Dragusanul - Blog - Part 30

Strămoşii aflaţi prin fraţii ajunşi boieri

 

Oşteni moldoveni

 

 

Ştiut este[1] că, încă din august-septembrie 1435, odată cu semnarea jurământului lui Ilie Vodă faţă de Polonia, boierii moldoveni boierii moldoveni încep să se numească, după moda occidentală şi cu numele aşezările în care îşi aveau curtea[2], adică în sate care le aparţineau în întregime. În locurile în care nu se ieşise din indiviziune şi în care moşia şi satul aparţineau obştii de răzeşi, deci de oameni din aceeaşi familie (neam, în neam intrând şi cei care se căsătorea cu o fată de răzeş), inclusiv unii boieri, care erau tot răzeşi, prin naştere sau prin căsătorie, se impunea obligativitatea preemţiunii la cumpărare, numită jure vicinitas, admiţând ieşirea/intrarea din/în indiviziune, atunci „când proprietarul lotului îşi va fi manifestat dorinţa de a se lepăda de el, prin vânzare, ceilalţi părtaşi ai obştii au dreptul să intervină, în calitate de primii cumpărători, dreptul de preemţiune la cumpărare – protimisis –, iar în ca­zul, dacă vânzarea s-a produs fără ştirea vreunui părtaş al obştii, acesta are dreptul să-l răscumpere[3]. Deci, orice vânzare se putea face doar către neamul cel mai apropiat, iar dacă un frate cumpăra câteva părtăşii (jirebii) de la ceilalţi fraţi ai lui, uitând să „păzească a treia parte din averea sa pentru moştenitor, după pravilă”[4], copiii acestuia, dacă erau minori la vârsta tranzacţiei, „zapisul de vânzare nu se va scrie, ca să poată răscumpăra copiii, după ce vor veni la vârstă, nu pot să răscumpere”[5].

 

 

Ştiind toate acestea, cei care se ocupă de genealogii ar trebui să citească atent toate mărturiile, uricele, zapisele, ispisoacele etc., deci toate aceste arhive ale trecutului, care deschid noi perspective asupra antecesorilor şi mai vechi ai unei anumite familii, pe care îi legitimează preemţiunea la cumpărare. Şi, ca să fiu mai bine înţeles, am să pornesc de la un exemplu, cel al mărturiei unor răzeşi cu slujbe domneşti, din 15 aprilie 1638, martori la vânzarea unor moşii ale fraţilor Gheorghie, Costea şi Varvara Siminiceanu, din Siminiceni, Roman, sat de lângă Stolniceni Prăjescul, acum în judeţul Iaşi, cu casă în Siminicea Sucevei, unde Gheorghe devenise vornic de gloată, către… „fratele nostru, Lupul Prăjescul clucerului”, zapisul de cumpărare fiind emis de cancelaria Divanului lui Vasile Lupu, la Iaşi, peste câteva zile, în 21 aprilie 1638, iar celelalte achiziţii ale lui Lupul Prăjescu, în megieşia conacului său de la Prăjeşti, s-au făcut imediat după aceea. Iată mărturiile şi zapisele:

 

 

1638, aprilie 15: În faţa marilor boieri a „venit Gheorghie ce-a fost dvornic de Siminiceni, de nime nevoit, nici asuprit, ci de a lui bună voie, de-au vândut a lui dreaptă ocină şi moşie şi a fraţilor săi, a lui Costea şi a Vărvarei, pentru căce cu fraţi săi s-au tocmit să ţie aiurea, unde au moşii denpreună, şi părţile lui, pentru aiaste părţi ce au vândut el din sat din Dănceni („ce este la ţinutul Romanului” – n. n.), den giumătate de sat, ce se înparte în şeasă părţi, doă părţi, fără trii părţi ce-au vândut înainte fraţii lui, Ionaşco şi Gavril şi Nastasiia. Aceia o au vândut dumisale, fratele nostru, Lupului Prăjescul clucerului”[6].

 

 

1638, aprilie 21: În faţa Divanului lui Vasile Vodă a venit „Ştefan, fiul lui Gheorghie, fost vornic din Siminiceani (Suceava – n. n.)… şi a vândut dreapta sa ocină şi dedină şi partea fraţilor săi, Coste şi Vărvara, pentru că s-a tocmit cu fraţii săi să aibă ei a ţine în alte locuri unde au ei ocină împreună, pentru acele părţi pe care le-a vândut Ştefan din jumătatea satului Dănceni, care se împarte în şase părţi, două părţi, fără trei părţi, pe care le-au vândut mai înainte fraţii săi, Ionaşco şi Gavril şi Nastasia”[7].

 

1638, mai 12: Mai mulţi răzeşi, printre care „şi Ştefan, ficiorul Siminiceanului de Siminiceni”, mărturisesc, „cu cest zapis… că au venit înaintea noastră Vărvara, fata lui Gheorghie Siminiceanul, ce-a fost dvornic, şi cu ficiorul său, cu Căzacul” şi „au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie den sat de Dănceni, ce-i în ţinutul Romanului, dintr-a patra parte, a treia, cu tot venitul. Aceia o au vândut dumisale Lupului Prăjescul clucerul”[8].

 

 

1638, iunie 20: În baza zapisului anterior, Vasile Lupu emite uricul de întăritură pentru Lupul Prăjescul, ajuns, între timp, mare clucer.

 

Până în 15 aprilie 1638, nu există mărturii directe despre neamul răzeşesc Siminiceanu, care avea moşii „a ţine în alte locuri unde au ei ocină împreună”, aşa că drumul spre antecesori pare a fi pe deplin înfundat. Numai că străbunii Siminicenilor de atunci sunt şi străbunii „fratelui Lupul Prăjescul”, personaj istoric, despre care, conform „Indicelui” lui Gonţa[9], sunt atestaţi, pe linie paternă, până în vremurile legendare ale lui Alexandru cel Bun.

 

Oşteni moldoveni

 

Lupul Prăjescul, fiul lui Nicoară Prăjescul, soţul Saftei, fiica lui Ivaşcu Gheorghe, nepoata lui Simion Stroici, cu moşii în Războieni, Stolniceni, Hălăştieni, Buţcăteni, Şopârleni, Miclăuşeni[10], descindea, prin tatăl său, Nicoară Prăjescul, vistier mare, fiul lui Ion Prăjescul, nepotul lui Toader Prăjescul vistier şi al lui Iliaş Goraeţ, strănepotul lui Stanciul pârcălab, fratele lui Ştefan vornic, cumnatul lui Cărăiman mare ceaşnic[11], din Stanciul pârcălab sau Stărostescu, ginerele lui Laslău globnic, tatăl lui Toader vistier, bunic lui Ion Prăjescul, fiul lui Fedco Stărostescu, nepot lui Mihul Starostici (stăpân în Toporăuţi, atestat în anii 1489 şi, ca antecesor, în 1603), numit şi Mic Albul[12], deci fiul lui Dragomir Albu, fratele lui Giurgiu de la Frătăuţi[13].

 

 

Ulterior, după un Gligore Siminiceanu, diac în Botoşani, îi întâlnim răzeşi la Cătămerăști, în recensământul rusesc din 1774, care menționa 3 familii Siminician, a lui Simion, a lui Andrunachi și a lui Toader, răzeşi aflaţi, împreună cu ceilalţi proprietari de jirebii din sat, în veşnică dispută cu călugării de la Păpăuţi, care, râvnindu-le pământurile mult prea pământeşti, doreau să-i transforme în ţărani (vecini, iobagi), aşa că, odată cu vremurile, urmaşii lor s-au cam risipit, fiecare pe unde şi-a putut afla norocul. Pe atunci, satul Cătămărești se afla în Ținutul Hârlăului, Ocolul Coșulii, ca și Ipoteștii, iar proprietari ai moșiei erau postelnicii Grigoraș și Vasile Pancu[14].

 

 

Din 1774, încoace, mărturiile pot fi aflate în condicile bisericeşti ale Cătămărăştilor, Botoşanilor, Cornilor etc., aflate la Arhivele Statului din Botoşani, respectiv, Suceava. În privinţa antecesorilor, până la Dragomir Albu, fratele lui Giurgiu de la Frătăuţi, trebuie citite toate uricele acestora, nu doar „Indicele” lui Gonţa, pentru că în urice există amănunte interesante pentru urmaşi, dar nesemnificative pentru istorici. Or eu, cu tot respectul şi prietenia pe care le am faţă de profesorul universitar Ion Siminiceanu, ctitor al Sucevei moderne, ambele lăsate moştenire Mihaelei, pe care am întâlnit-o doar de două-trei ori în viaţă, cu prilejul unor manifestări culturale pe care le organizasem, dar pe care o ştiu şi mă ştie prieten pentru totdeauna.

