat[e] pe obicei, după hotărâre ponturilor, atâta din stupi, din scumpie, din ţarnă cu pâini, din toat[e] pe obicei, sau neodihnindu-să acolo şi având mai mult a răspunde şi trăgându-să vreo parte la Divan, prin mărturie dum. să avem ştire. Aceasta scriem.

let. 7276, fev. 5. / (P. D.) / Procit vel logofăt.

Colecţia mea.”[9].

 

 

 

[1] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 167, pp. 195, 196

[2] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 168, pp. 196, 197

[3] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 169, p. 197

[4] A fost unchiul Hânceştilor, fiindcă Dumitraşcu Hâncul a avut de soţie pe fata lui Constantin Clucerul (vezi mai sus Nr. 154, p. 180).

[5] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 175, pp. 203, 204

[6] Probabil Lupa, care încă din 1761 vinde ţigani de zestre. (Buletinul comisiei istorice, VIII, p. 129).

[7] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 177, pp. 205-209

[8] Scumpie = Cotinus Coggygria, întrebuinţată la obţinerea unor colori naturale. Vezi Al. Borza, Basarabia noastră, în revista Societatea de mâine, an XIII, Nr. 2, p. 28. O mărturisire preţioasă că scumpia era o marfă apreciată şi căutată, precum şi că Hânceştii îşi datoresc începuturile sale comerciale acestei interesante materii prime.

[9] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 185, pp. 216, 217


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Nistrului

 

 

 

Satele Criulenii, Ustia, Horilcanii, Marcăuţii, Molovata, Ocsăntia, Văşcăuţii,

Jora de Gios, Jora de Sus, Lopatna, Stodolna, Hrabova, Lalova, Horodişte,

Buciuşca, Saharna, Ichimăuţii, Ţahnăuţii, Ciorna, Lipicenii, Răzina, Oleşcanii, Părcanile

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Criulenii

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Criulenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 4: 1 volintir, 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 24. 3 case pustii.

 

 

Birnicii:

 

 

Maftei Drăguş

Andrei fratele vornicului

Sava Druţă

Platon, bejenar

Iacob Bărcuţă

Andrei al lui Drăgan

Constandin Sclifos

Ştefan Lipan

Simion Pavăl

Toader Drăgan

Toader Grecul

Simion fiul Solonăriţii

Carp, grec

Nistor fiul Solonăriţii

Nichita al lui Zălotco

Agapi Ciorbă

Neculai Drăgan

Simion Ştefănică

Andrei al lui

Ermurachi Drăguş

Tănasă Drăguş

Ştefan Şerbul

Grigori Sclifos

Ştefan Sclifos

 

 

Rufeturi:

 

 

Arhire, volintir

Popa Ioniţă

Tasia, săracă

Gheorghiţoaie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 459

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ustia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ustia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 55. Scădere rufeturi, însă 22: 15 scutelnici ai mănăstirii din Chişinău, 3 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dicusară

Trohin Burduja

Gheorghi cumnat lui Andrii, crâşmar

Andrii a Urâtii

Ioniţă Tălălae

Vasile Guvir

Arseni, vornic

Pavel Zmeul

Ilie Zmeul

Onofrei Tiacă

Petre Şeremet

Ioniţă Turtă

Pavel Chiriac

Andronachi, chişionian

Mihai fiul căpitanului

Vasile fiul lui Dumitraşcu

Simion Aivaz

Toader Lungul

Timuş Ţigule

Savin, baciul

Savrin fratele lui Sucloae

Sandul Borciul

Ion, dulgherul

Ioniţă fiul lui Păvălache

Ioniţă Ciorbă

Irimie, sârbul

Alicsandru fiul lui Opre

Arpeiti a Bugarului

Tănasă fiul lui Andronachi

Parfenie a Nichitoai

Pavel Gherciu

Grigoraş, rusul

Sava Lungul

 

 

Rufeturi:

 

 

Toader a Vasiloai, scultelnic

Stihi, muntean, scultelnic

Trohin Guvir, scultelnic

Leonti fiul lui Mihălachi, scultelnic

Hilimon fiul lui Maftei, scultelnic

Sandul Role, scultelnic

Ion a Ticlii, scultelnic

Ştefan Guvir, scultelnic

Timofti, morar, scultelnic

Dănilă, dascăl, scultelnic

Alecsie Stahi, scultelnic

Toader Doroftei, scultelnic

Tănase Furtună, scultelnic

Simion Slifos, scultelnic

Toader Iovul, scultelnic

Gheorghe Cărăuşaţa, volintir

Ştefan Lipician, volintir

Popa Vasile

Zmăranda, săracă

Gafiţa, săracă

Dochiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 459, 460

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Horilcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Horilcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 12: 10 volintiri, 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 11. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Hilip fiul lui Hodorogia

Constandin Hodorogia

Gavril Măriţoiu

Grigoraş Stihi

Toader Ghilan

Gheorghe Roşca

Mihăilă Stari

Năstas Cârnaţ

Andrii Racul

Vasile Hodorogia

Vasile, dascălu

 

 

Rufeturi:

 

 

Sandul, volintir

Condre Stihi, volintir

Dumitraşcu, volintir

Tănasă fiul lui Dumitraşco, volintir

Simion fiul lui Grigori, volintir

Ioniţă Hilimon, volintir

Vasile fiul lui Tănasă, volintir

Sămiginiţul fiul lui Gavril, volintir

Tănasă fiul lui Mihai, volintir

Chiriac fiul lui Ghilos, volintir

Popa Andrei

Diaconul Neculai

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 460

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Marcăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Marcăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Dumitraşco Druţul

Vasile nepot lui Stămati

Sandul Fârcu

Ignat, rusul

Iacob fiul lui Vasile

Ioniţă Martalog

Ştefan Stămate

Irimie Stămate

Ignat Striţco

Andrieş Catărău

Vasile, butnar

Simion, vornic

Ştefan, nepot butnarului

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 460

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Molovata

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Molovata

 

 

 

 

Toată suma caselor: 46. Scădere rufeturi, însă 17: 11 volintiri, 2 popi, 1 diacon, 3 femei sărace. Rămân birnici 29. 5 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Maftei Bejan

Platon Corneţel

Dumitru Corneţel

Pahomi fiul lui Miron

Pafeni, dascăl

Sava Curlat

Vasile fiul lui Gavril

Ioniţă a Iosâpoai

Iftodi, bejenar

Pricop, bejenar

Carp fiul lui Doroftei

Maftei fiul lui Ilie

Săvărin

Ioniţă a Paraschivii

Dumitru Cană

Ştefan Iosip

Mihălachi Bătrânul

Ion Roşca

Toader Postică

Ioniţă Postică

Petre fiul lui Tănasă

Tănasă Căzacu

Petre, butnar

Luchian fiul lui Andrei

Tudor a Săndulesii

Vasile Ion

Vasile Curlat

Leizer, jidov

Haim, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Nechita, volintir

Dănilă Gheorghiţă, volintir

Simion Bebere, volintir

Maftei Stângaciu, volintir

Condria Ilie, volintir

Alecsandru Hriţco, volintir

Vasile Buluţel, volintir

Martin Stângaciu, volintir

Tănasă Roşca, volintir

Ilie Nistor, volintir

Istrate fiul lui Mihălache, volintir

Popa Toader

Popa Antohi

Diaconul Ilie

Preutiasa săracă

Gheorghiasă, săracă

Gavrilişoaie, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 460, 461

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocsăntia

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ocsăntia

 

 

 

 

Toată suma caselor: 34. Scădere rufeturi, însă 14: 13 volintiri, 1 popă. Rămân birnici 20. 14 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Miron Daţco

Vasile Soltan

Andrii Chirtocă

Ioniţă Chiriţă

Toader a Prodonesii

Pavăl

Miron Stari

Andronachi Guriţenco

Călin Chirtoacă

Grigoraş, cojocar

Ioniţă Daţco

Ioniţă, dascăl

Ştefan Guriţenco

Ioniţă Popescul

Vasile Săcară

Simion Sotnic

Ocsănti fiul lui Pahomi

Lupul fiul lui Ştefan

Strătulat, crav

Grigoraş fiul lui Leonti

 

 

Rufeturi:

 

 

Ştefan Savin, volintir

Ioniţă Guriţenco, volintir

Ştefan Berhoiu, volintir

Manolachi, volintir

Sandul, volintir

Vasile, volintir

Ion, volintir

Lefter, volintir

Rdadul, volintir

Grigori, volintir

Vasile, volintir

Ioniţă Ştefca, volintir

Constandin, volintir

Popa Mihăilă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 461

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Văşcăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Văşcăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Rămân birnici 19.

