MIRCEA STREINUL | Dragusanul.ro - Part 2

Mircea Streinul: Poezia

 

 

 

Domnului

IONEL BARBU,

omagiu pentru o frumoasă

omenie,

M. S.

 

 

 

Ninsoarea coboară spre podul de aur,

care spre nouri pluteşte; în vasta câmpie

fanare veghează albastra călătorie.

 

 

Oraşul parcă-i o alta câmpie,

câmpie de piatră; luminile lui

s-au risipit în bătaia vântului.

 

 

M-am odihnit cu serile tale,

poezie; magii s-au tot dus la vale,

Iisus întârzie.

 

 

Pe mirişti fanarele

somnul şi-l zbat;

visul spre culme turmele

 

 

şi le-a mânat;

magule, magule, unde să fie

steaua mică şi târzie?

 

 


Mircea Streinul: Ulise reiterat

 

 

 

S. S. părintelui

vicar Dr. IOAN VASCĂ,

omagiu,

M. S.

 

 

Ţărmul se desface din nou, drum albastrei corăbii;

vâslaşii zâmbesc prin vis depărtatelor valuri;

de la-nceput! totul de la-nceput să fie! haide,

întindeţi vântreaua pentru vechea călătorie!

Undeva, în amintire, cetatea cu zumzet de glasuri

şi arme din nou se ridică şi vuietul mării

cântă-n suflet. De la-nceput! Totul de la-nceput

să fie – şi morţii îşi ridică spre lună pumnii

de lut şi-nstelatele ceruri adie peste valuri

o nouă nostalgie. Ierburile mării cresc din lumină

spre nava care pluteşte spre-o zadarnică veşnicie.

 

 

Hei, Ulise, bătrâne, la ce această nouă călătorie?

 

 

Să ne mulţumim cu anii care ne-aştern pe tâmple

zăpada, care ne-aduc focul din vatră şi somnul,

convorbirile prietenoase şi-nţelepciunea bătrâneţii;

resemnare, iată insula fermecată spre care

trebuie să plutim, pentru-a culege liniştiţi

pe palme aurul după-amiezilor şi zorii cu

cântec roz de scoică. Acolo ne-aşteaptă,

cu zâmbet alb de bineventare, bătrâna prietenă;

cu ea ne vom duce în marea linişte, ascultă!

 

 

Doarmă-n amintire sirenele; plutească fără tine

corabia; hei, şi-argonauţii s-au cuminţit, Ulise;

vânt dinspre septentrion bate pentru tâmplele

noastre; haide, să convorbim sub singuraticii pini.

 

 

Unde ni-i râsul – largul, clocotitorul?

Unde ni-s stelele care ne-au condus spre

depărtate cetate? Iată, am devenit didactici

şi zâmbim amintindu-ne de marea aventură,

că ne-am putut bate pentru-o femeie, care,

în definitiv, nu era mai frumoasă ca fetele care

mi-au slujit în ogradă, la vite. Cred

că aceasta-i tristeţea noastră: nu mai înţelegem

gratuitatea. Să ne depărtăm de ţărm, boarea

ne-aduce izul sărat al mării – şi ne turbură.

 

 

Totuşi:

ţărmul se desface din nou; ierburile

mării cresc din lumină; vâslaşii zâmbesc

prin vis depărtatelor valuri; cetatea cu

zumzet de glasuri şi arme din nou

se ridică şi vuietul mării cu boare sărată

ne cântă iarăşi în suflet. De la-nceput!

totul de la-nceput să fie! haide! întindeţi

vântreaua spre vechea călătorie!

 

 

Adie-nstelată deasupra-ne o nouă veşnicie.

 

 


Texte la o suită ţărănească de Rudd Rybickzka

 

Mircea Streinul – desen de Radu Bercea

 

 

Domnului

EM. BUCUŢĂ,

cioplitorul în aur

al prozei româneşti,

M. S.

 

 

Cu soarele spre lanuri şi-albastrul cer.

 

Auriul val al plaiului se pleacă.

 

Ca mâine cailor aripi vor creşte.

 

Vioara-i tristă şi sufletul departe.

 

Amarnic drum spre celălalt tărâm.

 

 


Mircea Streinul: Cântec de dragoste

 

 

 

Azi a căzut

prima zăpadă;

ah, ce tristeţe

în alba ogradă.

 

 

Tu, luminoasă

stea de lut,

cât eşti de frumoasă;

lumina cum te-a durut.

 

 

În grajd, caii visează

vaste fâneţe;

fanarul s-a stins,

lumina-i roşie,

o stea s-a aprins.

 

 

Hargatul cântă dintr-o „Mundharmonika”,

zăpada-i roşie.

Doamne, a mai căzut o stea –

hai să intrăm în veşnicie.

 

 

Mâinile tale-amiroase

a lapte cu dulci aburi în şiştarul plin;

nopţile sunt mai frumoase,

fânul are iz amărui de pelin.

 

 

Umbra tace-n zăpadă,

fanarul se stinge;

trist, în ogradă

cânele bolnav rănile-şi linge.

 

 

Fânul miroase turburător,

mâinile tale cum lunecă

peste golul grumaz;

lupii cum urlă şi iarăşi ţi-i dor

de umerii largi.

 

 

Iată-mă-s: dulce strigoi,

cu-albastră cămeşă de in;

sărutul mi-i lună,

privirea: venin.

 

 

Haide, amândoi peste goalele câmpii

s-alergăm cu sania morţii;

zăpezile-s astăzi roşii,

citeşte „Lenore2, ne-aşteaptă toţii morţii!

 

 

Este-n câmpie-o colibă,

acolo să mergem;

ne-aşteaptă acolo doi cai,

spre lună s-o ştergem.

