Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina | Dragusanul.ro

Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina

Cernăuţi, 1832 – desen de I. Schubirsz

M O N O G R A F I A

 *

 Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina

 *

 Lucrare  pentru examenul de subinspector silvic

 Întocmită de :

Gârbu Ştefan

Inginer şef silvic

 Cernăuţi  1934

 Lucrare recuperată de: Dr. Ion Barbu

 *

 

 

 

 

I n t r o d u c e r e

 *

 

Despre Fondul Bisericesc ortodox român din Bucovina s-a scris mult şi de diferiţi autori mai ales în timpul de dinaintea războiului mondial. Acele scrieri se ocupă însă fiecare cu subiecte mărginite la anumite chestiuni privitoare la gospodărirea Fondului, însă o monografie a bunurilor Fondului bis. lipseşte.

*

            Dîndu-mi seama că lipsa  unei monografii a bunurilor Fondului bis. din Bucovina reprezintă o lacună nu numai în scrierile de specialitate dar şi o lipsă pentru administraţia Fondului, cuprinzînd doar o monografie pe lîngă descrierea obiectivă a domeniului  date statistice sistematic orînduite şi de o netăgăduită importanţă pentru buna administrare a Fondului precum şi descrierea evoluţiei gospodăriei în trecut, mersul în prezent precum şi conclusiuni pentru viitor, aam luat hotărîrea încă înainte de cîţiva ani să întocmesc o monografie a Fondului.

*

            Deodată şi concomitent  cu colecţionarea materialului necesar pentru monografie, am publicat atunci mai multe articole în  chestiune în revista „Ecou de Codru” organul de publicitate al Societăţii inginerilor silvici din administraţia Fondului. Era pe atunci şi gospodărirea Fondului în plină prosperitate, în cei mai buni ani forestieri şi deia regiei proprii entusiasma toate spiritele.

*

            Intervenind apoi anii de criză, cu difidultăţi şi fiind au supraîncărcat cu lucrări de administraţie a suferit întîrzieri prepararea prepararea lucrării iar necesitatea de a mă supune examenului de subinspector, mă determină să o închei cu materialul adunat pînă acum.

*

            Supunînd eu această lucrare onor. Comisiuni pentru examenul de subinspector nu am pretenţia de a fi întocmit o monografie chiar complectă sub toate raporturile ce se cer unei monografii a  bunurilor Fondului, dar, cred că am făcut o monografie care cu unele mici complectări ce intenţionez să le fac pe bază de date şi observaţiuni ce se pot culege numai în mod treptat va deveni o monografie complectă din toate punctele de vedere.

*

           Fondul bis. ort. Rom. din Bucovina este după Stat cel mai mare proprietar de păduri, iar pădurile sale pe lîngă importanţa lor în angrenajul economiei naţionale, constituie fără îndoială cel mai bine amenajament şi organizat  complex forestier nu numai din ţară, ci din întreg estul Europei, care are un bogat trecut de intensă activitate pe ogorul economiei forestiere şi o frumoasă tradiţie, dar are şi un viitor pe care-l aşteaptă de la generaţia actuală de silvicultori.

*

            Deci, o monografie a bunurilor Fondului nu se poate prezenta în literatura forestieră decît sub o formă şi cu un fond care să fie la înălţimea importanţei obiectului descris.

*

Nu am pretenţia de a veni în această monografie cu hrisoave descoperite de mine, căci originea şi trecutul Fondului s-a studiat minuţios, de cercetători înaintaşi pe cari îi amintesc în bibliografie; de asemenea şi evoluţia gospodăriei în trecut o descriu după datele bibliografice vechi în chestie, complectate numai cu observaţiuni şi date culese de mine.

Abia situaţia Fondului cu începere din anul 1910 şi apoi în timpul războiului mondial şi mai ales mersul gospodăriei în perioada de după războiu pînă în prezent constituie un aport mai  însemnat de date culese de mine.

*

În lucrarea D-lui Opletal apărută în anul 1913, s-a publicat date asupra gospodăriri Fondului privind în special gestiunea transporturilor forestiere ăînă în anul 1911. In lucrarea de faţă m-am străduit ca să expun pe lîngă evoluţia din trecut şi rezultatul gospodăriei de la acea dată pînă în prezent, drept continuare a lucrărilor d-lui J. Opletal, natural cu excepţia anilor 1914-1918 cînd activitatea gospodăriri a fost întreruptă din cauza războiului mondial.