 

 

 

Birnici:

 

 

Simion Bănar

Ioniţă, vrâncean

Toader Haraz

Constandin Solomon

Stahi Opre

Vasile Zatic

Dămian

Vasile Voico

Hilip Dămian

Grigore, rus

Chirică Voico

Vasile Ţurcan

Vasile, ţăran

Parfi, ţăran

Trohin Fâstâcă

Toader

Dumitru

Gavril Săcară

Niţă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 461

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jora de Gios

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Jora de Gios

 

 

 

 

Toată suma caselor: 19. Scădere rufeturi, însă 19: 14 călăraşi sărdăreşti, 3 volintiri, 1 popă, 1 diacon.

 

 

 

Călăraşi sărdăreşti:

 

 

Simion, arnăut

Ioniţă Pavăl

Onofrei fiul lui Tudosie

Gori Buhuş

Lupul Radu

Niţă Pavăl

Terinte Vidraşco

Neculai Mâţul

Lupul Corbul

Donul Pavăl

Dănilă Burduje

Parfeni Pavăl

Acsănti fratele lui

Dumitraşcu a lui Moloman

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Chiriac Radu, volintir

Lari Savin, volintir

Ioniţă Pavăl, volintir

Popa Ilii

Diaconul Chirică

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 462

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Jora de Sus

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Jora de Sus

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 26: 16 călăraşi sărdăreşti, 5 volintiri, 1 popă, 2 femei sărace, 2 volintiri cu ostavcă.

 

 

 

Călăraşi sărdăreşti:

 

 

Antohi Movila

Iacob Ursachi

Andrei Gâlcă

Dumitru nepot lui Andrieş

Gheorghe Brânză

Arsăni Postolachi

Ştefan frate lui Tănasă

Grigoraş Mitrofan

Ioniţă Gâlcă

Grigoraş fiul lui Gheorghe

Tănasă fiul lui Pavăl

Andrei, harabagiu

Ilie, dascăl

Grigoraş a Vasiloai

Mihăilă, văcar

Irimie Gâlcă

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Constandin Turbă, volintir

Nane Sava, volintir

Vlasă Mârzac, volintir

Neculai, sârbul, volintir

Ştefan Cărăman fiul Aniţii, volintir

Popa Sâdor

Samoiliasa, săracă

Năfrămiţoaie, săracă

Ştefan a Irimiei, cu ostavcă

Ion, crâşmar, cu ostavcă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 462

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lopatna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lopatna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 3: 1 popă, 2 femei sărace. Rămân birnici 5.

 

 

 

Birnici:

 

 

Niţă Mălaşco

Grigoraş Harsim

Toader Hilimon

Alecsii

Ion, vornic

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Maftei

Băcioae, săracă

Sănduliasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 462

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Stodolna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Stodolna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir cu ostavcă, 1 popă. Rămân birnici 29. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion Ariton

Andrei, pâslar

Toader Sârcul

Toma Grigoriţă

Zlătul, sârbul

Ioniţă Coton

Todică Flore

Irofte fiul Zahariei

Vasile Popescul

Alecsandru fiul lui Arseni

Miron

Gheorghe fiul Chiriţoai

Ioniţă Cergă

Simion fiul lui Ursul

Alecsie Negrul

Gavril, pâslar

Gheorghe Dodoe

Andrei Hriţco

Nene fiul lui Titiru

Vasile fiul lui Hriţco

Iosip, rusul

Condre fiul lui Caunica

Nechita, vătăman

Savin fiul lui Hriţco

Zaharie Galgaş

Ioniţă fiul lui Costandin

Isac Luca

Tănasă, vornic

Hriţcul, jidov

 

 

Rufeturi:

 

Savin, braşovean, volintir cu ostavcă

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 462, 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Hrabova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Hrabova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 20. Rămân birnici 20.

 

 

 

Birnici:

 

 

Stahi Vasile

Tofan, bejenar

Andrei, roşca

Ioniţă Popa

Trohin Şelin

Ion, căsap

Andrei fiul lui Mafteiu

Nicolai fiul lui Mafteiu

Gavril fiul lui Mafteiu

Vasile Samoilă

Grigoraş, ciobotar

Panhili, casapu

Luchian fiul lui Roşca

Vasile, dascăl

Toader Laşco

Gheorghi fiul lui Stahi

Ioniţă Todică

Irimie, căsap

Sandul, cojocar

Stahi, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lalova

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lalova

 

 

 

 

Toată suma caselor: 13. Rămân birnici 13.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader

Tudosă Luchiu

Iftodi Laură

Vasili Potlog

Ioniţă Cazămir

Pavel, bejenar

Tănasă, bejenar

Toader Scumpul

Vasile fiul lui Stahi

Trohin, bejenar

Năstasă, bejenar

Dumitru, bejenar

Ilie Glană

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Horodişte

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Horodişte

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 13: 3 volintir cu ostavcă, 2 scutelnici izbaşii lui Gavril cu carte, 5 scutelnici lui Lare poruşnic, 2 mazili, 1 popă. Rămân birnici 4.

 

 

 

Birnici:

 

 

Andrei

Alecsandru

Lupu, bejenar

Ilie, bejenar

 

 

Rufeturi:

 

 

Dumitru Ureche, căpitan, cu ostavcă

Ion Gâlcă fiul lui Simion, cu ostavcă

Vasile Ştefan, cu ostavcă

Gheorghe, scutelnic izbaşii lui Gavril

Luca, scutelnic izbaşii lui Gavril

Ştefan, scutelnic lui Lare poroşnic

Dumitru, scutelnic lui Lare poroşnic

Gavril, scutelnic lui Lare poroşnic

Zaharie, la fel scutelnic

Ion Mârzanco, mazil

Antohi, stegar, mazil

Popa Ştefan

Neculai, scutelnic lui Lare poroşnic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 463

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Buciuşca

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Buciuşca

 

 

 

 

Toată suma caselor: 15. Scădere rufeturi, însă 3: 1 scutelnic al poroşnicului Lare, 2 popi. Rămân birnici 12.

 

 

 

Birnici:

 

 

Vasile Macri, vornic

Ştefan, sârbul

Vasile Bricău

Ioniţă, bejenar

Arhipi Macri

Toader, cojocar

Ştefan fiul lui Onul

Petre Vozianul

Darii Burle

Grigoraş Grosul

Luchian fiul lui Harbule

Pricopi Bricău

 

 

Rufeturi:

 

 

Grigoraş Petrichii, scutelnic

Popa Timofti

Popa Strătulat

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 463, 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Saharna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Saharna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 9. Rămân birnici 9.