 

 

La urmă, fanarul va rămânea

ca un ochi singuratic în noapte;

luna va fi mai roşie –

şi va mai cădea o lumină

târzie peste fruntea noastră

albastră de tristă şi limpede stea.

 

 


Mircea Streinul: Bucolice

 

 

 

Domnului

CAMIL PETRESCU,

prietenul mare

al celor tineri,

spirit de neconformistă luciditate,

creator de noi valori româneşti,

devotamentul respectuos

al lui

M. S.

 

 

I.

 

 

Tânăr pom!

 

 

Când pe umerii frumoşi îţi cade rouă, o dulce-nfiorare

te cuprinde şi-n mătăsoasa paloare de lumină,

care te plouă, sângele roadei viitoare trunchiul ţi-aprinde.

 

 

Albine, blânda lumină pe-un fagure de-amurg.

 

 

Tu-i pregăteşti ţărânii raiul cu ploi de primăvară;

serile vin la umbra ta, ca la un tânăr Isus.

Haitele-adulmecă izul de cerbi la trunchiul mai zvelt

decât a fost mângâietoarea mână care te-a culcat

în luminata ţărână. Păsările-au sculat aburii sulcinei

spre-un cer de legendă. Sfântul soare-a suit din izvoare

ceruri de palide, nouroase amiezi. Tânărul pom priveşte-n

ploioase livezi bătrâneţea clară a stejarilor albaştri

şi pământul murmură-n ierburi dorul după sămânţă.

 

 

Plimbarea noastră de noapte s-a sfârşit şi morţii se statornicesc

familiar în noi; să-i ţinem pentru rădăcinile pomului.

 

 

Să fim înţelepţi ca porumbii când zboară sub nourii ploioşi;

prieteni ai serii să fim, cavaleri ai pădurii;

când steaua va sta mărturie, să ducem stejarii pe măguri,

în solitudini înalte să creştem cu zările lor peste vis

şi ciobanii ne vor aminti în fluier ca despre-o moarte-n pădure;

neguri… imense cum vin şi-n ele intrăm solemni,

făcându-ne cruce; capricornul de veghe loveşte-n cremene;

copilăria trece prin frunzele-albastre şi sângele nopţii e cald

în fagii care mor sub secure; sub pasul ciutelor

sună clopote mici. O pajură cu ochiul verde tulbură

frunzişul serii, pe când din bezne lupii urlă-n urma cerbilor

pierduţi sub zarea obosită de luceferi; – tac oierii, ca-n mănăstirea

de lumină să cânte îngeri nevăzuţi.

 

 

Tânăr pom!

 

 

Îl văd cum creşte din verde lumină, ca apa îi curge

pe umeri frunzişul, cimbrul umbros şi plăcuta sulcină

i-adie depărtate dumbrăvi şi-n neguri îl cheamă feriga

cu dulcile-i otrăvuri de verde lumină. Şerpii albaştri

şi roza auroră scutură zarea, stelele cad în palmele lui –

şi le soarbe; soarele scoate din verdea pădurilor ciutură aburii nopţii,

grei de mireasmă amară, iar melcii îşi urcă pe fagi şi mesteceni

argintul. Sunt răsărituri mari în văile lumii!

 

 

E-o scară foarte veche, de cine ştie când, în care-adoarme,

calmă, o leneşă livadă; nourii mai au o lumină şi anii se-adună

în jurul pomului; parc-ar fi ciobani veniţi dintr-o lungă ploaie –

sau nişte cuvinte strânse-ntr-o carte; cerşitorii de lângă cimitire-şi

jupoaie rănile de-argint. În ascunzişul cărţilor curge-o apă albastră.

 

 

Ploaie ţi-am fost, tânăr pom! Lumină şi soare… Pentru tine-am îmblânzit

umbra serii într-o caldă mângâiere. Împreună am fost o unică

singurătate. Tu, ţărna şi veacul; eu, munte după furtună. Zăpezile-n cântec

mă sună; şoimii fruntea nu mi-o umbresc; azurul, umerii aspri şi-l cresc.

 

 

În seară cobor sub frunza ciobanilor, odihnitoare mă cuprinde zarea,

aproape mi-i toată depărtarea, luncile-mi îngână umbrele moi, de lână,

nopţile mă spun lăudător cântec de dor peste slavă, peste moarte.

 

 

Sunt singur, totuşi, cu tine. Înalt munte după furtună;

în suflet mi-i o tăcere, încât aud cum sună rotitoarele stele

în cerurile mele. Eu sunt peste lumi, peste toate,

câte le gândeşti; sunt o imensă singurătate peste zboruri îngereşti.

 

 

Nici o seară nu mă mai ştie, veşnicia mă leagă de roată,

s-o duc în spinare toată până-n altă veşnicie, mai albastră,

mai târzie; îngerii au coborât în mărăciniş, să caute-însânge­ratele

păsări de lumină; stejarii cercetează după o arătare, dar de nicăieri

nu se-aude pas purtător de stele şi frunzişul nu tresare sub nici un sărut

de-ngenunchiere; în veacuri fără fund, pajerele moarte sborul

şi-l ascund sub fruntea pădurii; ţăranii au ieşit să are anii

şi pământurile negre; ploile-au mirouns bătrânii stejari,

dar duhul adevărului se-ascunde sub un sfârşit dureros;

focul soarelui se pierde-n frunzişuri de ploaie bogată

şi-n asfinţituri curge de tot mai sus sângele rănilor

din palma lui Isus. Poeţii seamănă cu hulubi cerurile,

pe care mănăstirile fumegă o vastă, suavă tăcere;

moartea-şi pregăteşte zările, sfinţii îşi culeg în aur lepra

cu bube albastre şi gerurile-adie-o înviere obosită.