 

 

Oşteni moldoveni

 

 

[1] Iorga, Nicolae, La cronologia vechii domni moldoveni, Academia Română, Memoriile Secțiunii Istorice, Seria III, Tomul XII, 1931,p. 39

[2] Vâlcea de Lipnic, Isaia de Baia, Petru de Hudești, Uncleat de Zăbrăuți, Șteful de Șerbănești, Duma de Braniște, Lazăr de Tulova, Stan Bârlea de Voroneț, Vitolt de Ripujeni, Deneș Chropotowski, Stețco al lui Jurj de Toporăuți, Dămăncuș de Sirețel, Ioanăș de Șomuz, Sima al lui Mihăilaș din „Izgherț”, Mirea fiul lui Ravas (Litovoiu), Boris de Cuciur, Mic de Silișău – citează Iorga din Ghibănescu

[3] Boldur, Alexandru V., Ştefan cel Mare (1457-1504), Madrid 1970, pp. 48, 49

[4] Codrescu, Theodor, Carte de la Mariea Sa Vodă, cătră Ghinaral Maior Enţinberg”, în Uricarul sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la Istoria Românilor, Volum XI, Iassi 1889, punctul 5, pp. 266-268

[5] Codrescu, op. cit., punctul 7

[6] Academia Română, Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Vol XXIV, 1637-1638, Bucureşti 1998, doc. 320, p. 311

[7] Academia Română, Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Vol XXIV, 1637-1638, Bucureşti 1998, doc. 331, p. 325

[8] Academia Română, Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Vol XXIV, 1637-1638, Bucureşti 1998, doc. 350, p. 345

[9] Gonţa, Alexandru I., Documente privind Istoria României- A. Moldova / Indicele numelor de persoane, Bucureşti 1995

[10] Gonţa, 394

[11] Gonţa, 514

[12] Gonţa 464

[13] Gonţa 447

[14] ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 254


Tablă de scrisul târgului Iașii și a mahalalelor (I)

 

Iași, în 1818 – acuarelă de Adam Neale

 

 

 

 

Târgul Iașii

 

 

Tablă de scrisul târgului Iașii

și a mahalalelor, 1774 iunie 5

 

 

 

Ulița Mare

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

Panaite Tomâră, grec, holircar

Simion, grec, plăcintar

Lupul, brăhar

Dumitru, muntean, holercar din han

Dumitru Zabșa, blănar

Ivan Nediul, crav

Ianachi Caleongiu, telal

Stavro, cojocar, sârbu

Ianachi, sârbu, cojocar

Stoian, sârbu, cojocar

Panaite, holercar, grec

Nicola sin (fiu) Vasâlia, grec, plăcintar

Sterie, grec, băcal

Costandin Saca, bărbier

Iani Frangu, grec, băcal

Manoli, grec, precupeț

Nicula, vutcar

Riga, cupeț, grec

Costandin, grec, dascăl, cupeț

Gligori, blănar ot mănăstirea Trisfetitele

Robi, blănar, la fel

Gheorghi, blănar, grec

Ștefan, băcal

Pantazi, brașovean

Dumitru Iani, grec, cupeț

Alecsandru, chetrar, ungur

Manoli, grec, cârciumar

Sava, caramanliu, cafegiu

Petre, precupeț

Pavli, grec, cavaf

Ioniță Botezat, ciubucciu

Alecsa, grec, vutcar

Căpitan Jiavid, holircar

 

 

Holtei:

 

 

Costantin sin (fiu) lui Mihăilă Avdălan, vutcar

Costantin, grec, rachier, tovarăș cu Iani Gheorghiu, căpitan agiesc

Ion, caramliu cu ahtarlic, ce se numește că este rob

Opria Cupii, al lui Ianachi, sofragiu, tălmaci al comandantului

Costiaq, biv (fost) satâr-baș, cafegiu

Gheorghi Dragomir, muntean

Panaite Maltez

Dumitru Chiosa, grec, slugă la Sămion, plăcintar

Iani fiul lui Dinu, slugă lui Luludi

Gheorghi, sârgu, slugă lui Luludi

Toader, sârbu, crav la dugheana lui Todorachi, crav, căpitan agiesc

Petre, sârbu, crav la dugheana lui Todorachi

Stoica Cârnu, crav, calfă crav la dugheana lui Todorachi

Toader, calfă la băcănia lui Anastas, bacalbaș la han

Iordachi, gălățean, slugă la băcănia lui Anastas, bacalbaș la han

Dumitru Femuli, grec, mițuvit la băcănia lui Anastas, bacalbaș la han

Gheorghe Gogo, grec, la fel

Marin, precupeț, grec, la fel

Toma, grec, holircar ot tam (de acolo)

Teohari Cuca, grec, tovarăș cu Panaiti, holircar

Costantin, tovarăș lui Nicola, plăcinter

Ioniță, blănar, calfă la Grigori, blănar din Trisfetitele

Dima, coțovliah de acolo

Nicula, blănar, fost chiurciubaș

Ion, moldovan, slugă la Gheorghi brăhar

Tănasă, slugă la Gheorghi brăhar

Ioniță, moldovan, slugă la piteria lui Manto

Alecsa, slugă la cârciuma domniții Rucsandii

Nechita, zlătar, cumnat lui cuiumgibaș, șede în casele visternicesei Catargioai

Dănilă, zlătar, grec, șede în casele visternicesei Catargioai

 

 

Femei sărace:

 

 

Anița, văduvă

 

 

Țiganii:

 

 

Negoiță, herar al mănăstirii Af. Spiridon

Ioniță, herar al dumisali banului Niculai Roset

Vasile, zlătar al dumisale vel (mare) vistiernicului

Petre, herar al Mitropoliei

Iordachi, herar al Mitropoliei

Gheorghi, herar al Mitropoliei

Sumitru, herar al Mitropoliei

Ioniță, jude, herar al Mitropoliei

Apostu, herar al dumisale marele vistiernic

Radu, herar al dumisale marele vistiernic

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Vasili Rigină, blănar

Sandul, bârlădean, blănar

 

 

Comișei:

 

 

Ioniță, vutcar

 

 

Seimenii agiești:

 

 

Tudurachi, căpitan agiesc, crav

Iani fiul lui Gheorghi, căpitan agiesc, în dugheana lui Constantin

Ioniță, căpitan, la cârciuma lui baș bulucbaș hătmănesc

Simion, calfă la Ivan Nedul, crav, roș

Gheorghi, bărbier, roș

 

 

Armenii:

 

 

Ilii, arman, crav la Tudurachi căpitan, străin

Arotin, arman ce s-a numit rob la Trisfetitele, în han

Chirică, arman, ciamarșirgiu, se s-a numit rob la Trisfetitele, în han

Iusuf, arman, salipciu, se s-a numit rob la Trisfetitele, în han

Chircor, arman, pitar de acolo, străin

Chircor, arman străin

Toros, arman străin

 

 

Jidovii:

 

 

Haia, jidovcă văduvă

Șeina, jidovcă

Iasac, jidov

Daniil, jidov, zlătar

Avram, jidov

Solomon, șlicar, jidov

Herșu, jidov

Ursul, jidov

Iosep, zlătar, jidov

Chivăr, jidov

Ursul, jidov

Hațcu, jidov

 

 

 

 

Mahalaua Bărboiul

 

 

 

 

Birnici căsași:

 

 

Nicola, văcar

Dumitru Spanos, plăcintar

Andrei, bărbier

Ștefan, bărbier

Nicola, arnăut, fost odobaș de arnăuți, cafegiu

Canachi, grec, cupeț

Nicola Saca, cârciumar

Constantin, cârciumar, fost sarar

Anastas, grec, cumnat lui Gheorghi Ciucărcon

Iani, grec, arnăut, ce se numește omul Mitropoliei

Chiriac, fost telal, ce se numește omul Mitropoliei

Dumitru, ciubucciu

Constantin, băcal

Gheorghi, ciubucciu

Ioniță, brașovean

Hristia, grec, holircar

Constantin Ciamurali, telal

Sari Gheorghi, ciubucciu

Mihai, bărbier

Mihai Danil, zlătar

Lambru, blănar

Andrei Cărchilan, bărbier

Necula, zlătar

Vasile Umflatul, blănar

Arsăni, ghirah

Dumitru, blănar, fiu lui Popa

Nicola, grec, blănar, Armino

Hagi Iani, ce se numește omul Mitropoliei

Evghenco, grec, blănar

Anastas, grec, blănar

Andrei, grec, blănar

Andoni, grec, blănar

Gavril, grec, blănar

Zoe, grec, blănar

Dumitru, sârbu, abager

Gligori, moldovan, pitar

Toderașcu, morar, ce s-a numit că este scutelnic al dumisale spătarului Râșcanu

Ispiriu, cantaragiu

Petre Cifute, băcal

Gligori, croitor

Iordachi, zlătar

Gligori, cizmar

Gheorghi, tighilean, cizmar

Alecsandru Catana, cizmar

Tănasă, grec, la cârciuma lui Alugunuri

Ion, ciobotar, om sărac

Toader, cojocar

Alecsandru Botezatu

Apostu, grec, cârciumar, om al Mitropoliei

Tănasă, grec

Zoe, grec, zlătar

Andoni, staroste de mesărcii

Ispir Petru, precupeț

 

 

Holteii:

 

 