 

 

 

Birnici:

 

 

Tănasă

Simion Grochină

Petre Golocan

Trohin Ştirbu

Simion a Vasilioai

Ştefan Latul

Gheorghi Sfântul

Leonti fiul lui Gălăţan

Vasile, vornic

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ichimăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ichimăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 26. Scădere rufeturi, însă 2: 1 popă, 1 diacon. Rămân birnici 24. 2 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Toader Ţurcanu, vornic

Pavel Gârle

Ion Căprariul

Nane Gârle

Niţă a lui Dominte

Vasile a lui Căpăţână

Iacob a Vârlănesii

Dumitru Brumar

Ştefan Dominte

Tănasă, bejenar

Grigori Batrânul

Toade Dominte

Andronache a lui Mihăilă

Ilii, bejenar

Trohin, grecul

Ion Gârle

Gavril fiul lui Petre Nahorne

Ioniţă Huzun

Dumitraşco Susanul

Luca Negură

Ilii a lui Băţu

Mihalachi

Macsin

Timofti

 

 

Rufeturi:

 

 

Popa Iacob

Diaconul Flore

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ţahnăuţii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ţahnăuţii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 7: 3 volintiri, 3 mazili, 1 popă. Rămân birnici 7. 3 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Chirică Giosanul

Iordache

Ion Hone

Maftei Guge

Tănasă fiul lui Onică

Hrincu Alecsa, prisăcar

Constandin

 

 

Rufeturi:

 

 

Hargul, volintir

Florică Prutianu, volintir

Gheorghie Prutianu, volintir

Mihai Guge, mazil

Ioniţă Anghel, mazil

Ioniţă, mazil

Popa Pricopi

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 464

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ciorna

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Ciorna

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir, 1 popă. Rămân birnici 15.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigori fiul preutesii

Dănilă Viziriul

Chiriac Ţurcanul

Mihălachi, păscaru (pescaru – n. n.)

Masile Ţurcanu

Gavril Cuziac

Tănasă fiul lui Ştefan, moşneag

Tudosi Viziriul

Dumitru Ţurcan, moşneag

Ioniţă Samoilă

Maftei Leşanu

Ioniţă, tutunar

Cârste Prutianu

Grigoraş, cârciumar

 

 

Rufeturi:

 

 

Constandin Petco, volintir

Popa Alecsii

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 464, 465

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Lipicenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Lipicenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 18: 16 volintiri, 1 mazil, 1 popă. Rămân birnici 12. 7 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Nicolai, bejenar

Ioniţă Gugiu, căpitan

Nistor, bejenar

Gavril Samoilă

Toader fiul lui

Pavăl

Vasile Doe

Andrei, bejenar

Grigoraş, bejenar

Constandin Ureche

Ioniţă, rotar

Gheorghiţă Gugia

Ştefan Handrabur

 

 

Rufeturi:

 

 

Ermurachi Gugia, volintir

Mihai Gugia, volintir

Gheorghe Duca, volintir

Iacob Negară, volintir

Gheorghiţă Manoliţă, volintir

Mihălachi Măcai, volintir

Mihălache Hame, volintir

Neculai Gugia, volintir

Ilie Toader, volintir

Loghin Cara, volintir

Grigoraş Bâta, volintir

Dămian Pavăl, volintir

Moisăi Vasâliţă, volintir

Antohi Handraburu, volintir

Ilie Curcă, volintir

Pricopi Pavăl, volintir

Vasile Buţurcan, mazil

Popa Toader

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 465

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Răzina

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Răzina

 

 

 

 

Toată suma caselor: 28. Scădere rufeturi, însă 28: 26 scutelnici cu salvogvardie din 1773, ianuarie 14, călugărilor de la schitul Răzina, 2 popi.

 

 

 

Scutelnicii cu salvogvardie:

 

 

Alecsi, cojocar

Onofrei Harghel

Vasile Turtă

Dămian

Miron Pilic

Alecsandru Golinschi

Leonti Sclifos

Ioniţă Goiţan

Pavel Bălan

Iosip Bălan

Andrei

Ignat

Ioniţă, plugar

Dănilă, pâslar

Parfeni, plugar

Ion, ciobotar

Darie Turtă

Toader, pâslar

Luchian, rus

Ocsinte Horciag

Vasile Tiacă

Grigoraş, crav

Postolachi

Mihălachi, rus

Doroftei, soronar

Chirică

 

 

Alte rufeturi:

 

Popa Roman

Popa Anton

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 465

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oleşcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Oleşcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 63. Scădere rufeturi, însă 18: 6 mazili, 2 popi, 9 femei sărace, 1 ţigan. Rămân birnici 45. 15 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş, cioban

Ion fiul lui Sâlion

Ioniţă Gonţa

Toader fiul lui Gonţa

Gavril fiul lui Iurcu

Sâlion Ţarină

Andrei Stângaci

Tudosii al lui Pahomi

Vasili Jora

Pahomi Jora

Panaiti Bunăcale

Nichita, rotar

Ifrim Poiu

Alecsandru Banca

Leonte Fărnache

Neculai Chihae

Vidraşco Ghidim

Sandul Hlistov

Ocsenti Roşcovan

Antohi Hurguş

Vasile, rus, vătăman

Ion Oală

Ioniţă fiul lui Ţarină

Antohi fiul lui Hriţco

Grigoraş, dascăl

Vasile, rus

Grigoraş fiul lui morar

Vasile Iurcu

Grigoraş Timofte

Panhile fiul lui Timofte

Ion Bărcar

Alecsandru Bălănuţă

Crăciun Irimie

Irimie Dabijă

Constandin a lui Andrieş

Toader Gonţa

Vasile Dodul

Gavril, cobzar

Nane fiul lui Radul

Dămian fiul lui Timofti

Ion Ciolmac

Ioniţă Jora

Simion Timofti

Naculai Dărăban

Dănilă, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Năstasă Ioncul, mazil

Ioniţă Ioncul, mazil

Andronachi Ioncul, mazil

Grigoraş Protopopul, mazil

Luca fiul lui Crâste, mazil

Chirică Ionaşco, mazil

Popa Simion

Popa Vasile

Gafiţă, săracă

Ştefana, săracă

Sănica, săracă

Vasilca, săracă

Frăsina, săracă

Dochiţa, săracă

Aniţă, săracă

Ioana, babă

Ioana, săracă

Antohi, ţigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 465, 466

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Părcanile

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Nistrului

 

 

 

Părcanile

 

 

 

 

Toată suma caselor: 39. Scădere rufeturi, însă 39: 36 cu carte de slobozie, 1 volintir, 1 popă, 1 femeie săracă.