Dar să coborâm în mila pământului, să-i ascultăm

vaierul tărâmurilor din adânc, unde-amurgul

dăinuie-n amintirea adormirii cu zăpezile viorii

din zâmbetul născătoarei Marii; neliniştită oră!

te-adulmecă lupii şi vulpile râd în ochii barbari;

moartea veghează-n lumina târzie – şi-n serile din mine,

departe, Dumnezeu a-nceput să se poarte

deasupra apelor; de-acuma pot îngenunchea

şi muri liniştit ca o apunere-n sângele serii.

 

 

Rănile cerului rourează ca un cântec în fluierul vântului.

 

 

Tânăr pom, înţelegi că toate acestea au fost pregătirea

zilei tale de aur? Mâne, sămânţa ta va creşte zări!

 

 

II.

 

 

Izul ceaunelor răspândeşte-o domoală veselie-n ploaie.

E o singurătate de rege în sărbătoreasca-nălţare-a colinelor,

pe care nourii le-ntunecă într-o albastră lumină.

 

 

Cuprinzătoarelor zări, legănătoarelor, desfăşuratelor mirişti,

nemăsuratelor, stăpânitoare vi-i melancolia, ca soarele

când îşi ară cu îngeri ogoarele; culcuş în şoproane, făcătorii;

totuşi, sunt lucruri mai frumoase ca dragostea.

Pădurile-n care Dumnezeu vorbeşte cu focurile singuratice.

Atunci, pâclele se-nchină cu degete aspre de lumină şi ciobanul

se luptă-n vis, el, care trecea prin auroră ca soarele; umbra

nu-i va mai cădea pe văi; se-apropie de dânsul oile şi ceata de dulăi,

dar simt alt tărâm şi se duc mai departe,

că praful de stele de pe pleoapele ciobanului are înalt iz crud de moarte;

se uită, uneori, la mâinile lui, pe care luceşte câte-o pată

de luceafăr umed; cânii, flecari, latră – şi ciobanul ar vrea

Dumnezeu să-l dea undeva înainte de-nceput;

Pe la tâmple-l înfioară o boare de vânt – nu de aici;

venea de peste pământ, unde nici îngerii nu pot, –

numai Dumnezeu de intră cu numele; şi lumina-l plouă greu

peste umeri; doar aurul sterp de promoroacă, în inima ciobanului,

în care joacă întunerice mari, cât o seară, cum a fost întâia oară;

să fugim de casele în care am încuiat morţii,

căci pădurile-n sânge lupu-şi coboară;

lasă, nu mai asculta la trunchiul copacilor cum timpul urcă

spre cerurile frunzişului, peste care picură lacrimile de sânge ale îngerilor.

 

 

Câmpeneşte sună carele; oamenii duc pădurile toamnei acasă.

În ogrăzi se-aprinde fanarul. Şiştarele zumzăie şi argatele au pe mâni

miros de lapte proaspăt şi cald: băieţii oftează şi genunchii li se strâng

într-o dureros de dulce-ncleştare. Caii nechează-n ocoale.

Iată – ciobanii s-au întors de la stele!

Ceasu-i prielnic de vis… Se-adună-n amurguri

lumina, ca-n inimi. Focul strănută şăgalnic

în umede nuiele. Pădurea mai dulce a ploaie răsună.

Un abur verzui pe mirişti se poartă şi cânii au tăcut

ca sub un zbor de pajură. Dumnezeu şi-a trimis cuvintele

şi nouri de fier le sună în văi cu fum liniştit. Ciobanul cel mai tânăr

ascultă-n trecut, cu urechea la pământ, şi-i răspund fraţii

din toate mormintele lumii. Un stârv albastru se zbate-n amintire.

Pe-aşternutul de cimbru doarme-un căprior de singurătate – şi seara

mi-l doare ca o rană sărutată.

 

 

Dai să mergem prin fâneţele ude,

unde lumina sub paşi obosiţi se aude.

 

 

Când ciobanul s-a trezit,

fagi au venit de s-au închinat,

că inima pământului i-a sângerat,

iar cerbii şi-au început în tăcere

ceasul de taină şi veghere;

tălăngile oilor sunau neştiut,

întunecat, nepriceput;

ciobanul asculta cum trec peste şes

nourii fără nici un înţeles;

apoi, vântul a adus

dorul pădurilor de sus –

şi stelele s-au dus

departe, până-n alt sat,

unde-au găsit o frunte de-mpărat,

iar ciobanul s-a înălţat frumos

la faţa Domnului Hristos.

 

 

Dumnezeu a adormit

în mijlocul pădurilor;

pe lângă El a trecut

veşnicia, dar nu L-a trezit.

 

 

Stăteau stejarii grei de ani

la căpătâiul Lui;

veneau îngerii, ca nişte ţărani,

să sărute tălpile pământului;

depărtările se strângeau,

că se făceau nimic –

şi Dumnezeu era atât de mare,

încât totul partea prea mic

pentru inima ciobanilor

şi pentru steaua lor

de-naltă luminare.

 

 

Moartea stă la un ţărm târziu, liniştit,

unde lumina abia de bate, încet, încet;

copiii – ca nişte flori au adormit

şi n-au ştiut

că-n inimă-un spin le-a crescut.

 

 

Ciobanii au uitat de fluier, deşi melodia

mai stăruie pe buze

şi-o sărută veşnicia;

visau, fără să ştie,

o lumină ciudată

şi târzie.

 

 

La urmă a trecut Dumnezeu-Sfântul

şi L-a auzit pământul,

L-a simţit ca pe-o boare

trecându-i prin ogoare.

 

 

Vezi că Dumnezeu se ducea foarte departe,

Să-nveţe ce-i aia moarte,

se ducea la adâncurile Sale,

pe care nimic nu lumina-le…

 

 

Şi cerurile stăteau goale:

Dumnezeu nu le mai cuprindea

şi nici cuprins nu le era.