Niaga, moldovan, slugă la Dumitru, plăcintar

Ispir, telal, ce-a fost volintir

Iani, grec, ahtar

Iani, grec, cârciumar la Papafil

Alecsandru, carmangiu, la cârciuma lui Ianachi Borș

Alecsandru brant (frate) Iani, grec, cârciumar

Ioniță, focșănean, slugă lui Ispir Petru

Moisăi, trabinzaliu, zice s-a fost rob

Ioachim, moldovan, slugă la Eni, lazu, cupeț

Hagi Tănasă, holincar, slugă lui Alecsandri, grec

Toader, sârbu, holincar

Hriste, grec, blănar

Tănasă, grec, slugă Hristii

Staicu, sârb, străin

Neculai, tovarăș lui Staicu

Hristodor, grec, blănar, străin

Dima, bogasier, străin

Sancu, tovarăș lui Dima

Leonte, cazacliu, străin

Zamfir, sârb, străin

Stanciul, sluga lui Stoian, cupeț

Chiriac, sârb, calfă lui Drumce

Iani, calfă lui Gheorghi, ghiurgiu, băcal

Iordachi, slugă lui Cara Niculii, sârb, străin

Dumitru, calfă Drumcii la brașoveni

Adămachi nepot lui Aivaz, cupeț

Toader, lazu, la cârciuma lui Aivaz

Neculai, grec, la cârciuma lui Neculachi Avram

Neculai, chilian, cizmar, calfă la Denciul, sârb

Ioniță, cizmar, calfă la Vasile Bucicaș

Ion, moldovan, calfă la Vasile Bucicaș

Gheorghi, moldovan, calfă la Vasile Bucicaș

Iftimii, cârciumar la crâșma dascălului Feodosi

Manolachi, grec, zlătar în mănăstirea Barboi

Barba Andoni, săpător de catapetesme, grec, străin

Paliologa, tovarăș șui Costi, grec, dohotar

 

 

Femei văduve:

 

 

Maria, preoteasă

Anița

 

 

Țigani:

 

 

Ioniță, al mănăstirii Dancului

Gligori, țigan al mănăstirii sveti Spiridon

Toader, țigan, spoitor

Vasili, potcovar al dumisale banului Neculai Roset

Ioniță, herar al mănăstirii Bărboiului

Panaite, țigan, la fel

 

 

Mazili și ruptași:

 

 

Gheorghi, blănar

Neculai Băibărac, roș

 

 

Săimenii hătmănești:

 

 

Ilie, zlătar

Danciul, sârb, cizmar, lefegiu

Ion Botian, cizmar

Constantin, cizmar

Lazor, sârb, cizmar

Dumitrașcu, gălățean, cizmar

Dumitrașcu, crav

Lazor, calfă lui Gligori, crav

 

 

Beșlii:

 

Vasili, măsărciu

 

 

Seimeni agiești:

 

 

Neculai, căpitan

Nițul, cizmar

Stanciu, cizmar, căpitan

Toader, cizmar

Vasile fiul lui Gavril, cizmar, bucicaș

Filacti, căpitan

 

 

Dărăbani:

 

 

Gligori, cizmar

Iordachi, șelar

 

 

Comișei:

 

Mihai, slugă la făclierie

 

 

Copii în casă:

 

Maftei, moldovan, cizmar

 

 

Ciocli:

 

Toader, cârciumar la crâșma dumisale hatmanului Roset

 

 

Armenii:

 

Sărchiz, arman, precupeț

Asman, arman, precupeț

Arotin, cizmar

Cerchez, arman, cafegiu

Chivor, arman, bucătar

David, arman, cafegiu

Ștefan, arman, slugă lui David

Ștefan, arman, papucciu

Iosăp, arman, slugă la Ștefan, arman

Nazar, arman, la fel slugă lui

Agop, arman, blănar

Mardisos, arman, tovarăș lui Agop

Garabet, arman, cupeț

Măgărdici, calfă la Gligori, crav

Garabet, arman, cizmar

Mogârdici, holtei, calfă lui

Mihal, arman, tovarăș Denciului, cizmar

Sărchiz, arman, cizmar

Arotin, staroste de cizmari

Sărchiz, arman, calfă lui Arotin

Petre, arman, cizmar

Surep, arman, calfă lui

Haciadur, arman, cafengiu

Ilii, arman, calfa lui

Luzfii, arman, crav

Popa Sandu, arman

Ovanes, arman, mendirigiu

Iacob, arman, ciobotar

Asfadur, arman, băcal

Acsănti, arman, cojocar

Ispir, ciauș, arman

Sava, arman, solonar

Vortan, arman, ciubotar

Neculai, arman, ciobotar

Minas, arman, orecupeț

Bogos, arman, pastramagiu

Hagi, marcar

Gligori, arman, ciobotar

Haciadrur, arman

Sandu, arman

Chircor, arman, în sama lui Ștefan Stambolcă

 

 

Jidovii:

 

Leiba, jidov, tălmaci

Marcu, jidov, holircar

Isac, jidov, șlicar

Ursu, jidov, holircar

Iacob, jidov, steclar

Iosăp, jidov, doftor

Lazor, jidov

Leiba, jidov, holircar

Lazor, jidov

Solomon, jidov, tâlmaci

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 357

 


Constantin Ștefuriuc: Cineva i-a împușcat sufletul

 

 

 

Astăzi se împlinesc 75 de ani de la nașterea lui Constantin Ștefuriuc, ultimul mare poet al Bucovinei. Nu-i plăcea să-și sărbătorească ziua nașterii („Nu-i a mea, ci a lui Karl Marx, de asta am și ales-o pentru ivirea în lume”, obișnuia să glumească), pentru că detesta trecerea timpului, tropotitul cu bocancii inconștienței peste măreția primăverii, pe care el o trăia sfielnic, furișându-se „desculț pe cer”, întotdeauna drept „frumosul în piele de tigru”, care propunea împărtășania din trupul sacralității Poeziei, oficiind sacerdotal și devenind, astfel, „mirele pâinii”.

 

 

Era și rămâne poetul înnăscut, căruia cele trei ursitoare (trecutul, prezentul și viitorul, care ți se dăruiesc împreună, la naștere) îi hărăziseră existența martirică și vremelnică a celui menit să inițieze și să trăiască doar ceea ce a avut de spus. A fost primul iconar modern și, deci, ultimul vrednic descendent spiritual al lui Mircea Streinul. Făcea partea din cea mai minunată redacție pe care am întâlnit-o eu în această viață, cea a ziarului „Zori noi” din Suceava, întotdeauna rupt de mondenitatea literară, care îl și izola, speriată de dimensiunea răscolitoare a operei lui. Era prieten cu toți marii scriitori ai României contemporane lui, dar nu și cu celebritățile sucevene ale clipei.

 

Constantin Ştefuriuc, în copilărie

 

 

Mulți sunt cei care s-au tot lustruit cu numele lui, dar eu îi știu, din acele vremuri, doar câțiva prieteni: Dănuț Burgheaua, Gheorghe Parascan, Victor Micu, Emil Satco, Ion Paranici, Ion Nedelea, Dumitru Vințilă și cam atât. Avea, desigur, și o mulțime de prieteni tineri, iar dintre femei, pe celebra Dida Drăgan, artista care i-a botezat fetița. Știa să fie prieten, dar nu și familist. Era prea boem, prea serafic, pentru a face față și realității și pentru a-și găsi calea și printre cele pământești.

 

 

Cântecele lui, întotdeauna dumnezeiești închinări, pururi aripi pulsând în profunzimile tainice ale cerului, fascinau trăitorii de poeziei și răscoleau invidiile făcătorilor.

 

 

Astăzi, 5 mai 2021, eu încalc un embargou al prieteniei, propunând sărbătorirea lui Constantin Ștefuriuc, la împlinirea a 75 de ani de viață. Mă bazez, în această afirmație, pe o învățătură a lui Iisus, care spunea că nu există moarte, ci numai nașterea cea adevărată și deplină. Iar eu sunt de părere că nu se poate păși în veșnicie fără bagajul pământesc al trăirilor. Tocmai de asta, adresându-mă autorului Constantin Ștefuriuc și operei sale, am să-i urez, sfidând pizmele și neghiobiile:

 

 

 

 

La mulți ani, Constantin Ștefuriuc,

și Dumnezeu să ni te ție

în memoria românilor drept bucurie!

 

 


Unde vă puteţi afla strămoşii uitaţi?

 

Descendenţii Hyperboreilor: Celţii (Galii, pentru latini)

 

 

Pentru că, de-a lungul veacurilor, strămoşii noştri şi, mai aproape de noi, străbunii, s-au tot mutat de pe o moşie pe alta, a lor sau a altora, am început să lucrez un „recensământ ignorat”, luând la lecturat amănunţit mărturiile pe care le avem şi notând, cu trimitere la ani şi localităţi, nume de familii ale căror urmaşi există, dar nu izbutesc să refacă, sub nici un chip, calea strămoşilor. În indicele pe care îl lucrez şi pe care, astăzi, îl redau parţial (cât am apucat să aflu), veţi găsi trimiterile la surse prin prescurtările precizate mai jos.