 

 

 

Cu carte de slobozie:

 

 

Mihai, sârbul

Pascal, sârbul

Petco, sârbul

Tănasă, sârbul

Stoian, sârbul

Vasile, sârbul

In (alt) Vasile, sârbul

Toader, sârbul

Andronachi, sârbul

Simion Grosul

Vasile Martologa

Dumitru, bejenar

Pavel, bejenar

Hilip, bejenar

Mihălachi fiul sârbului

Pintelei, bejenar

Vasile Ţurcan

Gheorghiţă, rotar

Ostap, rus

Toader, bejenar

Hriţco, rus

Sandul, bejenar

Petre, dascăl

Constadin Ţurcan

Ştefan Ţarălungă

Pintelei, bejenar

Iftodi, plugar

Stahi fiul lui Timu

Tănasă al lui Mârza

Antohi a babii Irinii

Ocsinte din Cuizăuca

Panaite

Ioniţă

Sava, bejenar

Iosip, jidov

 

 

Alte rufeturi:

 

 

Mihălachi, volintir

Popa Vasile

Maria, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 466, 467

 

 


Petru Oloieru, starostele reînvierii zicalelor străvechi

 

 

 

Dacă profesorul şi muzicianul muzician Petru Oloieru nu ar fi existat, niciodată nu ar mai fi răsunat, în arealul românesc, zicalele unui parcurs al generaţiilor între anii 1475-1914, reînviate nu rapsodic, ci în formula de taraf, de bandă de lăutari de la curţile de odinioară. Din fericire, soarta ni l-a scos la timp în cale şi nu exagerez cu nimic dacă susţin că ziua de astăzi, 29 mai 2021, este şi ziua zicălaşilor Răzvan Mitoceanu, Ionuţ Chitic, Narcis Rotaru, Adran Pulpă, Constantin Irimia, Mihai Hrincescu, Viorel Kiriliuc, Dănuţ Lungu, Nicolae Gabi Sandu, Lucian Căluşeriu şi Ion Drăguşanul, pentru că toţi existăm sub scânteia zvâcnită de Petrică Oloieru întru iluminare şi împăcare cu armoniile ciudate ale vremuirii vremelniciilor.

 

 

La mulţi ani, Petru Oloieru,

şi Dumnezeu să ni te ţie

numai întru bucurie!

 

 


Fişe pentru povestea neamului Hâncu (IV)

 

Bătălia de la Hotin, din noiembrie 1672

 

 

1673, Iunie 17. Ştefan Petru Voevod porunceşte lui Mihalcea Hâncul să plă­tească lui Todosie nepotul lui Ciurar ce au fost hotnog 90 de lei ce a dat lui llie Sturza paharnicul cel mare pentru un cal. (Original).

Noi Ştefan Pătăr Voevoda… Scriem la Mihalcea Hâncul ce-au fost sărdar, dămu-ţ ştire că ne-au făcut jalobă la Domniia Mea Todosie nepotul lui Ciurar ce-au fost hotnog pre tine zicându c-au fost luatu el un cal de la boiarenul nostru Ilie Sturzea păharnicul cel mare şi au trecutu-l în ceia parte, iar tu l-ai luat acel cal de l-ai dat la ze…cme şi acmu el au plătit acel cal de-au dat boiarenului nostru ce mai sus scrie noaăzăci de lei precum ne-au arătat şi scrisoare de la Bejan armanul precum au plătit şi tu ai luat calul. Pentr-acesta lucru deacă vii vedea cartea Domnii Meali, iar tu numai să-i dai acei noaă zaci de lei de vreami [ce-ai] luat calul să nu mai vii jalobă la Domniia Mea ca apoi voi trimiti un aprod şi vei da banii şi-i da şi ciobote. Aceasta scriem.

U Hotin lt. 7181, iun, 17. & (P. D.).

Academia Română. P. CXXXIX, documentul 119. Pecetie cu tuş. Cf. Creşterea Colecţiilor Nr. XX 1912 Ianuarie-Septemvrie”[1].

 

 

1694, Iulie 24. Pavel sin Andreiu din Boldureşti vinde lui Coslandin Hâncul moşia ce a avut în sat la Căzăneşti cu preţ de 14 lei. (Original).

Adică eu Pavăl sin Andriiu ot Boldureşti scriu şi mărturisăsc cu acest zapis al miu cum de nimine silit, nici asuprit ce de bun[ă] voi a me am vândut o moşii. Am avut eu o moşii la sat la Căzeneşti pe lângă a lui Dragomir şi am vândut-o cu pomeţi dumisali Costandin Hâncul să fii moşii dumisali şi cuconilor dumisali şi nepoţilor dumisali în veci şi me-[a]u dat bani gata 14 lei buni dinainte a mulţi oameni buni anumi Vrânceani şi Stroe şi Pinteleiu Drojdie şi Apostol şi Garafon şi mulţi oameni buni, iar di oamenii mei şi din sămânţa noastră cini să va amesteca să fii treclet şi proclet şi aforisit şi blăstămat de Domnul Dumnzeu şi de maica Precista şi de 300 şi 18 oteţi, iar noi aceşti omeni buni ce ne-[a]m întânplat în tocmal şi am văzut plata deplin şi ne-[a]m pus şi degitili ca să s[ă] ştii.

Pis Pangratie dascalul

Vrânceni / Stroe / Pintileiu / Apostol / Grafon // let 7202, iul. 21

Documentul, în colecţia mea.

În 1679, August 15, un Constantin Hâncul căpitanul se afla împreună cu Constantin Jora serdarul, cu Miron [Haşdeu] căpitanul şi cu alţi boieri mol­doveni la Şangheri Sultan pe Nipru (L. T. Boga, op. cit., XVI. p. 16)”[2].

 

 

1698, Ianuarie 25. Diata lui Mihalcea Hâncul în care se arată împrejurările în care a fost rob la Turci şi cum a fost răscumpărat de fiul său Dumitraşcu (Copie).

Adecă eu Mihalcea Hâncu făcut-am dieata me la eşitul su­fletului meu denaintea dumisale lui Vasile Costrului şi denaintea dumisale lui Trunchi şi denaintea nepotului meu lui Ştefan Tăbârţă şi denaintea lui Vasile Luca şi alţi oameni buni şi bătrâni precum, văzând eu apropiiarea sufletului meu despre moarte, am făcut această dieată la mâna ficiorului meu lui Dumitraşcu ca să nu aibă despre nimine nici o nevoi, ori despre ţigani, ori despre moşii, căci despre moartea giupânesălor mele, dacă au murit, eu cu dânsul am trăit 43 ani până acum, iar moşii sau ţigani măcar că le-am neguţat eu, dar tot cu banii lui le-am cumpărat. Iară moşii sau ţigani şi am dat fetelor mele, fetele să s[ă] ţie cu izvod, că dându-ne Dumitraşcu Vodă la robie, ca plătind bani ce mâncându-le ţara, iară el ş-au plătit partea lui pe giumătate, iară mie nu mi-au agiuns din toată agonisita me 1000 lei şi m-au luoat turcii rob şi m-au dus la Roşiea, iară Dumitraşcu, ficiorul meu, au vândut tot ce au avut după sufletul lui şi m-au răscumpărat, iară nepoţi sau fiestre sau alţi oameni ai mei nu au vrut să de nime nici un ban. Iată că şi eu pentru aceia i-am dat şi eu această dieată ca să nu aibă nime nici o treabă nici cu ţigani, nici cu moşii din izvod afară şi pentru credinţă mi-am pus şi pecete.

ghenar 25 let 7206. / Mihalce (L.P.) Hâncu / Vasîle Co[s]tru / eu Ştefan nepot (P.) Tăbărţă. / eu Vasîle (P.) Luca nepot / eu Trunchi (P.) / eu Micleanu dieacu am scris.

Pc Mihalcea însuşi scriitoriul cu condeiul lui i-au scris numele şi porecla”.

 

 

Documentul acesta foarte important este transcris de mine, după o copie, după cum se vede, destul de confuză, deşi foarte citeaţă. Am dat peste ea într-un dosar al mănăstirii Hâncu, care poartă Nr. de ordine 6, la fila 177 verso, dosar care se află în păstrarea P. Sf. arhimandrit Dometian Hodorogea, stareţul mănăstirii. În tot dosarul n-am găsit însă nicio altă însemnare despre această diată a lui Hâncu decât următoarea petiţie:

 

 

„Cătră giudecătoriea ţinutului Orheiul de la pomeşcicul Toader Piteiu, cti­tor şi vichil monastirii Hâncul. Jalobă.