 

 

Nici îngerii adevărului, nici

tăriile mai mari nu-L întovărăşeau;

veşniciile s-au făcut mici

şi luminile nu se mai înţelegeau.

 

 

Azururile prindeau aripi de ceaţă:

vestitorii întârziau la drum:

amestecând pe ieri cu acum,

însăşi moartea se schimba la faţă.

 

 

Dumnezeu nu s-a găsit

nici la început,

nici la sfârşit –

şi-atunci s-a-ntunecat

de era ca un împărat

al negurilor.

 

 

Şi-i o nouă dimineaţă. Pădurile fumegă, albăstriu se sting

pădurile într-o depărtată legendă. Numai pajerele-amintesc

frunzişurile clare. Unde-i apa luminoasă a fagilor?

Zările tac. Solemne măguri se poartă-n vis. Totul a fost.

Acuma, putem citi în cărţi despre vastele seri. Dar să tăcem.

 

 

Soarele bate ca pe vechi monezi.

 

 

III.

 

 

Februarie; după-amiezile cern o moarte aurie, ca astăzi,

peste fruntea mea obosită, pe care-a mai rămas pulberea

umedă a stelelor. Prin cerurile palide ale ferestrelor curg

râuri de aur si sânge spre-un fastuos amurg;

cărţile mă invita la mari călătorii; discurile

de patefon ridică melci de-azur spre-o floare sângerie.

Oraşul tace cu ploaia din vis; lunecă morţii în nouri;

pe ziduri se strânge jilavul muşchi în amintirea

pădurilor pe care le-am trecut prin aburul soarelui;

undeva, în imensităţile-albastre ale miriştilor,

un prinţ lepros îşi adună convivii: ei beau văzduhul

şi chiuie, speriind ogarii, care tresar în somn.

 

 

28 Februarie; ce dulce sângeră vinu-n amurg!

Câmpiile au de pe-acuma calda prietenie-a ciobanilor

porniţi împotriva anilor; nopţile cad peste fruntea

soarelui; pasul se-opreşte sub uşă. Sărutul aminteşte

albastra tăcere a lumii, când se făcea din dragostea

unui cuvânt; gerurile ne lunecă-n privire toate

cerurile unui 4 Aprilie; magice, ascunse

cifre, ca o moarte; dar să tăcem şi-n amintirea

lor să bem veninul nopţilor, ca pe-un vin, ascultându-ne

destinul în cea mai înaltă stea a lui; fumul strujenilor

risipeşte-amintiri pe mirişti; să nu pleci sub ameninţarea

sângelui pe mâni. Doamne, câte frunze roşii! Aş putea

colora o mie de toamne cu sângele meu; unde se-aud

luminile? Oare nu în inima noastră? Pasărea măiastră

îşi tânguie-n zbor învierea pădurilor; împăratul

din vale-o săgeată cu-ntunecimile sale.

 

 

28 Februarie; nourii se-apropie de seară; imensul

oraş lumina-şi începe. Sumbrii mei prieteni, iată-ne

ca la o nouă călătorie. Caii nechează-n stuful Prutului.

Suntem împăraţii acestui întuneric, din care se-aude

mersul morţilor spre inima noastră. Un înger, bolnav

de veşnicie, ne cade la picioare. Lumina mi-l doare

pe fruntea albastră. Mi-i dor de-o largă şi calmă dimineaţă,

în care să gonim pe cai spre pădurile Cuciurului Mare,

unde să bem în bărdace răcoarea stejarilor

şi să ne-ntindem ca nişte ierburi la soare.

 

 

Unde ne mai aşteaptă ca amiaza de dreaptă

liniştea cu mierle-a pădurii din toate poemele mele?

 

 

Hei, serile-mi bat în tâmple ca-ntr-o scândură de brad!

 

 

28 Februarie; spun – şi parcă mi-au înviat fâneţele

din Stânca. 4 Aprilie; unde mi-s turmele?

Rău păstor! Zilele-mi tac, nopţile-mi cântă,

Albastre ploi de primăvară cu zăpezi bucovinene,

lăsaţi-mă să vă sărut stelele-oprite-n gene.

 

 

28 Februarie; luminile-mi curg într-un solemn

şi palid amurg. Tu nu mă ştii, tu nu-mi

ghiceşti pasul umblându-mi prin visele tale.

 

 

Doamne, oare de ce nopţile nu vor să ne mai ştie

urma prin copilărie, – şi de ce zările

îşi duc spre mine toate cărările?

 

 

Ploierii se-adună tăcut, tăcut, s-asculte

sub imense ceruri cum sună crengile lunii inimi de lut;

tăcerea-i atât de albă sub stejari, că doar îngerii i-au înţeles

luminile aspre, din care cântecul mi l-au cules; primăveri

enorme, cu licăriri de mit, la margini de pădure s-au strâns

însomnorate; lucesc zăpezi albastre în muguru-adormit

şi cerbii vin s-asculte cum inima-mi bate singurătăţi

de-amurguri sub cerul nesfârşit. 28 Februarie – pădure

de ploi şi cerbi îngenunchiaţi, iar fruntea de aur le-a căzut

în albastru noroi. E o dimineaţă ca şi cum Dumnezeu

s-ar odihni pe-un munte-n furtună de lumini, din care

răsare-o după-amiază de sângerii grădini sub vis.

Şi iarăşi cad atâtea stele peste seara frunţii mele!

 

 

28 Februarie; oare pasul tău va mai suna sub fereastră

o nouă după-amiază albastră, prin care să trecem spre seară

ca o pajură prin legendă?

 

 

IV.

 

 

Hei, ochelarii verzi! Munţi de omăt nourii, munţi verzi de omăt!