 

 

Academia Română, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, volumul I, București 1975 – prescurtat H1

Academia Română, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, volumul XXVIII, București 2006 – prescurtat H28

Codrescu, Theodor, Uricarul, partea a doua, Iassi 1889 – prescurtat TC2

Ghibănescu, Gh., Surete şi Izvoade, Vol. I, Iaşi 1906 – prescurtat GG1

Gonţa, Alexandru I., Documente privind Istoria României- A. Moldova / Indicele numelor de persoane, Bucureşti 1995

Iorga, N., Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, V, Bucureşti 1903 – prescurtat NI5

 

 

A

 

A DIACONIŢII, Vasili (1827, Botoşani, NI5, 272)

ALBICI, Ion (1645, Vorovești, H28, 168)

ALBOTIN, Safta (1645, Forăști, H28, 207)

ALBU, Dragomir (1393, Rădăuți, H1, 6)

ANDON, Dorofteia (1645, Băcești, H28, 113)

ANGHELACHI, Gavril (1707, Ruşi, NI5, 228)

ANTONAŞ, Vărtan (1824, Botoşani, NI5, 263)

APOSTOL, Nicola (1827, Botoşani, NI5, 272)

ARAPU, Grigoraş (1646, Belceşti, H28, 232)

ARBĂNAȘ, Mihai (1645, Forăști, H28, 205, 207)

AVRAM, Grigoraş (1796, Botoşani, TC2 – pp. 56-58)

 

B

 

BACOȘ, Procopie (1646, Țigănești, H28, 303)

BĂDĂRĂU, Toader (1645, Mărmureni, H28, 113)

BADIUL, Andronic (1645, Bășcani, H28, 70)

BĂCAL-BAŞA, Tudurachi (1824, Botoşani, NI5, 263)

BAHRIN, Ionașco (1645, Pilipce, H28, 13)

BĂESANUL, Irimiea (1646, Țâbănești, H28, 270)

BAIBĂRUC, Dumitrache (1817, Poenile Oancei, NI5, 558)

BĂISAN, Simeon (1645, Băloşeşti,  H28, 7)

BÂLCO, Petru (1645, Flocești, H28, 79)

BĂLHĂCEANU, Ionașco (1645, Bucești, H28, 173)

BĂLOŞ, Cozma (1591, Baia, pârgar, , NI5, 69)

BALOTĂ, Ignat (1645, Șendreni, H28, 162)

BĂLTAG, Ionașco (1645, Dracsini, H28, 88; 249)

BALŞ, Bejan (1654, Albeşti, NI5, 31)

BĂLȚATUL, Toader (1645, Dracsini, H28, 88),

BĂNCESCU, Macsin (1595, Bacău, NI5, 6)

BANDUR, Iachim (1645, Iurghiceni, H28, 36), Ionașco (1646, Verșeni, H28, 305)

BANTĂȘ, Vasilie (1645, Grozești, H28, 47), Constantin (1645, Hărlicești, H28, 66),

BAŞOTĂ, Anton (1646, Bodeşti, H28, 231)

BATIN, Dumitrașco (1646, Iapurenii, H28, 310)

BATIȘTE, Nistor (1645, Oglinzi, H28, 171)

BAŢOTĂ, Anton (1646, Bodești, H28, 223)

BĂZARCA, Pavăl (1645, Iurghiceni, H28, 35)

BECHIA, Gavril (1645, Tătăreni, H28, 142),

BEDRULE, Ştefan (1783, Pojorâta, NI5, 423)

BEICAN, Ștefan (1645, Cherchijeni, H28, 193)

BEJAN, Gligorașco (1645, Vercești, H28, 180; 232)

BELDIMAN, Mihăilaș (1645, Iași, H28, 8)

BELIBOU, Năstasie (1692, Păţăşti pe Milcov, NI5, 94)

BANŢA, Andrii (1801, Oţeleni, NI5, 557)

BERCHEZ, Coman (1646, Drăgușeni, H28, 217)

BERCIUL, Ștefan (1646, Milianca, H28, 217)

BERE, Martin (1742, Cleaja, TC2, 248)

BERJUL, Ştefan (1801, Oţeleni, NI5, 557)

BETEA, Costantin (1645, Grozești, H28, 47)

BILAVA, Ionașco (1646, Cruhlic, H28, 311)

BILȚU, Toma (1645, Prăjești, H28, 92)

BLANAR, Vasăli (1756, Iaşi, NI5, 250)

BLĂNAR, Toder (1693, Botoşani, NI5, 225), Neculai Iordache (1784, Botoşani, NI5, 258)

BLĂNARIU, Ion, Cârstea (1737, Iaşi, NI5, 55)

BLEBE, Ştefan (1747, Ruşi, NI5, 245)

BLEHAN, Ionașco (1645, Bărboșii, H28, 55)

BLENDEA, Filip (1645, Verșeni, H28, 45)

BOBOCE, Sârghie (1693, Tecuci, NI5, 224),

BOGDAN, Gavril (1646, Verșeni, H28, 309)

BOGZA, Lupul (1645, H28, Șerbești, 3; 1646, Verșeni, H28, 309))

BOLDESCU, Pătraşco (1645, Popeşti, H28, 126), Toader (1645, Popeşti, H28, 127),

BOLFOS, Carabet (1825, Botoşani, NI5, 268)

BORCEA, Costin (1604, Porceşti, NI5, 9).

BORGHELE, Iordachi (1693, Botoşani, NI5, 225),

BORŞ, Ursu (1731, Ipoteşti, NI5, 232)

BOSIE, Ştefan (1752, Tătărăşani, NI5, 248)

BOSTAN, Ion (1719, Bârlad, NI5, 101)

BOSUNGIAN, Nechita (1760, Grămeşti, NI5, 251)

BOTA, Simion (Urecheşti, NI5, 8),

BOTEZATU, Costin (1645, Botoșani, H28, 173)

BOȚ, Ghiorghie (1645, H28, Bodești, 3)

BOTIUL, Chiriac (1751, Botoşani, NI5, 247)

BRĂESCU, Ştefan (1642, Bahrineşti, NI5, 399), Vasile (1645, Suceava, Hotin, H28, 1, 2)

BRAHĂ, Nicorici (1645, Siret, H28, 174)

BRAHNEA, Nanea (1646, Filipeni, H28, 311)

BRĂILEANUL, Cârstea (1678, Ruşii, NI5, 224),

BRAN, Vasilie (1645, H28, Bodești, 3), Costaşco (1762, Curteşti, NI5, 252)

BRAŞOVAN, Dumitrache (1827, Botoşani, NI5, 272)

BREAHNĂ, Neanea (1645, Oțelești, H28, 17)

BUCILESCU, Ionașco (1645, Ciurcani, H28, 39)

BUCŞENESCU, Iordachi (1798, Agafton, NI5, 259)

BUDANCE, Sălivăstru (1801, Oţeleni, NI5, 557)

BUFTEI, Ioan (1645, Pohozăști, H28, 188)

BUDĂI, Simeon (1783, Câmpulung, NI5, 422)

BUGA, Ştefan al lui Simion (1677, Cătămăreşti, NI5, 223),

BUHĂIAN, Ion (1760, Grămeşti, NI5, 251)

BUHUȘ, Dumitru (1645, Buhucești, H28, 167)

BUHUŞI, Costantin (1646, Belceşti, H28, 232)

BUNIŢA, Toader (1678, Stănceşti, NI5, 224),

BURDUJA, Teodor (1645, Ledeni, H28, 162), în 1646 fiind trecut BURDUGA, Toder (Șcheia, H28, 297)

BURNAT, Toader (1747, Ruşi, NI5, 246)

BUZNE, Vasile (1645, Nourești, H28, 167; 222)

 

C

 

CALAPOD, Gheorghe (1645, Movileni, H28, 60)

CĂLDĂRUȘE, Ionașco (1645, Cotiujeni-Prut, H28, 21)

CĂLINESCU, Sava (1645, Dăminești, H28, 68)

CĂMÂRZAN, Ștefan (1645, Grozești, H28, 47)

CÂMPANU, Vasile (1645, Bârlești, H28, 89)

CANDRE, Nistor (1783, Dorna, NI5, 422)

CĂPĂȚÂNĂ, Grgore (1645, Săliște, H28, 75)

CĂPOTICI, Gavrilaș (1645, Văscăuți, H28, 197)

CAPRĂ, Giurgea (1661, NI%, 72; 1671, Cotnari, pârgar, NI5, 69)

CĂPRIOARĂ, Dumitru (1646, Borăşti, H28, 252; 299)

CĂRĂBĂȚU, Dumitru (1645, Stolniceni, H28, 33)

CARANIANI, Costandin (1827, Botoşani, NI5, 272)

CĂRĂUŞU, Grigoraş (1760, Grămeşti, NI5, 251)

CÂRCU, Irimia și Necolai (1645, Zaharești, H28, 67)

CÂRJEU, Ivașco (1646, Iapurenii, H28, 310)

CÂRNU, Ioniţă (1783, Dorna, NI5, 422)

CÂRSTIAN, Erimie (1646, Păuneşti, H28, 248), Dumitrașco (1646, Verșeni, H28, 309)

CĂRUŢĂ, Iliaş (1783, Dorna, NI5, 422)

CATARGIU, Ghiorghi (1645, Orhei, H28, 69)

CĂZAC, Dumitru(1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CENUŞĂ, Costandin (1751, Botoşani, NI5, 247)

CEPRAGA, Strătulat (1693, Puţeni, NI5, 224),

CERCEL, Gavril (1645, Fruntești, H28, 17)

CHICERĂ, Petrea (1646, Giulești, H28, 216)

CHIRIAC, Dumitraşco  (1623, Mastatici, TC2, 265)

CHIŢUL, Ion (1600, Popeşti, NI5, 7)

CIOARSI, Neculai (1801, Goeşti, NI5, 557)

CIOCÂRLAN, Ursul (1645, Iași, H28, 119)

CIOCINĂ, Ion, preot (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

CIOGOLEA, Pătrașco (1645, Pomârla, H28, 107; 190; Bobeşti 267)

CIOLAN, Ionașco (1646, Pogănești, H28, 213), Ion (1646, Căpotești, H28, 303)

CIOLPAN, Petru (1559, Bodeşti, NI5, 4), Iurașcu (1646, Pogănești, H28, 289)

CIORNEA, Dumitru (1646, Bobești, H28, 267)

CIORNEI, Andrii (1798, Agafton, NI5, 259), Costachi Neculai (1827, Botoşani, NI5, 272)