 

La înfăţăşarea ce am avut în acea giudecătorie cu dumlui. Iordache Tomuleţu, în pricina urmată între monastirea Hâncului cu dumlui. pentru locul şi pădurea iar când s-au cetit din vipiscă replica mea între altile după o copie de pe o carte de giudecată a unui bătrân din moşiea Dolna, ci mai nainte să numea Corneşti, înfăţăşătă de dum-lui Tomuleţ, de giudecata ce ar fi avut paharnicul Toma Cozma cu călugării de la acea monastire, se arată: că în vremea aceia daniea mănăstirii ar fi avut şi peceate (care loc a peceţii este astăzi rupt) şi că fiind fără de nici o iscălitură, nu s-ar fi pus nici un temei pe dânsa. Prin acea replică am arătat: că Mihalcea Hâncul nici odinioară nu să iscălea, ci numai pecetea punea şi că voiu dovedi asupra arătării meale când atuncea mi s-au şi hotărît ca să înfăţăşăz acea dovadă. Acum am cinste a alătura diiata Mihalcii Hâncul cătră fiiul său Dumitraşc din 7206, ghenar 25 pentru ţigani şi moşii, în care dieată la sfârşitul iar să zice întocmai ca şi în daniea monastirii: „şi pentru credinţă mi-am pus şi pecetea” şi să veade şi pecetea puse, iar numele şi porecla Mihalcii Hâncul îi este scris pe de o parte şi pe alta a peceţii de însuş scriitoriul ce au scris-o. Socot şi aceasta că acea pecete este fără nici o îndoială dreaptă a Mihalcii, când şi numele lui este trecut, care scriitor este şi iscălit întrînsa cu un condei diosăbit de alţi marturi, iară dovadă că daniia monastirii fiind numai cu peceate este adevărată fără nici o îndoială şi că Mihalcea Hâncul nu să iscăle cu mâna sa sau după obiceiul Domnilor, fiind şi el în ţinutul Lăpuşuii cât un Domu, după cum toţi ştiu sau că nu ştiia a să iscăli şi de priimirea aceştii dieţi, plecat mă rog giudecătoriei să binevoiască a porunci de a mi să da rospiscă. / 1822, Octomvrie 6 zile Săcăreni”.

 

 

Pe care s-a pus rezoluţiia următoare:

 

„Când se va cerceta pricina schitului Hâncul şi cu dum-lui Tomuleţ, spre a se da hotărâre, atuncea să se înfăţoşezi şi acea scrisoare a Hâncului, ce Pitei cu jalobă au înfăţoşat-o

Giudicător Paninopol / 1823, ghenar 2 zile”.

 

Am păstrat atunci nădejdea că voiu găsi în Arhiva Statului din Chişinău dosarul procesului, la care se referă petiţia de mai sus, şi, după mai multe cer­cetări, am aflat în dos. Nr. 607 al Tribunalului regional, la fila 1300, originalul acestei petiţii a lui Toader Pitei „nepotul Hânculeştilor”. La ea nu era însă alăturată, nici în original, nici în copie, această diată a vestitului Mihalcea Hâncul. Am fost dar nevoit să dau la iveală copia aceasta de la mănăstirea Hâncului, din care, după toate probabilităţile, copistul a sărit un fragment.

 

Despre această diată face pomenire o anafora a divanului Moldovei din 1803, August 13. (Vezi mai jos Nr. 201).

Acuzaţia pe care o aduce Mihalcea Hâncul lui Dumitraşcu Vodă, că l-a dat la robie, se referă desigur la Dumitraşcu Cantacuzino. Cronica anonimă, tradusă de Amiras (p. 104, Ed. Cogălniceanu), spune: „Şi pentru răutăţile lui, temându-se să nu se scoale ţeara asupra lui, cum s-au sculat la Duca Vodă și despre altă parte fiind îngrijat să nu vie Petriceicu Vodă din Ţara Leşască cu oşti, adus-au multă oaste tătărască şi i-au ernat în ţară, în Lăpusna, Orhei, Soroca, Iași, Hotinul, Dorohoiul şi Hârlăul şi de primăvară, când au vrut să purceadă tătarii au robit mulţi oameni dintr-aceale ţinuturi, care până astăzi stau silişlele pustii şi nu ştiu stăpânii lor a cui au fostu”. Cf. Cronica lui Ioan Neculce, Ed. Procopovici, I, p. 68.

 

Familia Costru este pomenită în mai multe din documente nepublicate în acest volum, dar transcrise de mine, referitoare la comuna Ciuculeni.

Pentru înrudirea lui Mihalcea Hâncu cu neamul Tăbârţă, mazili din satul Iurceni, Lăpuşna, vezi, mai sus, documentul Nr. 86.

Nu pot preciza ce fel de nepot îi era Vasile Luca lui Mihalcea Hâncul. Poate fi din neamul lui Luca pârcălabul (V. mai sus nr. 67).

De asemenea nu pot identifica localitatea Roşia – nu Rosia – unde a fost dus rob Mihalcea Hâncul. Să fie oare vreo localitate din raiaua Benderului sau din Bugeac? V. Roşia, o localitate pomenită          în regestul cu data de 1670. (Mai sus no. 95)”[3].

 

 

1722, Mai 26. Toader Clucerescu hotărniceşte părţile Hânceştilor din moşia Perenii (Copie).

Suret ce s-au scos de pe hotarnică ce adevărată de la Toader Clucerescul.

 