Deasupra, doar cerul cu pajuri nevăzute şi cai tropotitori,

înhămaţi la caleaşca de aur a morţilor călători.

 

 

Mai sus – e raiul cu-ntinsul şi verdele-i pomăt.

În zare sunt nourii, munţi verzi de omăt.

Pe verzile-amiezii talazuri îşi scaldă

aripa de sânge omul cu coasa – şi caldă

se zbate-n gura vulpii cloşca de aur;

Doamne, puii ei cum se tânguiesc prin grâiele grele,

iar vulpea pândeşte iarăşi printre nevăzutele stele.

Cu puşca de-argint am plecat în zori,

ochelarii verzi abureau ninsori; căpriori

stăteau la dunga de pădure, zbătându-se.

Corbii veneau dintre coarne să le fure-adamantul.

Am avut întâlnire mare la-un hat.

Venise din serile-i Roş-Împărat.

În spânzurătoare l-au pus pe bietul Păcală –

hei! prea ştia cântece multe. Pot să vă spun un secret:

Păcală era, de fapt, poet.

Visul – ştiţi prea bine! – trebuie pedepsit.

Hoţii de cai îs mai puţin păcătoşi.

Lupii râdeau la spânzurătoare,

Sfânta Vineri îşi avea ziua cea rea

şi l-a ocărit pe sfântul soare,

iar Joiţa jelea c-a bârfit-o Miercurea.

În schimb, Făt-Frumos se veselea

că bietul Păcală – creatorul de iluzii – în sfârşit murea!

 

 

Dar din vâlceaua lor albastră

şi din smârcuri au venit – fetele-au fugit de la fereastră… –

cumpliţii zmei; totuşi, umiliţi şi sfioşi erau;

telegarii cu aripi mâncau jăratic,

Tândală înfuleca bulci muiate-n lapte,

stelele îi cădeau ca nişte muşte-n mâncare

şi Tândală înghiţea ca la hram –

vezi, că mânca stele numai o dată pe an.

 

 

Ochelarii verzi îmi aduceau tot ce voiam:

păsări de aur, cu ochii albaştri, amurguri cu turme

pe care le mânau ciobani împărăteşti,

inorogi albaştri, albastre fâneţe, – dar peste toate

curgea ploaia verde-a ochelarilor verzi.

 

 

Păcală murise. Din hoitul lui aburea poezia –

alcooluri rare, pe care doar zeii le beau.

Păunii au venit să-l acopere cu largile lor cozi,

iar oamenii încremeneau ca nişte irozi

la vederea capului de profet! Scorburile plângeau cu sângele lor

de dimineaţă, ascuns în cele mai tainice vine.

 

 

Zmeii jeluiau, ei, oprimaţii, batjocura tuturor babelor,

care – stând după horn – speriau copiii cu cavalerii

întunericului, înstelaţi pe umeri şi-având noaptea cea mare în ochi.

 

 

Făt-Frumos râdea şi pupa toate fetele – că alta nu ştie,

de era-n prostime râs mare şi mare veselie.

Păcală: după moarte ca un munte-nconjurat de neguri –

el, de care toţi tonţii râdeau cu gura până la ureche.

 

 

Oraşul dintre ceţuri! Cernăuţi… Prin livezile de piatră

toamne fumurii se pierd; îngeri palizi de lumină visul

cerului şi-l poartă prin albastre ploi de Prut înnegurat

şi fumul cartierului industrial – şi vine zeul câmpiei,

cu plete de ploaie; străzile miroasă deodată a târnă şi cimbru.

Hei! Jidovi bătrâni şi blânzi vând sulcină la tejghele; hamalii

descarcă la gară snopi de soare; Liviu Rusu, Rudd Rybiczka,

Leon Ţopa şi cu mine mergeam pe marginea liniei ferate: un tren

de marfă aduce câmpiile Cuciurului Mare; ce solemnă plim­bare!

 

 

Amurgul risipeşte linişti de aur pe Weinberg; în fabrici imense

stau nopţile şi Prutul ascunde-n luncile albe silvanii;

la noapte, luna-şi va revărsa apele-n lumina electrică

a străzilor; şi, totuşi, vom veghea pentru Doctorul Faust;

să fim în ploaia amurgului iubitori, prieteni! – sau alţii

ne-au ucis şi suntem morţi într-o familiară plimbare duminicală?

 

 

Da! Noi am omorât fagii albaştri şi sângele lor ne curge

mereu pe mâini – şi ni-l ling cerbii îngenunchiaţi

într-o amintire, ca-n tinda unei biserici.

 

 

Prietenii s-au dus în case. Doamne, cât de singur am rămas!

Totuşi, minunată mi-i singurătatea. Spăl stelele-n sudoarea

frunţii mele. Ascult somnul pământului. Oamenii cu păr albastru

se plimbă sub cimitir. George Drumur duce la Horecea Mânăstirii,

Nr. 75, o inimă cât soarele. Hei, unde ţi-i seara, Leon Ţopa?

Ziua ta e dureroasă. Da, vei sta odată pe malul unei ape

şi vei plânge. Liviu Rusu s-a burghezit şi-şi vinde stelele.

Dar cresc înaltele turnuri un cer de legende. Cu mâni

de-aramă cuprind sicriele voastre, Ion Roşca şi George Stratoiu!

 

 

Da, cred că-n curând voi fi printre voi şi totul va-ncolţi

pentru o lume nouă, a poeziei.

 

 

Tăcută-i şura. Fânul miroasă a ploaie.

Vitele rumegă linişti în grajd. Copilăria mi s-a dus

între cai şi iată-mă-s alergând hoţeşte pe mirişti.

 

 

V.