CIREȘ, Pepelea (1646, Țigănești, H28, 303)

CIUC, Teodor (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CIUDIN, Dumitru (1645, Cosmești, H28, 175)

CIUDINSCHI, Vasile (1645, Vincicăuți, H28, 197)

COCAN, Costantin (1708, Odobeşti, NI5, 99)

COCIORVĂ, Vasilie (1645, Bărboșii, H28, 55)

COCORAN, Isac (1646, Bănila, H28, 317)

COCRIŞ, Dumitraşco (1645, Broşteni, H28, 125)

COJAN, Ianăş (1742, Cleaja, TC2, 248)

COMIŞEL, Donici (1619, Vârtop, NI5, 15)

CORBUL, Ion (1645, Botoșani, H28, 173)

CORFOS, Toader  (1677, Cătămăreşti, NI5, 223),

CORLAT, Vasile (1645, Turbătești, H28, 6)

CORNACI, Prodan (1719, Botoşani, NI5, 230), Ştefan (1744, Păpăuţi, NI5, 241)

CORNE, Ştefan 1677, Liteni, NI5, 30)

CORNEIU, Zota, Gligore (1747, Bălileşti, NI5, 245)

CORNESCU, Vasilie (1645, Forosna, H28, 71)

CORPACIU, Mihăilă (1645, Vărzărești, H28, 2)

COSTIN, Costandin (1742, Popăuţi, NI5, 238)

COZEA, Toma (1604, Porceşti, NI5, 8)

COZMAN, Arsenii (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

CRACALIE, Vasile (1731, Mătienii, NI5, 236)

CRĂSTIAN, Armi (1645, Săliște, H28, 75), Chiriac (1766, Ruşi, NI5, 254)

CRISTEA, Prăvii  (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

CRISTIAN, Antimia, Ionașcu (1645, Suceava, Hotin, H28, 1, 2), Ionașco (1645, Ionășeni, H28, 83),

CRUCEAN, Săliște (1645, Săliște, H28, 75)

CURTIAN, Chiriac, Toader (1751, Botoşani, NI5, 247)

 

D

 

DĂMIAN, Gligorie (1646, Poiana Mare, H28, 279)

DÂRLĂU, Lupul (1645, Bășeni, H28, 14)

DĂRMAN, Ionașco (1645, Straja Bistriţei, H28, 132)

DAVIDEL, Neculai (1827, Botoşani, NI5, 272)

DEUGA, Ionaşco (1645, Popeşti, H28, 127),

DIMA, Miron (1738, Focşani, NI5, 234)

DIMUȚĂ, Gheorghie (1645, Șendreni, H28, 162)

DINGA, Ionașco (1645, Bârlad, H28, 116)

DIŢUL, Toader (1646, Borăşti, H28, 252)

DOBÂNDAŞ, Ion (1645, Clipiceşti, H28, 157)

DOBOȘ, Neaniul (1645, Bârlădeni, H28, 62)

DOBRE, Nicolae (1586, Buruieneşti, NI5, 396)

DOBRENCHI, Dumitraşco (1641, Bahrineşti, NI5, 399) Arsenie (1646, Giulești, H28, 216)

DOHATCO, Toader (1645, Siret, H28, 174; 399)

DOLOHAN, Vasilie (1645, Ţigăneşti, H28, 153)

DRACE, Cârste, Iurașco (1645, Pilipce, H28, 19)

DRACEA, Constantin (1631, Goşmani, NI5, 19)

DRĂGHICI, Iordache (1828, Botoşani, NI5, 278)

DRĂGHINICI, Tănasă (1645, Orhei, H28, 65)

DRAGOŞ, Enacachi (1827, Botoşani, NI5, 271)

DRĂGUŞ, Nicolae (1638, Bainţi, NI5, 398)

DUBĂU, Teodosie (1642, Bahrineşti, NI5, 399)

DUDUMAN, Ştefan (1801, Goeşti, NI5, 557)

DUMA, Cozma (1645, Iurghiceni, H28, 35)

DUPNIȚĂ, Nicoară (1645, Forăști, H28, 207)

DURAC, Flașco (1646, Giulești, H28, 216), Mihalcea (1646, Braviceni, H28, 281)

DURDUC, Vasile (1646, Bobești, H28, 267)

 

E

 

EPURE, Simion (1646, Borăști, H28, 299)

 

F

 

FERINDEI, Vasile (1645, Năsoești, H28, 188)

FLOCA, Mihail (1645, Iași, H28, 10; 247),

FOCENCO, Necoară (1645, Forosna, H28, 71)

FOFIŢĂ, Vasilie (1742, Cleaja, TC2, 248)

FULGER, Dumitrașco (1646, Lăzoreni, H28, 272; 278)

FURDUI, Neculai (1654, Păltiniş, NI5, 85), Condre (1693, Umbrăreşti, NI5, 224)

 

G

 

GÂRBEA, Vasilie (1645, Iași, H28, 18)

GALBĂN, Grigore (1645, Cosmești, H28, 175)

GÂNSCĂ, Vasilie (1646, Târgul Vechi, H28, 247)

GEAMBAŞ, Avram (1824, Botoşani, NI5, 263)

GHEORGHIU, Manolachi (1827, Botoşani, NI5, 272)

GHEUCA, Dumitrașco (1645, Dracsini, H28, 88; 241; Pogănești, 289)

GHEORGHIASA, Grozava (1646, Childeşti, H28, 251)

GHIUŞ, Antohi (1801, Goeşti, NI5, 557)

GOGOŞ, Ion (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

GOIAN, Nacul (1731, Mătienii, NI5, 236)

GOROVEI, Ilie (1646, Belceşti, H28, 232), Miron (1754, Botoşani, NI5, 249)

GRECIAN, Neculai (1827, Botoşani, NI5, 272)

GRECU, Gheorghe (1586, Buruieneşti, NI5, 396), Gheorghie (1645, Bășeni, H28, 14)

GROZAV, Vasile (1646, Tazlăul Sărat, H28, 280)

GRUIA, Constantin (1646, Șcheia, H28, 297)

GUZUN, Vasilie (1646, Nicoreşti, H28, 249)

 

H

 

HALIŢCHI, Onciul (1606, Tereseni, NI5, 396)

HAGI, Toader (1645, Iași, H28, 14), Tanas (1693, Botoşani, NI5, 225),

HANDRAC, Ion (1760, Grămeşti, NI5, 251)

HANOS, Chircul (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

HARHAZ, Vasilie (1662, Cătămăreşti, NI5, 222), Ion (1726, Cătămărăşti, NI5, 232),

HARLO, Andronic (1646, Dolniceni, H28, 325)

HARUŢ, Pentelei (1609, Stănceşti, NI5, 214)

HĂUL, Acsinti (1693, Botoşani, NI5, 225),

HERLIC, Ion (1645, Popeşti, H28, 127),

HINDĂU, Șarban (1398, Solomonești, H1, 9)

HOCIUNG, Ionașcu (1645, Ledeni, H28, 162)

HODOR, Vasile (1645, Antileşti, H28, 123)

HOLOP, Ioan (1645, Ionășeni, H28, 83),

HORICIU, Toader (1645, Foltești, H28, 168)

HORTOPANU, Grigori (1827, Botoşani, NI5, 272)

HRINCESCU, Ionașco (1645, Dumbrăvița, H28, 75)

HULPE, Bălan (1646, Greci, H28, 237)

HURMEZIU, Grigore (1645, Popeștii, H28, 188; 222)

HUTCO, Ion (1591, Baia, pârgar, NI5, 69)

HUZUN, Vasilie (1751, Vintileşti, NI5, 247)

 

I

 

IACOBESCU, Luca (1488, Siret, NI5, 211)

IAŞANU, Costandin (1827, Botoşani, NI5, 272)

IFTODI, Procopi (1801, Goeşti, NI5, 557)

IHNĂTESCU, Varvarca (1645, Sinăuţi, H28, 147)

ISĂCESCUL, Ionaşco (1731, Ipoteşti, NI5, 232)

IUGA, Filip, Vasili (1783, Dorna, NI5, 422)

IZMANĂ, Gheorghiţă (1709, Ruşi, NI5, 228), Andronic (1731, Mătienii, NI5, 236), Andronic (1740, Mătienii, NI5, 236), Ion (1740, Cătămăreşti, NI5, 237)

 

J

 

JORA, Toader (1594, Tecuci, NI5, 4), Toderașco (1645, Forăști, H28, 207; 1646, Verșeni, H28, 309), Gligorașco (1646, Giulești, H28, 216)

JOREA, Ionașco (1645, Vercești, H28, 180)

 

L

 

LASTIUCA, Vasilie (1646, Staneuți, H28, 317)

LENŢA, Dumitru (1617, Horoşăuţi, NI5, 397)

LEUŞTEAN, Dumitru (1646, Tulucești, H28, 220)

LIAVUL, Ionașco (1646, Budești, H28, 325)

LICIUL, Nicoară (1646, Borăşti, H28, 252)

LIMBOVICI, Necula (1738, Focşani, NI5, 234)

LOSCO, Procop (1646, Cepeleuţi, H28, 240)

LUCOCI, Vasilie (1646, Țigănești, H28, 303)

LUNGUL, Dumitru (1646, Purcelești, H28, 303)

 

 

MACRI, Costantin (1646, Giulești, H28, 216), Vasile (1646, Zubriceni, H28, 268)