Toader Clucerescul făcut-am această scrisoare precum am venit la Pereni, pe poronca Măriei Sale lui Vodă, să aleg moşie Hânceştilor, pe zapisă ce vor avea, şi am ales partea din sus: dispre apus s-au aflat partea lui Ojog, vândută Hânceştilor din bătrânul lor din Hârlău şi s-au aflat din Lupul, partea lui Cain din Grebezu, partea lui toată, cari s-au ales din partea lui Ojoc, 11 funii la câmp şi 8 funii în poiană, din bătrânul lui din Hârlău, şi s-au aflat parte lui Cain, în Grebezu, din Lupul, 30 funii la câmp şi din poiană 15 funii. Aceste le-am stâlpit din Valea Sacă, din sus, dispre Săcăreni şi din poiana Perenilor, din sus, s-au ales 23 funii şi s-au pus sămn hotar piiatră în curmezeş şi pe cât s-au venit Hânceştilor în Târnuşa şi la Petrosul s-au dat Hânceştilor din poiana Perenilor. Aşa s-au învoit toţ răzeşii din poiana Perenilor, să ţie Hânceştii, iar în Târnuşa şi în Petrosul să nu aibă treabă Hânceştii şi din poiana Perenilor, din sămn, în sus, tot drumul cel vechi, în sus până în capul Vladnicului, în sămnul cel vechi, în hotar, şi tai pin Pietrosul, la vale, pâră în piscul de mijloc, în buza piscului, apoi faci piscul în sus, cu giumătate de codru, ci să înparte cu părtenii pân în teiul gârjob, iar în hotarul cel vechi. Aceia parte iarăş s-au venit Hânceştilor, de la părteni dispre apus, iar din sămnul capul piscului e apa Târnuşii, în gios, păr’ în hotarul din gios cel vechi, iar din apa Târnuşii, spre apus, costişa cu codru, cu câmpu pân’ în zarea dealului poenii Perenilor. Aceia parte este a părtenilor dispre apus; Hânceştii să nu aibă treabă, iar din poiana Perenilor, din hotaru cari s-au pus în curmezeş, tai dreptu pân’ în vale mănăstirii[4], apoi e vale în gios pân’ în sămnul ei s-au pus şi iasă din păduri şi mergi pin Dumbravă, din sămn în sămn, ci s-au pus pin copaci, pi costişe dispre răsărit pân la un loc. Apoi tai piste Valea mănăstirii de-a curmeziş, pi din gios, de drumul Blendii şi mergi în curmeziş pin voloacă, tot din sămn în sămn, pân’ în zarea dealului dispre Săcăreni şi mergi, pi margine volocii în gios, pin dumbravă, din sămn în sămn, pin copaci şi treci drumul cari mergi pi deal şi s-au pus piiatră, şi mergi la vali pi drum, pân’ iar în piiatră ci s-au pus, apoi tae în curmezeş pân’ în costişe şi iar s-au pus piiatră şi mergi pân’ în Valea Sacă. Această moşie ci iaste din sămne în sămne s-au dat Hânceştilor, în sus, şi mergi Valea Sacă, în gios, pân’ în Râpile lui Scântei, şi tai la deal, până în muchi şi ia zarea dealului în gios pân’ în hotarul vechi, înpotriva Hălmăgioaiai, şi ia apa în sus, pi vale Perenilor, pân’ în sălişte Perenilor, iar săliştea se înparte în două şi ia valea în sus, pi din sus di izvorul cel mare, şi iasă în deal, la ruptura lacului, şi să pogoară la vale pin capul rădiului, la Cuibul Stârcului, şi loveşte la coada lacului şi ia vale în sus pân’ în capul piscului văii bătrâni şi mergi în sus, pi drumul cel vechi, pin poiană, pân’ în hotarul ci s-au pus de curmezeş, de caută în valea mănăstirii. Aceşti părţi cu sămni pin copaci şi cu hotară care sunt scrisă mai sus sunt a părtenilor din sus dispre apus, Hânceştii să n-aibă treabă, căci a lor li s-au dat pi din sus, dispre Săcăreni, şi această mărturie s-a făcut denaintea a toţi răzeşii cari sunt iscăliţi mai gios şi ş-au pus degitile, ca să le fie de credinţe. / let 7230, mai 26.

 

iscălit Toader Clucerescul / Vasilache Coţofană ot Pereni / Măriian tij / Pavel Coţofană tij / Toader Tăbuci / Istrate vornic tij / Donie tij. / Ţopa sin Trunchiu / Apostul sin Bălan

iar săleşte să ne fie dinpreună, să fie frăţeşte cu Hânceşti.

 

Iscăliturile Hânceştilor: / Neculaiu Hâncul / Miron Hâncul căpitan / Grigoraş Hâncul postelnic.

 

Colecţia mănăstirii Hâncul. O altă copie în Arhiva Statului Chişinău, dos. Nr. 607, fila 1261 şi alta în dos. Nr. 1.339, fila 116 verso.”[5].

 

 

1741, Aprilie 11. Grigore Ghica Voevod împarte moşiile rămase pe urma lui Mihalcea Hâncul serdarul între urmaşii săi (Original).

Noi Grigorie Ghica Voevod bj. mlstiiu gspdară zemli Moldavscoi.

Facem ştire cu această carti a Domnii Mele pentru multă pâră ce au avut Tofana şi ficiorul ei Apostol ce s-au răspuns că se trag din Alexandra, fata lui Mihalcea Hâncul, cu Miron Hâncul, ficiorul lui Dumitraşco Hâncu, nepot de ficior lui Mihalce Hâncul, zicând Tofana cu Apostol, ficiorul ei, că strămoaşa lor, Alexandra, ar avea parti în toati moşiile şi ţiganii ce-au avut Mihalce Hâncul, arătând şi moşiile anume: Săcărenii, Cârsteştii, Perienii, Ialovenii, Moleştii, Păşcanii, Gheţeoanii, ce-s lângă Chişinău, şi Băcşeanii la Prut, ce sunt toate aceste moşii în ţinutul Lăpuşnii, şi le stăpâneşte numai Miron Hâncu, şi lor parte nu le face, iar Miron Hâncul au dat samă că aceste moşii nu sunt toate di pe Mihalce Hâncul, ce unile sunt şi cumpărătură tătâne-său, lui Dumitraşco, snă Mihalce Hâncul, în carele Alexandra, sora lui, n-are triabă, iar în unile are parte tată-său, Dumitraşco, di pe fămeaia sa, fata lui Costantin cluceriul, carele şi până astăzi le stăpâneşte el înpreună cu rudele sale Clucereştii, şi cu toate acestea zisă Miron Hâncul că iaste şi înpărţala la ce ş-au înpărţit Mihalce Hâncul moşiile şi ţiganii ficiorilor săi şi el numai parte tătâne-său, lui Dumitraşco, stăpâneşte, iar de alti părţi a altor ficiorii a lui Mihalce Hâncul nu să atinge, nici la moşii, nici la ţigani, cari înpărţală au adus-o de faţă şi să află scris la înpărţală că Mihalce Hâncul au avut patru ficiori, trei fete şi un făt, pe Dumitraşco Hâncul, tatul lui Miron Hâncul, şi împărţindu-le moşiile şi ţiganii, au dat în parte Măricăi, fetii cei mai mari, moşiea Cundreştii şi pe Lohan ţiganul, iar lui Dumitraşcu i-au dat Săcărenii, fiind cumpărătur lui Mihalce Hâncul, depreună cu ficiorul său Dumitraşco, iar la doi feti, Alexandrii şi Chelsiei, au dat aceste moşii Băcşeanii, Cârsteştii, Perienii, Ialovenii, Pocşeştii, unde au fost baştina lui Costin, socrul lui Mihalce Hâncul, tatul Marulei, giupănesii lui Mihalce Hâncul, iar parte din Gheţeoani o au dat nepotului său de ficior lui Ghiorghiţă[6], frate mai mare lui Miron Hâncul, şi acea moşie se află acum la stăpânirea Lupii, giupânesii lui Mogâldea Brăescul, ce a fost medelnicer mare, fata lui Dumitraşco Hâncul, sor mai mare lui Miron Hâncul. Aşijdere şi din ţigani, pe Curchiu cu fămeaia lui i-au dat în parte Alexandrii şi pe Căruţe ţigan, cu fămeae lui i-au dat in parte Chelsiei, şi pe Toader ţig[an] cu fămeae lui i-au dat în parte lui Dumitraşcu, tatul lui Miron Hâncul; iar pentru moşiea din Păşcani arătat-au Miron Hâncul doi zapise pe nişte părţi dintr-acea moşie cumpărătură tătâne-său lui Dumitraşco; iar pentru Moleşti au dat sama Miron Hâncul că-i sunt di pe măsa, fata lui Costantin Cluceriul, cari-i îi stăpâneşte cu rudele ce are di pe maică-sa, anume cu Clucereştii. Pentru cari pricină, fiind din poronca noastră orânduiţi la cinstit şi credincios boeriul nostru dumlui Sandul Sturzea vel logofăt şi luîndu-le dumnealui sama pe amănuntul, pus-au Tofana, cu ficiorul ei, Apostol, pricină că acea înpărţală nu iasti bună adevărată, nici o au mai văzut ei până acum și altă pricină au mai pus, cum Alexandra nu iaste sor[ă] bună cu Chelsiea, că pe Alexandra o ar fi făcut Mihalce Hâncul cu Marula, fata lui Costin, iar pe Chelsiea o au făcut cu altă fămee şi în ce chip ar fi încăput Chelsiea a stăpâni înpreună cu Alexandra moşii ce era de pe Marula, la cari Miron Hâncul el au răspuns că de suti de ani nu poate da samă într-alt chip fără cât el pe Chelsiea o ştie soră bună cu Alexandra şi înpărţala aceia aşa cum iasti o au apucat Hâncul şi acea moşie să află acum la stăpânirea Lupii, giupânesii lui Mogâldea Brăescul, ce au fost medelnicer mare, fata lui Dumitraşco Hâncul, sor mai mare lui Miron Hâncul. Aşijdere şi din ţigani, pe Curchiu cu fameaia lui, i-au dat în parte Alexandrii şi pe Căruţe ţig. cu fămeae lui i-au dat în parte Chelsiei şi pe Toader ţig[an] cu fămeae lui i-au dat în parte lui Dumitraşcu, tatul lui Miron Hâncul; iar pentru moşiea din Păşcani arătat-au Miron Hâncul doi zapise pe nişte părţi dintr-acea moşie cumpărătură tătâne-său lui Dumitraşco; iar pentru Moleşti au dat sama Miron Hâncul că-i sunt di pe măsa, fata lui Costantin Cluceriul, cari-i îi stăpâneşte cu rudele ce are di pe maică-sa, anume cu Clucereştii. Pentru cari pricină fiind din poronca noastră orânduiţi la cinstit şi credincios boeriul nostru dumlui Sandul Sturzea vel logofăt şi luîndu-le dum. sama pe amănuntul pus-au Tofana cu ficiorul ei Apostol pricină că acea înpărţală nu iasti bună adevărată, nici o au mai văzut ei până acum i altă pricină au mai pus cum Alexandra nu iaste sor[ă] bună cu Chelsiea, că pe Alexandra o ar fi făcut Mihalce Hâncul cu Marula fata lui Costin, iar pe Chelsiea o au făcut cu altă fămee şi în ce chip ar fi încăput Chelsiea a stăpâni înpreună cu Alexandra moşii ce era depe Marula, la cari Miron Hâncul el au răspunsu că de suti de ani nu poate da samă într’alt chip fără cât el pe Chelsiea o ştie sor[ăl bună cu Alexandra şi înpărţala aceia aşa cum iasti o au apucat feri nici pe dreptul n-or vrea să giure şi au ales giudecata acelora să li s[ă] facă carte de blăstăm şi ei de or şti vr-un chip de meşterşug asupra înpărţării or arăta adevărul n-or tăgădui, iar pe Miron tot l-au dat la giurământ, dară n-au lăsat Tofana, cu ficiorul ei Apostu, pe Miron Hâncul să giure, zicând că or cerca ei pe urma lui şi când or afla cu dovadă vicleşugul lui Miron Hâncul, atunce or răspunde şi ş-or cere dreptatea lor şi la aceasta giudecata le-au dat voe să cerce. Aşijdere şi pentru parte Chelsii ce au dat sam Tofana şi Apostul, ficiorul ei, că nu-i nime din Chelsiea, li-au dat cale Miron Hâncul să stăpânească tot ei, cum parte Alexandrii aşea şi a Chelsiei, şi au rămas ca să stăpâniască Tofana cu ficiorul ei în Bă[c]şăni şi Cârsteşti şi-n Perieni şi-n Ialoveni şi-n Pocşeşti, unde au fost baştina lui Costin, şi ţiganii ce s-or afla că s-ar fi trăgând din Curchiu şi din Căruţe şi din ţigancele lor, după cum scrie la împărţala strămoşului lor, lui Mihalce Hâncul, iar la alti moşii sau ţigani să nu s[ă] atingă mai mult, fără de n-a fi nici din Mărica nim, parte ei din Condreşti şi ţiganii ce s-or afla din Lohan să stăpâniască giumătate, Miron Hâncul şi giumătate Tofana cu fi­ciorii ei. Aceast[a] facem ştire.