 

 

Şerpii poeziei urcau dealul de aur, absconsul,

păzitul; săgetători albaştri vegheau; înseşi cerurile

ocoleau înaltul turn: poezia; atât de tainică era!

Numai ciobanii cu femeile sau simplii călători

ai visului îndrăzneau. Simplitate! Şi ploile de aur

se revărsau, ca si cum poetul ar fi scuturat frunzele

mărului de aur. Hei, Faust! Ignorabimus … Doftorii

şi-au pus ochelarii pe nas, ca să poată număra

cuvintele, crezând că ele sunt poezia, iar alţii

câte amante-a avut poetul, spunând: „Vai, ce

tragic!”. Aceştia, dacă Eminescu ar mai

trăi, ar zvârli cu pietre-n dânsul. Iertare

triştilor belferi! De unde să ştie aceştia ce-nseamnă

poezie. Arta poetică e înţelepciunea lui Dumnezeu

trecută prin suava moarte de fiecare zi a poetului.

Cunoaşterea lirică! – să te duci cu jivina pădurii

prin zorii apoşi ai unei zile de toamnă, ca

negura să te-nvăluiască-n aripile ei adormitoare,

să te joci cu lupii şi urşii în calde-amiezi,

când soarele curge-n fluvii enorme peste ţarini,

să legi frăţie cu iarba pământului şi s-asculţi

sub tine cum freamătă viitoarele grâie – şi

înger să fii, ca lacrima să te dăruieşti, mângâiere

şi slavă, toate Americile visului, Australia imaginii

şi Asia somnului euforic, liniştita savană a

calmei ode – toate acestea să le cunoşti.

 

 

Dacă n-ai plâns, nu poţi fi poet.

 

 

Ah, lavalierele stupide şi pletele – cum au compromis

poezia! Aceşti indivizi siniştri cred că e suficient

să vezi luna şi stelele, ca să scrii poezie, –

când, de fapt, trebuie să le faci din nou,

ca Dumnezeu din nimic luna şi stelele!

 

 

Mai sunt, apoi, inspiraţii, care cred ca panglicile

scoase de ei pe nas sunt versuri,

ignorând travaliul clăditorilor de solemne şi albe coloane.

 

 

Şi poezia este lumina primită de Iisus pe rănile Sale,

adusă de hulubul Sfântului Duh! Mai mare decât

cerul este, mai mare ca moartea, mai mare ca totul

ce este din cele ce se văd. Căci a fi poet

înseamnă să ştii a crea munţi de aramă

şi fluvii de aur, păduri cu inorogi şi păsări

măiestre, dealuri cu limpezi coline şi-oceane,

liniştite cătune în seară, mori de vânt pentru un

zănatic şi sfânt don Quijote.

 

 

Pentru marea

şi calma binecuvântare-a poeziei am scris,

în timp ce şerpii ei urcau dealul de aur spre

cerul deschis, dealul de aur, absconsul, păzitul.

 

 

VI.

 

 

Elegie, seara. Sau ninsori albastre. Poate brumi

Pe-nalte poduri, la stâlpii cărora balaurii au murit.

Molcumă chemare luna, stinse naiuri iarba, calme

unde poezia peste marea moartă a tăcerii; un ied

sălbatic l-a trezit pe-al nostru Pan; cu cimbru

şi sulfină-n blană, iedul fruntea de-amăruia

scoarţă a unui fag şi-o freacă; zeul beat de mied –

vin vechi turnatu-i-am pe furiş în băutură –

se ia la harţă cu iedul ale cărui corniţe l-au durut

dulce-n primăvară; culeg în palme ploaia serii

care va creşte sub luminile tăcutelor stele.

 

 

Unde-am putea veni s-ascultăm din ramuri cum

se revarsă-n vale sufletul morţilor, dacă nu-n

această pădure-a poeziei? Cerul îşi scutură pe

fruntea ta furtuna, poete. Manile tale-au crescut

ca rădăcinile, din lut, iar stelele şi-au muiat

luminile-n ochii tăi. Înaltă coroană stejarii

ţi-au pus pe creştet. Parc-ar fi cununa de spini

a lui Isus. În vale ţi-ai lăsat coiful, spada

şi-nsângeratele zale; bucuriile, în livada cu stupi,

ca să se-mprăştie ca albinele. Tu gol ai venit aici

– ca trupul aşezat pe-al învierii pristol. Ai venit

cu marea tristeţe să stai, să nu te mai petreacă

lumescul orgolios alai; iată, pe fiecare mână ai

câte-un semn; le-ai răstignit pe care lemn?

 

 

Ai venit să fii cu zmeul şi singurătatea;

te-a uitat, zgomotoasă, cetatea; acolo alţii sunt

astăzi zei; versul tău e uitat, uitată ţi-i fruntea

pe care se-odihnea privirea atâtor popoare de vis.

 

 

Să ne facem, deci, o nouă lume, după inima

ta anume, poete. Pan s-a trezit!

 

 

Marele poet – stejarul! El scrie

Albastra-nserării poezie pe cerurile-nalte.

Cerneală de aur – atâtea stele-n călimara

lui, călimara craiului, stejarului… Hai să mergem

sub coroana lui stufoasă – cufundare-n umbra

pământului. Luncile să-i fie argintată foaie de hârtie.

 

 

Departe de vulgara frământare-a hapsânilor

de ieftină glorie, să mergem în dulcea serilor

singurătate. Cântecul să-şi bată aripa de melancolie

peste fruntea noastră, pe care-o linişteşte albastră

pădurea ne-ncercată de securea argaţilor

tocmiţi de negustorii visului. Iată, suntem cu zmeul

şi singurătatea! Pan aleargă cu albinele, să

prindă-n corniţe luminile. Ehei! Copitele-i de

ţap cum scot scântei de aur şi pe frunte i se-aţin

văpăi ca de-o comoară-n noaptea de Sânziene.