MĂLAI, Irimia (1645, Malinți, H28, 197)

MANE, Sandul (1745, Luceni, NI5, 58)

MĂNIGA, Vasile, Gavril (1760, Grămeşti, NI5, 251)

MANOLE, Irina (1768, Popouţi, NI5, 254), Iordache (1776, Rugăşăşti, NI5, 256),

MANOLEȚU, Ignat (1645, Șendreni, H28, 162)

MĂNJEA, Ionașco (1645, Voinești, H28, 163)

MARCU, Toader (1645, Verșeni, H28, 176), Gligorie (1646, Nicoreşti, H28, 249)

MAREȘ, Ionașco (1645, Verșeni, H28, 176)

MÂRZA, Timuş (1751, Botoşani, NI5, 247)

MEICA, Mihalcea (1645, Jorcășeni, H28, 173)

MERA, Marcu (1645, Leucani, H28, 14)

MERLĂ, Gligorie (1645, Lipăești, H28, 93)

MIHAI, Costandin (1751, Botoşani, NI5, 247)

MIHĂLAȘ, Grigorce (1646, Cruhlic, H28, 311)

MIHULEȚ, Simion (1645, Orhei, H28, 65)

MILOȘ, Toader (1645, Botoșani, H28, 173)

MIRĂUȚĂ, Ionașco (1645, Botoșani, H28, 173), Costantin (1646, Giulești, H28, 216)

MIREUȚĂ, Gheorghiță, Stratul (1645, Ledeni, H28, 162)

MIRON, Nicoară (1645, Ionășeni, H28, 83)

MIRȚĂ, Vasilie (1645, Ciumălești, H28, 205)

MITROVICI, Ioan (1827, Botoşani, NI5, 272)

MOCAN, Constandin (1801, Goeşti, NI5, 557)

MOGA, Ştefan (1827, Botoşani, NI5, 272)

MOJILĂ, Ion (1645, Ciumălești, H28, 205)

MOTRE, Neniul, Marco (1646, Armășești, H28, 270)

MOVILEAN, Ionașco (1645, Ciumălești, H28, 205)

MURGULEȚ, Ștefan (1645, Siret, H28, 174)

MURGULEŢI, Nicolai, (1814, Voloşcani, TC2, 1),

MUSTAŢĂ, Grigoraş (1713, Rogojeşti, NI5, 228)

MUSTEA, Gligorie (1645, Crivești, H28, 176)

MUSTEAŢĂ, Feodor (1796, Botoşani, TC2, 56-58)

MUSTEI, Gavril (1646, Verșeni, H28, 305; 309)

MUŞINĂ, Ignat (1693, Tecuci, NI5, 224)

 

N

 

NACUL, Toderaşco (1681, Câmpulung, NI5, 71)

NĂTĂGATUL, Vasilie (1645, Ciumălești, H28, 205)

NECHITA, Ursu (1645, Bodești, H28, 3)

NEGRE, Procop (1642, Bârlad, NI5, 73)

NEGREA, Nechifor (1646, Țigănești, H28, 303)

NEGRUL, Vasilie (1645, Plopeni, H28, 184), Sava (1744, Cotnari, NI5, 58),

NENCIUL, Ion (1646, Străoani, H28, 328)

NENIUL, Constantin (1744, Păpăuţi, NI5, 241)

NICORESCU, Vasili (1744, Păpăuţi, NI5, 241)

NICŞOIU, Ioniţă (1766, Ruşi, NI5, 254)

 

O

 

OATUL, Toader (1645, Mărmureni, H28, 113)

ONOFREI, Vasile Iordache (1788, Zagarance, NI5, 258)

 

P

 

PAFT, Constantin (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1),

PAGUL, Ștefan (1645, Bârlădeni, H28, 62)

PAIUL, Gheorghie (1751, Păpăuţi, NI5, 247)

PĂLADI, Marie (1747, Ruşi, NI5, 246)

PANCIUL, Ghervasă (1645, Leucani, H28, 14)

PANCUL, Costaşco (1703, Cătămăreşti, NI5, 226), Adam (1720, Cătămărăşti, NI5, 230; 237),

PĂPĂUŢ, Ion (1744, Păpăuţi, NI5, 241)

PĂRÂU, Tănasie (1724, Hălăuceşti, NI5, 53),

PÂRCIUL, Onaşcu (1645, Clipiceşti, H28, 157),

PARDĂU, Grigori (1783, Dorna, NI5, 422)

PAROH, Gligorie (1645, Forăști, H28, 207)

PASCAL, Gahiţa (1677, Iaşi, NI5, 90)

PĂSTLĂRENCO, Necolai (1760, Grămeşti, NI5, 251)

PĂTURNICHI, Gheorghie (1645, Bodești, H28, 180)

PELIN, Iorda (1693, Botoşani, NI5, 225),

PEPELEA, Sava (1645, Băloșeni, H28, 175)

PERJUL, Toader (1645, Iași, H28, 18)

PETRIMAN, cel bătrân (1645, Leucani, H28, 14)

PICIORAGA, Ionașco (1645, Iași, H28, 166; 280)

PIELMUŞ, Sava şi Necula (1692, Păţăşti pe Milcov, NI5, 94)

PILAT, Iurașco (1646, Călinești, H28, 317)

PILIPOVSCHI, Simion (1646, Zubriceni, H28, 226; 268)

PITIC, Coste (1648, Pleşeniţa, NI5, 400)

PLEȘCAR, Larion (1645, Vereșani, H28, 11)

PLEȘCĂU, Ionașco (1645, Vereșani, H28, 11)

PONICI, Dumitru (1646, Rugășești, H28, 332)

POPĂSCUL, Vasilie (1600, Urecheşti, NI5, 7), Toader (1646, Verșeni, H28, 256)

POPELE, Ștefan (1645, Tâlhărești, H28, 193)

POROH, Gligorie (1646, Verșeni, H28, 309)

POSPALĂ, Gavril (1646, Clocucica, H28, 267)

POTÂRNICHE, Mirăuţă (1646, Belceşti, H28, 232)

PRIBAGUL, Vasilie (1645, Totoești, H28, 36)

PRODAN, Lazor (1488, Siret, NI5, 211)

PRUNCUL, Ioniţă (1742, Popăuţi, NI5, 238)

PUIUL, Toder (1693, Botoşani, NI5, 225),

PURECE, Simion (1645, Șofrăcești, H28, 9), Ilie (1646, Puriceni, H28, 245)

PUŢEANU, Jurju (1497, Puţeni, Vaslui; NI5, 3)

 

R

 

RĂCIU, Goga (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

RACLIŞ, Ştefan (1824, Băiceni, NI5, 263)

RĂUL, Neculai (1735, Huşi, NI5, 105)

RAŢĂ, Ion (1693, Tecuci, NI5, 224),

ROBULEŢCO, Seman (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

ROMAN, Simeon (1820, Ruşi, NI5, 262)

ROPCIAN, Vasile (1709, Siret, NI5, 229)

ROȘCA, Ionașco (1645, Săpoteni, H28, 106), Dumitru (1645, Botoşani, H28, 146), Ghiorghie (1645, Vorovești, H28, 168; Oglinzi, H28, 171), Dumitru (1645, Botoșani, H28, 173)

ROŞCULEŢ, Maria (1740, Mătienii, NI5, 236)

ROTAR, Ion (1760, Grămeşti, NI5, 251)

RUSUL, Dănilă (1645, Ionășeni, H28, 83), Simion (1645, Clipiceşti, H28, 157)

 

S

 

SABIE, Teodor (1783, Câmpulung, NI5, 422)

SĂMACA, Ioan (1648, Voloca, NI5, 400)

SĂPOTEANU, Maftei (1646, Giulești, H28, 216)

SĂRĂCEANU, Costin (1479, Drăncălăeştii, TC2, 253)

SCÂNTEI, Vasilie (1646, Purcelești, H28, 303), Vasili (1801, Ungheni, NI5, 260)

SICICA, Maxim (1646, Cepeleuţi, H28, 240), Griga (Cucina, 240)

SIMINICEAN, Ștefan (1645, Movileni, H28, 60)

SIRETEAN, Nicola („Săretiian”,1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

SOLOMON, Ionașcu (1645, Năsoești, H28, 188), Pătrașco, Vasilie (1646, Tazlăul Sărat, H28, 280)

SOLOMONESCU, Dumitraşco (1646, Cepeleuţi, H28, 240)

STAN, Pavăl (1744, Păpăuţi, NI5, 241; 247)

STÂRCEA, Isac (1645, Săpoteni, H28, 106),

STECLI, Simion (1646, Comănești, H28, 217)

STIHI, Toader (1751, Botoşani, NI5, 247)

STROICI, Ionașco (1645, Stolniceni, H28, 33)

 

Ş

 

ȘAIDIR, Dumitrașco (1645, Șendrișeni, H28, 190)

ȘCHIOPUL, Ionașco (1646, Lăzoreni, H28, 272; 278)

ŞELAR, Acsinti (1801, Goeşti, NI5, 557)

ȘOLDAN, Șeful (1645, Șofrănești, H28, 167)

ŞOLTUZ, Ion (1684, Cernăuţi, şoltuz, NI5, 71)

ȘTEFULENCA, Enachi (1645, Orhei, H28, 65)

 

 

TĂBAN, Mihalcea (1645, Stolniceni, H28, 33), Ştefan (1646, Mihălcăuţi, H28, 224),