U Ias lt. 7249, ap. 11. / (P. D.) / Vel logofăt”.

 

 

Academia Română. Pachet CXXX, documentul 203.

Pentru genealogia Hânculeştilor a se consulta în special doc. Nr. 61, 118, 132, 136, 177 şi 201. O serie de documente privitoare la familia Hâncu s-au mai publicat de Gh. Ghibănescu, în Surele şi izvoade, XXIV, pp. 97-100. Ele nu pot fi folosite decât cu greutate din cauza evidentelor erori de tran­scriere, în special a datelor”[7].

 

 

 

[1] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 102, pp. 128, 129

[2] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 116, p. 138

[3] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 118, pp. 140-142

[4] Este vorba de mănăstirea Hâncului.

[5] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 132, pp. 156-158

[6] Din eroare, în loc de Grigoraș, cum de altfel rezultă din tot acest document.

[7] Sava, Aurel, Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, doc. 154, pp. 180-182


Ținutul Orhei-Lăpușna: Ocolul Satele de Jos

 

Piotre Artamof: Prin Basarabia

 

 

 

Satele Cricovul, Goianul, Făureştii, Oniţcanii, Corjovul,

Dubăsarii, Ghilacău, Puhăcenii, Şerpenii, Budeştii, Boşcana

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Cricovul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Cricovul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 35. Scădere rufeturi, însă 35: 24 scutelnici ai vornicesei Paraschivii, 5 volintiri, 1 popă, 1 diacon, 2 femei sărace.

 

 

 

Scutelnicii vornicesei Paraschivei:

 

 

Vasile, vornic

Grigoraș Dugă

Carpu Covrig

Alecsandru Popăscu

Martin, vătăman

Andrii Popăscul

Nistor Velițco

Ștefan Popăscul

Vasile, cioban

Ioniță

Ilie Conache

Ion Donică

Chirică Ionașcu

Grigori Donică

Petre Donică

Nănase fiul lui Toader

Lupul fiul lui Petre

Ștefan Avram

Alecsandru Câșmac

Postică Donică

Chirică Donică

Leonti Stoian

Cârste Holban

Arhipii Urle

 

 

Rufeturi:

 

 

Macovei Stoian, volintir

Ioniță Băbălău, volintir

Iosip Catănsus, volintir

Ioniță Popăscul, volintir

Istrate Catănsus, volintir

Darii, mazil

Popa Pricopii

Diaconul Sâlion

Ioana, săracă

Sofronia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 455, 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Goianul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Goianul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 32. Scădere rufeturi, însă 32: 27 scutelnici ai spătarului Donici, 1 volintir, 1 popă, 3 femei sărace. 3 case pustii.

 

 

 

Scutelnicii spătarului Donici:

 

 

Lupul Grigoman, vornic

Irimie Sârghie

Ștefan Slănină

Ștefan a Damaschinii

Mihălachi Drăgoman

Ocsente Bulat

Ioniță fiul lui Gavril

Ioniță, ciubotar

Grigori Vicol

Ioniță al lui Purcică

Dumitru Brahă

Toader Brahă

Ioniță fiul lui Topor

Chirică Carp

Grigori a Cununii

Vasile Hanganul

Simion a Cununii

Ioniță, cioban

Iftimi Cocială

Iordachi fiul lui Vasile

Ioniță Băsărabă

Andronic Bolocan

Neculai frate lui Iordan

Andrei Boldurati

Onofrei Brânză

Andrei Topor

Neculai, văcar

 

 

Rufeturi:

 

 

Postică Căuşinian, volintir

Popa Timofti

Ghinie, săracă

Gafiţa, săracă

Bărculiasă, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Făureştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Făureştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 23. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 22.