 

 

O pasăre geme în vis, măiastră.

 

 

Lângă ea sa mergem, s-o mângâiem –

ca trecerea albă a lui Dumnezeu printr-un poem.

 

 

VII.

 

 

Dacă vrei să fii fericit, stai departe

de frământările lumii deşarte.

 

 

Ridică-ţi casă-n pădure (vezi W. Thoreau),

cărţi ia cu tine, câinii, motanul şi mâţa, singur lucrează

din bârne trainice de fag adăpostul şi-un grajd

pentru cal. Puşcă nu lua cu tine; numai prietenie

pentru lumea pădurii. Lasă iepurii lui Walt

Disney să vină la tine, viezurii lui,

ciutele şi-ndrăgostitele turturele. Chiar lupii,

urşii şi vulpile se vor împrieteni cu tine.

 

 

Cărţi: Tolstoi, Dostoievschi, Goncearov, Gogol şi Cehov.

Andreev, Balzac, Zola – şi nu-l uita pe Rabelais;

Gustav Freytag, Galsworthy, Hardy, „Vicarul

din Wackeheld”, teatrul lui Shakespeare,

Goldoni, Molière şi „Faust”, Ibsen şi Strindberg,

Holberg – ţărănosul!, nu-l uita pe năsosul erou

al lui Rostand!; mai pune-n geamandan: „Spiel

im Morgengrauen” al lui Arthur Schnitzler,

„Danton” al Iui Camil Petrescu şi „Wozzek”;

apoi: Ion Creangă şi „Ion”, „Întunecare”; unde-i „Don

Quijote”? Aşa! Nuvelele lui Pavel Dan nu le

uita. Iarăşi: poezie, poezie… Eminescu,

„Fântâna Blanduziei”, Grigore Alexandrescu,

Rainer Maria Rilke, Baudelaire, Georg Trakl,

Valéry, d’Annunzio, „Clopotul scufundat”,

Ştefan George, Salmon, Cocteau, Essenin,

în traducerea lui Zaharia Stancu, Maiakowski,

Voiculescu, Ion Vinea, Perpessicius şi Ion

Pillat, E. A. Poë, Radu Boureanu, Vesper,

Giurgiuca, George Popa, Meniuc şi Teofil Lianu;

Arghezi, magul, Vladimir Streinu – cât

de superb versul acela: „Salt lin albind sub lună cavalin”!,

„Paludes”, „Cina cea de taină”; nu uita

reproducerile din Breughel şi pe Van Gogh

nu-l uita, Vlamynck, Turner, Rodin şi

Kolbe. Discuri: fugile lui Bach, sonatele

pentru pian ale lui Beethoven, cântate

de Wilhelm Kempf, concertul în la minor

de Schumann, cântat de Cortot (pe „His

Masters Voice”), „Pasărea de foc”, Ravel

şi Debussy, Busoni şi „Maeştrii cântăreţi”,

„Boris Godunov”, „Prinţul Ygor”,

„Petruşca” şi „Marşul evreiesc” al lui Jora.

Ca lectură uşoară: seria africană a lui Edgar Wallace,

Ponson du Terrail, Sue, Karl May şi Jules Verne.

 

 

Când prietenii vor veni în casa ta, să le torni

în ulcele de lut generosul vin sau mustul cel dulce,

în talgere albe faguri de aur să le pui şi-n şervet

mămăliga, iar laptele să aburească din plinul şiştar,

nuci să le-aduci, alune, mere ca o Duminică şi

cuvinte bune de prietenie; primăvara, vara,

toamna şi iarna vor trece plăcut; oh! iarna

cu lină fulguire şi vesel foc în sobă ori cu nopţi

îngheţate, când luna lunecă peste ceruri de brumă

şi lemnul trosneşte în sobă! Fantasme plutind

peste măguri! Amurguri cu aur şi purpură

peste-ntinsele zăpezi! După-amiezi cu dulce

lene, ascultând motanul visând vânători de

şoareci; ţări fără sfârşit, superbele ierni,

muzicale zăpezi; voi citi cu voi, prieteni,

scrisorile lui Rainer Maria Rilke sau poeziile

lui Eminescu. Şi totul va fi minunat de frumos.

Să mergem spre vis, prieteni! Aceasta e

Marea-nţelepciune. O, tu, pădure!

 

 

Haide să colindăm Cernăuţii, să-i prefacem

în legendă; pădurea noastră să fie! –

până când mi-oi putea ridica bordei în

adevărata pădure; seară uriaşă, pe Weinberg;

mare de piatră; fumul uzinelor, fascinant

cartier industrial. Doamne, cum aş vrea

să fiu frate cu stejarul acela, ori cu grâul

din valea Prutului; ascult ploile, aceste

unice ploi ale Cernăuţilor, cetatea mea

dintre neguri! Fie bucolicele-acestea ţie

laudă, tu, oraşul cel mai frumos din lume,

oraşul în care-a visat şi-a iubit pentru-ntâia

oară Mihai Eminescu, şi unde toamnele-s

o-mpărătească ploaie de aur pe umerii şi

fruntea poetului.

 

 

BUCOLICĂ

 

 

– varianta din 1938, publicată în „Revista Fundaţiilor Regale” –

 

 

 

Domnului CAMIL PETRESCU

 

 

Tânăr pom !

 

 

Când pe umerii frunzoşi îţi cade rouă, o dulce-nfiorare

te cuprinde şi-n mătăsoasa paloare de lumină,

care te plouă, sângele roadei viitoare trunchiul ţi-aprinde.

 

 

Albine, blânda lumină pe-un fagure de-amurg.

 

 

Tu-i pregăteşti ţărânii raiul cu ploi de primăvară;

serile vin la umbra ta, ca la un tânăr Iisus.