TANCĂU, Dumitru (1742, Cleaja, TC2, 248),

TALPĂ, Ionaşco (1646, Şerbeşti, H28, 232)

TĂRȘĂȘEA, Ionașco (1645, Ciumălești, H28, 205)

TĂUTUL, Toader (1643, Balileşti, NI5, 219; H28, 174; 1646, Vilavce, 317)), Lupul (1645, Medjeva, H28, 32), Pătrăşcan (1709, Grămeşti, NI5, 229), Ştefan (1757, Rudeşti, NI5, 251)

TELEA, Toader (1646, Țâbănești, H28, 270)

TEODORAN, Ioniţă (1783, Câmpulung, NI5, 422)

TERTEA, Ion (1645, Vincicăuți, H28, 197), Todosie (1645, Vincicăuți, H28, 197)

TIRON, Axentie (1777, Prisicani, NI5, 418)

TODERICI, Toma (1645, Tătăreni, H28, 142),

TOLOSCA, Gligorie (1600, Copăceşti, NI5, 8)

TUDOR, Ştefan (1671, Cotnari, pârgar, NI5, 69)

TURCUL, Gheorghe (1601, Cuc, NI5, 8)

 

Ţ

 

ŢÂRDEA, Toader, (1814, Voloşcani, Vrancea, TC2, 1)

ŢAUL, Patrichie (1693, Puţeni, NI5, 224),

ŢICŞA, Cozonac (1768, Popouţi, NI5, 254)

ȚIMPĂU, Toader (1645, Ciumălești, H28, 205)

ȚINTĂ, Dumitru (1645, Pilipce, H28, 13), Pătrașco (1646, Berbești, H28, 317)

ȚIPLEA, Vasilie (1645, Fruntești, H28, 17)

ŢUGURLAN, Gheorghi şi Dumitru (1693, Tecuci, NI5, 224)

 

U

 

UDREA, Ilea (1604, Poceşti, NI5, 9), Vasilie şi Adam(1661, Orăşeani, NI5, 221),

URECHE, Bejan (1646, Zubriceni, H28, 226), Neculaiu (1646, Holohoreni, H28, 242)

UNGURU, Petri (1645, Sloboziani, H28, 176)

URZICĂ, Dumitru (1645, Dumbrăvița, H28, 75)

 

V

 

VÂNTU, Ursu (1645, Bârlad, H28, 116),

VASILIU, Iani (1825, Botoşani, NI5, 268), Ioan (1827, Botoşani, NI5, 272)

VASLUIAN, Ștefan (1645, Bucești, H28, 173)

VĂTĂGUȚUL, Ion (1646, Muncel, H28, 256)

VICOL, Andreiu (1646, Braviceni, H28, 281)

VOROAVĂ, Apostol (1668, Miclăuşani, NI5, 89)

VRÂNCIAN, Onciul (1589, Cadubeşti, NI5, 396)

 

 

ZANE, Ion (1645, Turbătești, H28, 6)

ZAUTRA, Iurașcu (1645, Șendreni, H28, 163)

ZAVUL, Vasile (1654, Păltiniş, NI5, 85)

ZBIERA, Nacul (1654, Cerneşti, NI5, 31), Constantin (1718, Câmpulung, NI5, 589),

ZBÂRCEA, Lupul (1646, Căpotești, H28, 303)

ZOTA, Agapie (1645, Iași, H28, 166)

ZUPCO, Gavril (1646, Pleșești, H28, 325)

 

 

 


Ținutul Covurlui: Ocolul Mijlocului (II)

 

Emmanuel de Martonne: Galați, piața de pește

 

 

Satele Mănăstirea lui Adam, Mileștii, Chiraftei, Josenii, Cornii, Măcişenii, Epurenii, Puţănii

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Mănăstirea lui Adam

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mănăstirea lui Adam

 

Oamenii de la Mănăstirea lui Adam

 

 

 

 

Birnici:

 

Marin, croitor

Toma, olar

Lupul, rotar

Lupul Graur

Vasile Iftodie

Crâstia Iftodie

Postolache Bejan

Angheluță

Iftemii Crâștei

Ioniță, cioban

Manolachi

Toader sin (fiu) lui Gligore

 

 

Rufeturi:

 

Dumitru, diacon

Radul, diacon

Marin, țigan

Ioniță, țigan

Sava, țigan

Vicol, țigan

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 105

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Mileștii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Mileștii

 

 

 

 

Călărași ai lui vel (mare) căpitan de Covurlui,

căruia îi sunt dați 40 de liuzi, cu cartea măriei sale

generalului Korsakov, din let 1774, mart 26

 

 

Toader Stan

Sandul Stan

Ion Opre

Ștefan Opre

Ștefan Dănăilă

Nistor

David Chiliță

Dumitrașco, cibotar

Solomon Hâncul

Vasile Gâtcă

Pălade Rae

Ion Hâncul

Apostol Beșet

Vasile, plugar

Toader Hâncul

Apostol Brașov

Neculai Donosi

Miron Dumitrașco

Toader Dumitrașco

Ion Mandeș

Toader Lungul

Gavril Haineroșii

Gavril Silion

Ilie, cioban

Apostol Radu

Ștefan Soare

Lupul Mardare

Costache

Costandin

Vasile Cazacu

Toader Durbac

Doroftie Buture

Gavril Marin

Miron al Măricăi

Isac, grădinar

Gheorghe, dulgher

Iacomi Țocul

Gavril Dămian

Gavril Țocul

Ioniță sin (fiul) lui Gherasim

 

 

Scutelnicii comisului Fotache:

 

Macovwi, năvodar

Vasilache Paiul

Iordache Hriste

Gligoraș, vânător

Lupul, dulgher

Vasile File

Costandin, pâslar

Miron, cioban, scutelnic al vătavului Gligoraș

Vasile, cârciumar, tij (la fel)

Apostol, văcar, la fel

 

 

Rufeturi:

 

Popa Ioniță

Ștefan Mămăligă, ruptaș

Gavril Ciapraga, ruptaș

Ilie brat (frate) lui, ruptaș

Vasile fratele lui, ruptaș

Alicsandru Ciapraga, mazil

Lupul Mândrilă, mazil

Ion, vătav, ruptaș

Gligore Mațăgrasă, ruptaș

Ioniță Gherasim, ruptaș

Pricopie Brudiul, ruptaș

Vasile Brudiul, mazil

Ioniță Ciudin, ruptaș

Lupașco Rogojină, ruptaș

Ana, văduvă

Ioana, văduvă

Dimoftie, văduvă

Marie, văduvă

Ioana, văduvă

In (altă) Ioana, văduvă

Safta, văduvă

Floaria, văduvă

Anghelina, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 105, 106

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Chiraftei

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Chiraftei

 

 

 

 

Birnici:

 

Dimoftii Hibile

Ioniță, vier

Năstasi, vier

Ștefan Gane

Patrichi

Scărlătache

Toader Cârnici

Vasile, vătăman

Ion, Miron

Gavriliță Cristofan

Toader Tălpău

Ion sin (fiu) lui Tălpău

Costandin Butur

Ion Motrian

Radul brat (frate) lui

Sandul Cârnici

Iordache, vier

Paraschiv, vier

Ion, vier

Ștefan Cârnici

Vasile Boubătrân

Mihai Gane

Lupul Boubătrân

Mihălache Bene

Ion Poalelungi

Vasile Păun

Alexandru Păun

Ștefan Dimoftie

Toader Drăghici

Ștefan, vier

Vasile Bene

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 106

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Josenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Josenii

 

 

 

 

Scutelnicii dumisale paharnicului Costandin Pălade:

 

Neculiță Buluc

Ion Costin

Antohi Gaiul

Ștefan sin (fiu) Nastasii

Sandul Agachi

Iosip Grosul

Alecsandru Gaiul

Ion Gaiul

Antohi, cioban

Toader Durbaca

Neculai Durbaca

Marin cel Negru

Toader Năstasii

Ștefan Dimoftii

Gheorghe Rânja

Costandin, vornic

Toader Gaiul

 

 

Rufeturi:

 

Popa Dumitrache

Diaconul Dănăilă

Andrei Gradeș, scutelnic al căpitanului Gheorghe Șărban

Lefter, scutelnic al căpitanului Gheorghe Șărban

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 106, 107

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Cornii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Cornii

 

Ce sunt fugiţi din Petriasa, din olatul Isaccii şi a rămas numai unul birnic

 

 

 

 

Birnici:

 

Dumitraşco Miron

 

 

Rufeturi:

 

Popa Pavăl Brade

Gheorghe, diacon

Ion Tălpău, ruptaş

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 107

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Măcişenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Măcişenii

 

 

 

 

Birnici:

 

Condrache, vornic

Toader Dumitru

Dumitru

Neculai

Dimoftie

Petre

Ştefan Corban

Costandin Corban

Ilie, rusul

Sandul Ifrosii

Ion Gligoraş

Vasile Guzlă

Ion, muntean

Costandin Goga

Mihai, sârbul

Ion Cheşcorabă

Tofan Goga

Ion, rusul

Ion, chelar

Antohi, vier

Gheorghieş, vier

Pavăl, plugar

 

 

Case cu femei văduve:

 

Ana, văduvă

Aniţa, babă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 107

 

 

 

 

 

Ținutul Covurlui: Epurenii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Epurenii

 

Ce şed la Mândreşti a praporcicului Costandin Pătrasii

 

 

 

 