 

 

 

Ţărani (birnici):

 

 

Maftei, vornic

Timofti Agărici

Gheorghe Pintilii

Toader, cioban

Ioniţă Pătrăbu

Ion Pătrăbu

Sava Cucoş

Toader Bălaor

Istrate Frunză

Grigori Timofti

Ion Bălaor

Vasile Ţâncă

Grigoraş Penteleiu

Grigoraş, bejenar

Petre fiul lui Răzmeriţă

Toderaşco fratele potropopului

Simion Sucitul

Ştefan Vădianu

Ioniţă cumnat potropopului

Ioniţă Trepăduş

Istrate Chiriac

Gheorghe fiul sârbului

 

 

Femei sărace:

 

 

Gafiţa, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 456

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Oniţcanii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Oniţcanii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 30. Scădere rufeturi, însă 9: 5 volintiri, 1 popă, 3 femei sărace. Rămân birnici 21. 4 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Gheorghi, vornic

Ipati fiul lui Deliu

Iosip fiul lui Iacob

Decusară fiul Zahariei

Solomon Burcă

Năstasie fiul lui Burcă

Stănilă nepot lui Filip

Sandul Şendre

Arseni fiul lui Filip

Postică fiul lui Cazacul

Aftemi, croitor

Dumitraşcu Lica

Dumitraşco Cosemon

Grigoraş Băţu

Ion fiul Tomii

Toader, trăistar

Tincul, vătăman

Toma Monul

Bercu, jidov

Iuţco, jidov

Vasile fiul lui Iacob, dascăl

 

 

Rufeturi:

 

 

Nane Hâjdăiasă, volintir

Costandin Gonţilă, volintir

Andrei Gaiu, volintir

Ene, croitor, volintir

Simion Gore, volintir

Popa Iacob

Nasta, săracă

Iliana, săracă

Tasia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 456, 457

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Corjovul

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Corjovul

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Scădere rufeturi, însă 4: 1 ruptaş, 3 femei sărace. Rămân birnici 27.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă a Roginii, vornic

Donică, căpitan

Vasile Coţofană

Vasile Cârlig

Ioniţă Poiată

Constandin Creţul

Silion

Vasile, morar

Sofroni Ferco

Postică Plămădială

Andrei Biba

Pavăl, vătăman

Toader Cârlig

Mihălache Rebegia

Trohin Rebegia

Antohi Andonoai

Hilimon

Pintilii a Creţului

Irimie Brahă

Tănase Mărdari

Năstase fiul lui Toderaşco

Nichita Opre

Loghin Scurtul

Toader a Aftimii

Stăvilă

Marco, jidov

Gheorghi Scurtul

 

 

Rufetiri:

 

 

Popa Postică, ruptaş

Paraschiva, săracă

Ioana, săracă

Baba Alecsăndroae

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 457

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Dubăsarii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Dubăsarii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 37. Scădere rufeturi, însă 4: 1 ruptaş, 3 femei sărace. Rămân birnici 33.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigoraş Cercel, vornic

Dorofteiu

Luchian Hipinco

Ursul Herlat

Toader Calcăatinge

Ioniţă Calcăatinge

Vasile Calcăatinge

Ştefan fiul lui Flore

Andrieş a Posticesii

Nichita a Posticesii

Mihăilă a Posticesii

Andrii fiul lui Maftiuţă

Antohi Mafteiu

Vasile Mafteiu

Dumitru Marulă

Constandin, dascăl

Ştefan frate protopopului

Toader, palamar

Mihai Ciudin

Timofti fiul lui Ocsenti

Moisei fiul lui Ursul

Andrei Flore

Ioniţă fiul lui Ocsenti

Panghe, bejenar

Vasile Catăcule

Toader, bejenar

Constandin fiul lui Stahi

Constandin Schiduni

Ocsinte Schiduni

Donică Şcrinuli

Gheorghi Herlat

Bercu, jidov

 

 

Rufeturi:

 

 

Darie Cărăman, ruptaş

Ştefana, babă

Tofăniasa, babă

Iliana, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 457, 458

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Ghilacău

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Ghilacău

 

 

 

 

Toată suma caselor: 17. Rămân birnici 17.

 

 

Birnici:

 

 

Păvălache, vornic

Gheorghe Ciudin

Platon Burcă

Ştefan Ipati

Ion al Spatarului

Gheorghe fiul lui Bâţco

Neculai Repede

Năstasi Drogan

Ioniţă fiul lui Mirăuţă

Macsin, dascăl

Ioniţă fiul lui Mirăuţă

Vasile fiul lui Mirăuţă

Ştefan fiul lui Mirăuţă

Pricopi fiul lui Mirăuţă

Ioniţă Bâţco

Ştefan Chiper

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 458

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Puhăcenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Puhăcenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 8. Scădere rufeturi, însă 1: 1 femeie săracă. Rămân birnici 7.

 

 

 

Birnici:

 

 

Timofti, vornic

Ioniţă Păporniţă

Sava Sarcină

Vasile, păscar (pescar – n. n.)

Sârghie

Toderian

Sandul Plămădială

 

 

Femei sărace:

 

 

Aftimia, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 458

 

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Şerpenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Şerpenii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 18. Scădere rufeturi, însă 2: 1 volintir cu ostavcă, 1 femeie săracă. Rămân birnici 16. 5 case pustii.

 

 

 

Birnici:

 

 

Grigori, vornic

Ioniţă Dămian

Păladi a lui Mirăuţă

Petre, rotar

Luca, rotar

Dumitru Terinte

Chiriac nepot lui Boboc

Vasile Boboc

Chirilă a Lungulesii

Ioniţă Pleşcan

Vasile fiul lui Gheorghi

Arseni fiul lui Mihălachi

Simon fiul lui Gavril

Mihălachi Dămian

Vasili Osărel

Constandin al lui Pintelei

 

 

Rufeturi:

 

 

Macsin, căzac cu ostavcă

Grăpina, săracă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 458

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Budeştii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Budeştii

 

 

 

 

Toată suma caselor: 31. Rămân birnici 31.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ioniţă, vornic

Arhipii Andronachi

Ilii Vartic

Nicolai Timofti

Lupul Clichici

Ştefan Timofti

Ioniţă Timofti

Ioniţă Anghel

Lupul Margini

Niţă Movilianu

Ioniţă Doncilă

Costandin Doncilă

Savin Anghel

Gavril Buga

Andrei Călmăţui

Gheorghi Buga

Andrei Călmăţui

Ioniţă Chiriţa

Ştefan Târâială

Manoli Târâială

Iosip

Neculai Ionaşco

Istrati Sorocianu

Constandin Chercuzul

Vasile Mândrilă

Pavel Călmăţui

Toader a Marfii

Grigori fiul lui Istrati

Ion Orobică

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 458, 459

 

 

 

 

Ținutul Orhei-Lăpușna: Boşcana

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Satele de Jos

 

 

 

Boşcana

 

 

 

 

Toată suma caselor: 14. Scădere rufeturi, însă 14: 14 scutiţi – slobozie nouă.

 

 

 

Birnici:

 

 

Ion, vornic

Ștefan a Predei

Gheorghiță Giocu

Ștefan, cioban

Ursul

Năstasă Erhan

Ioniță fiul lui Istrate

Ștefan Graur

Ilie fiul lui Graur

Ion Graur

Gavril fiul lui Vasile

Gheorghi Stăvilă

Mătieș

Alicsandru Grama

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 459

 

 


Pagina 50 din 1,475« Prima...102030...4849505152...607080...Ultima »