Haitele-adulmecă izul de cerbi la trunchiul mai zvelt

decât a fost mângâietoarea mână care te-a culcat

în luminata ţărână. Păsările-au sculat aburii sulcinei

spre-un cer de legendă. Sfântul soare-a suit din izvoare

ceruri de palide, nouroase amiezi. Tânărul pom priveşte-n

ploioase livezi bătrâneţea clară a stejarilor albaştri

şi pământul murmură-n ierburi dorul după sămânţă.

 

 

Plimbarea noastră de noapte s-a sfârşit şi morţii se statornicesc

familiar în noi; să-i ţinem pentru rădăcinile pomului.

 

 

Să fim înţelepţi ca porumbii când zboară sub nouri ploioşi;

prieteni ai serii să fim, cavaleri ai pădurii;

când steaua va sta mărturie, să ducem stejarii pe măguri,

în solitudini înalte să creştem cu zările lor peste vis

şi ciobanii ne vor aminti în fluier ca despre-o moarte-n pădure;

 

 

neguri… imense cum vin şi-n ele intrăm solemni,

făcându-ne cruce; capricornul de veghe loveşte-n cremene;

copilăria trece prin frunzele-albastre şi sângele nopţii e cald

în fagii care mor sub secure; la pasul ciutelor

sună clopote mici. O pajeră cu ochiul verde turbură

frunzişul serii, pe când din bezne lupii urlă-n urma cerbilor

pierduţi sub zarea obosită de luceferi; – tac oierii, ca-n mănăstirea

de lumină să cânte îngeri nevăzuţi.

 

 

Tânăr pom!

 

 

Îl văd cum creşte din verdea lumină, ca apa îi curge

pe umeri frunzişul, cimbrul umbros şi plăcuta sulcină

i-adie depărtate dumbrăvi şi-n neguri îl chiamă feriga

cu dulcile-i otrăvuri de verde lumină. Şerpii albaştri

şi roza auroră scutură zarea, stelele cad în palmele lui –

şi le soarbe; soarele scoate din verdea pădurilor ciutură aburii nopţii,

grei de mireasmă amară, iar melcii îşi urcă pe fagi şi mesteceni

argintul. Sunt răsărituri mari în văile lumii!

 

 

E-o seară foarte veche, de cine-ştie-când, în care-adoarme,

calmă, o leneşă livadă; norii mai au o lumină și anii se-adună

în jurul pomului; parc-ar fi ciobani veniţi dintr-o lungă ploaie –

sau nişte cuvinte strânse-ntr-o carte; cerşitorii de lângă cimitire-şi

jupoaie rănile de-argint. În ascunzişul cărţilor curge-o apă albastră.

 

 

Ploaie ţi-am fost, tânăr pom! Lumină şi soare… Pentru tine-am îmblânzit

umbra serii într-o caldă mângâiere. Împreună am fost o unică

singurătate. Tu, ţărna şi veacul; eu, munte după furtună. Zăpezile-n cântec

mă sună; şoimii fruntea nu mi-o umbresc; azurul, umerii aspri şi-l cresc,

în seară cobor sub frunza ciobanilor, odihnitoare mă cuprinde zarea,

aproape mi-i toată depărtarea, luncile-mi îngână timbrele moi, de lână,

nopţile mă spun lăudător cântec de dor peste slavă, peste moarte.

 

 

Sunt singur, totuşi, cu tine. Înalt munte după furtună;

în suflet mi-i o tăcere, încât aud cum sună rotitoarele stele

în cerurile mele. Eu sunt peste lumi, peste toate,

câte le gândeşti; sunt o imensă singurătate peste zboruri îngereşti.

 

 

Nici o seară nu mă mai ştie, veşnicia mă leagă de roată,

s-o duc în spinare toată până-n altă veşnicie, mai albastră,

mai târzie; îngerii au coborât în mărăciniş, să caute-nsângeratele

păsări de lumină; stejarii cercetează după o arătare, dar de nicăieri

nu se-aude pas purtător de stele şi frunzişul nu tresare sub nici un sărut

 

 

de-ngenunchere; în veacuri fără fund, pajerele moarte zborul

şi-l ascund sub fruntea pădurii; ţăranii au ieşit să are anii

şi pământurile negre; ploile-au mirouns bătrânii stejari,

dar duhul adevărului se-ascunde sub un sfârşit dureros;

focul soarelui se pierde-n frunzişuri de ploaie bogată

şi-n asfinţituri curge de tot mai sus sângele rănilor

din palma lui Isus. Poeţii seamănă cu hulubi cerurile,

pe care mănăstirile fumegă o vastă, suavă tăcere;

moartea-şi pregăteşte zările, sfinţii îşi culeg în aur lepra

cu bube albastre şi gerurile-adie-o înviere obosită.

 

 

Dar să coborâm în mila pământului, să-i ascultăm

vaierul tărâmurilor din adânc, unde-amurgul

dăinuie-n amintirea adormirii cu zăpezile viorii

din zâmbetul născătoarei Marii; neliniştită oră!

te-adulmecă lupii şi vulpile râd în ochii barbari;

moartea veghează-n lumina târzie – şi ’n serile din mine

departe, Dumnezeu a-nceput să se poarte

deasupra apelor; de-acum pot îngenunchea

şi muri liniştit ca o apunere-n sângele serii.

 

 

Rănile cerului rourează ca un cântec în fluierul vântului.

 

 

Tânăr pom, înţelegi că toate acestea au fost pregătirea

zilei tale de aur ? Mâine, sămânţa ta va creşte zări!

 

MIRCEA STREINUL[1].

 

[1] Revista Fundațiilor Regale, nr. 11, an. 5, 1 noiembrie 1938, pp. 306-308


Pagina 2 din 41234