Birnici:

 

Andrei Mâţă

Mile

Neculiţă

Andrei, muntean

Ioniţă al lui Roşca

Lupul Pătrasii

Oancia

 

 

Scutelnici ai prapocicului Costandin Pătrasii:

 

Costandin, vornic

Gheorghe  Pătrasii

Tănasii

Radul, mocan

Vasilache Cioromela

Ion Cotelici

Motie

Dumitraşco Pătrasii

Ion Călmâc, volintir

 

 

Rufeturi:

 

Popa Stratul

Diaconul Zotie

Dumitra, văduvă

Marie, văduvă

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, p. 107

 

 

Ținutul Covurlui: Puţănii

 

 

5 iunie 1774

Ocolul Mijlocului

 

 

 

Puţănii

 

 

 

 

 

Birnici:

 

Ştefan, tăbăcar

Ion sin (fiu) tăbăcar

Bejan Ghefere

Vasile a Zaharii

Ion Beghici

Pavăl Tiron

Toader Ifrosii

Ion, rachier

Racoviţă sin (fiu) lui

Gavril a Paraschivei

Ioniţă Pricochie

Gheorghe Ghefere

Vasile Gane

Nistor zet (al) lui Rage

Iftenii Loghin

Vasile Loghin

Marin Beşbep

Ştefan Holban

Toader Caş

Ion a Mărdării

Vasile Epure

Andrei Oancă

Costandin a Bejănesii

Ilie Oancă

Iftenii Oancă

Radul cumnat lui Tiron

Ghiniţă Oancă

Vasile Tiron, vornic

Alicsandru Călmâc

Vasile Călmâc

Gheorghe Crăciun

Toader Crăciun

Costandin Strătulat

Simion Strătulat

Sandul Basalic

Iordache Berciu

Sandul Berciu

Gheorghe Velica

Iftemie Velica

Costandin Betica

Carpu, stegaru

Toma, rachier

Ion Flore

Gligore Gologan

Costandin Ticul

Gligore, căruceriul

Gligore Lefter

Lupul Arion

Dimoftie Pentelie

Pavăl Mondrulia

Costin Pintilii

Vasile Şargul

Vasile Budur

Gligoraş fiul lui

Ion Condrache

Nistor Nicoară

Costandin Irimie

Timoftie Irimie

Ioniţă Guzlă

Gligoraşco Leţcae

Ion Guzlă

Ioniţă Anghel

Enachi Anghel

Pavăl Mândrilă

Anghelache Pojoga

Gheorghiţă Sălăvăstru

Ion Sava

Gheorghiţă Tetircă

Toader Tetircă

Enachi Teş

Vasile Gologan

Ştefan Gughel

Sandul Enachi

Dămian al Ioanii

Vasile Crudul

Tofan, vătaf

Ion Vârlan

Crăciun, văcar

Gheorghe, văcar

Pavăl, grec

Gheorghe a Sofii

Ion, grec

Costandin, grec

Ion, grec

Simion, grec

Neculai Capot

Ioniţă fiul lui

Pavăl Comşă

Vasilache Făină

Toader Parfene

Vasilache Lungul

Ion Lungul

Toader Pârle

Costandin Leordă

Bejan Pojoga

Simion Lungul

Toader nepot Pârlii

Ştefan Necoară

Gheorghe Vârlan

Neculai fiul lui Huzun

Gavrilă, stegaru

Vasile, stegaru

Iordache Mihălache

Opre

Dimoftii Sava

Gligoraş Aur

Toader Ifteni

Costandin, grec

Costandin Ifteni

Pavăl Ifteni

Vasile Iftenii

Ursul Baraghin

Lazor Cârhana

Toader Cârhana

Ion Pătrasii

Simion Vârlan

Pavăl Vârlan, vornic

Sandul Istratie

Toader Cociorvă

Gheorghiţă Anghelici

Toader Anghelici

Simion Cârhană

Gligoraş Cârhană

Radul, văcar

Ştefan Istrate

Ioniţă a lui Dumitru

Bejan Istrate

Toader, cibotar

Ioniţă Gologan

Ion Chebac

Ion al lui Azămnioară

Costandin Cociorvă

Andronache Cociorvă

Ion Istrate

Costandin Istrate

Vasile Istrate

Tofan Cârhană

Costandin Cârhană

Apostol Buhoci

Luca Fluture

Tofan Fluture

Flore Buhoci

Miron a Rusandii

Andrei a Naftii

Ioniţă Ciapă

Andrei Nica

Toader Melinte

Pavăl Melinte

Neculai Melinte

Costandin Melinte

Costandin Lovin

Radul Lungul

Vasile Lungul

Vasile fiu Sirghiasă

Enache Lungul

Gligore Lungul

Lefter Lungul

Ion Burza

Racoviță fiu Rățoae

Ion Zaharie

Năstasii fiul lui

Lupul Dănăilă

Iordache Nițul

Năstasii Muscă

Mihălachi Muscă

Vasile Muscă

Costandin Ifrosii

Vasile Nițul

Costandin fiul lui Năstasii

Gligore Nițul

Sandul Patriche

Costandin Patriche, vornic

Ion, rusul

Ion Orbul

Vasilache Șarga

Iftenie, croitor

Apostol, rotar

Vasile, stegaru

Bejan fratele lui

Toader Alibic

Stratul Săvastii

Dimoftie Lungul

Costandin Pintelie

Gheorghiță Gligoraș

Dimoftie Gligoraș

Ioniță Popa

Vasile, cibotar

Costandin Rochiță

Lupul Dodul

Costandin a Anii

Ștefan Salonca

Zaharie, vătăman

Ion Gligoraș

Pălade Salonca

Ion Petrica

Simion Gologan

Costache Mirăuță

Toader Hlanda

Ion Blândul

Eni a Avrămii

Ioniță Blândul

Ion a Avrămii

Ilie a Mărdarii

Ion Oancă

Ștefan Ariton

Costandin Macsin

Lupul Ghione

Ion Cozma

Stănislav

Pricopie Mândrul

Constandin Mândrul

Neculai Ghione

Gligoraș Popa

Toader Ciorie

Toader Văcărăscul

Sandul Ghione

Savin Goga

Gheorghe Goga

Sandul Drugan

Ioniță a Dumitrii

Costandin Drăguș

Toader Drăguș

Ștefan Mihai

Toader Bejan

Toader Ioniță

Ion Căprar

Vârlan Boldul

Ioniță Armăsar

Vicol Miron

Ion Miron

Gheorghiță, chihae

Gavriliță Miron

Apostol Arsănii

Vasile Azămioară, vornic

Ioniță Arsenii

Gheorghi Anghelinii

Arsenii

Toader Anghelinii

Vasile Drăguș

Caloian Drăguș

Timoftie Ilie

Constandin Ciorici

Vasile Ilie

Sava, vrâncean

Neculai Dediul

Costandin Căruță

Ioniță Ilie

Costandin Stavăr

Toader Ilie

Ștefan, chihae

Apostol Lungul

Pavăl, chihae

Toderașco, chihae

Neculai fratele lui

Ion Sârghie

Vicol al Rusandei

Ștefăniță Nicoară

Gheorghe Nicoară

Gheorghe Drăgulici

Ion Bobul

Ion Drăgulici

Ioniță Drăgulici

Andrei Toma

Neculai Pârle

Gligore Cioroi

Vasile Ariton

Ion Cioroi

Simion, tăbăcar

Ioniță a Bejănesii

Stratul Cașul

Ioniță fiul lui Gheorghe Lungul

Ion fiul lui Gheorghe

Saule Basalic

Toader a Tofanii

Lupul Dumitrașco

Andrei Nica

Toader a Toaderesii

Dimoftie Loghin

Ștefan Sava

Vasile Sava

Neculai Blândul

Ion Ghenghe

Costandin Pătrasii

 

 

Rufeturi:

 

Popa Costandin Berce

Popa Ifrosie

Diaconul Ion

Popa Iordache

Popa Necoară

Diaconul Sandul Lefter

Diaconul Ion Lungul

Popa Ion

Diaconul Ștefan

Popa Ioniță

Popa Pavăl Boldul

Popa Ignat

Potropopul Costin

Pavăl Oancă, scutelnic al comisului Fotache

Simion Arion, scutelnic al popii lui Pavăl

Ștefan Huzun, scutelnic al popii Pavăl

 

 

Oamenii căpitanului Ioniță Botezat,

ce i-a adus de peste Dunăre și șed în Puțăni:

 

 

Ștefan

Ion Decian Fărâmălemni

Păvălache Decian

Niță

Dumitru

 

 

Bejenari:

 

 

Gheorghi al lui Lupul Dănăilă, ce s-a găsit cu casa lui în Puțăni și zice că este din Lungești ot Tutova

 

 

Case cu femei văduve:

 

 

Măranda, văduvă

Anița, văduvă

Safta, văduvă

Dobrița, văduvă

Tudosie, văduvă

Marie, văduvă

Sofie, văduvă

Marie, văduvă

In (altă) Marie, văduvă

Catrina, văduvă

Altă Catrina, văduvă

Altă Catrina, văduvă

Marie, văduvă

Altă Marie, văduvă

Anița, preotiasă

Safta, văduvă

 

 

Țigani:

 

Dumitru, țigan al banului Grecianul

 

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, II, Chişinău 1975, pp. 107-110

 

 


Pagina 30 din 1,447« Prima...1020...2829303132...405060...Ultima »