Fiind condus de considerentele că scopul monografiei fiind cel de a servi atît trebuinţelor de serviciu precum şi de a arăta evoluţia, organizarea şi administrarea unei gospodării forestiere, am aflat de necesar că lucrarea trebuie să cuprindă cît mai multe date statistice şi detalii asupra gospodăriei din trecut şi prezent precum şi cele mai importante instrucţiuni de serviciu date în anexă, totul în aranjament cît mai ordonat.

*

Din cauza timpului scurt, la concentrarea materialului nu am mai putut înlătura unele repetări în tratarea pe capitole precum şi să dau diagramelor, fotografiilor şi anexelor aranjarea cea mai potrivită.

Pentru a face comparabile rezultatele gospodăriri Fondului de la cele mai vechi începuturi pînă în prezent şi de a da gestiunii financiare postbelice o bază de comparaţie degajată de fluctuaţiunile monedei naţionale de după războiu, am redus gestiunea financiară de după războiu, la valuta aur expusă în paralel cu valuta hîrtie, obţinînd astfel o icoană reală a gospodăriei.

Cernăuţi, Palatul Mitropolitan – desen de Rudolf Bernt (1844-1914)

B i b l i o g r a f i e

 *

F. D a v i d e s c u : Raport asupra excursiunei silvice în Bucovina, adresat d-lui Administrator al Domeniului Coroanei. Bucureşti 1894

 

I. K r u t t e r : Leitfaden fuer den Unterricht beim Lehrkurs fuer Waldbaufseher im Bereiche der k.k. Direcktion der Gueter des gr.or. Religionsfondes. Cernăuţi 1894

 

D i e B u k o w i n a, Allgemeine Heimatskunde verfasst analsesslich des 50-Jaehrigen Regierungajubileums S.M. Franz Josef I verfasst durch die k.k. Gendarmarie. Cernăuţi 1899

 

A. Z a c h e r, E. G u z m a n, R. S p i e l b a u e r, Dr. C. H o m i u c a, I. C u p a r e n c o : Die Entwickerlung der land – und Forstwirtschaft und ihrer Industrien, sowie der Jagd und  Fischerei im Herzogthume Bukowina seit dem Jahre 1848. Wien 1901

 

I. O p l e t a l : Forstliche Bauinvestitionen im Bereiche der k.k. Gueter des Bukowinaer griechisch orientalischen Religionsfondes in Cernowitz. Cernăuţi 1906

 

I. O p l e t a l : Das forstliche transportwesen im Dienstbereiche der k.k. Direcktion der Gueter des gr. or. Bukowinarer Relionsfondes, nach amtlichen Quellen. Wien 1913

 

Dr. V. C o n r a d : Klimatographie der Bukowina. Wien 1917

 

Dr. I. N i s t o r : Istoria Fondului bisericesc din Bucovina. Cernăuţi 1920

 

Dr. S.  Z i m i t r o v i c i : Istoricul şi organizaţia Pădurilor Fondului bisericesc ort. rom. din Bucovina. Cernăuţi 1922

 

Dr. E. G u z m a n : Bunurile Fondului bisericesc ort. rom. din Bucovina. Bucureşti 1924

 

V. S a b ă u : Statistica pădurilor din România pe anul 1929. Bucureşti 1931

 

Z. T r i n k s : Zeichwirtschaft und Fischzucht mit besonderer Beruecksichtingung der

Teichwirschaft und Fischzuchtanstalt in Kotzman. Cernăuţi 1908.

*

            Pe lîngă   această literatură mi-a stat la dispoziţie arhiva veche şi amenajamentele pădurilor cari constituie un bogat izvor de date asupra gospodăriei precum şi dările de seamă ale administraţiei Fondului pentru gestiunea anilor 1927-1933/34.

Fotogarafiile cari reprezintă gospodărirea Fondului din trecut sunt reproduse după negative ce se află în inventarul Fondului şi au fost întocmite la timpul său de d-nii F. Czech şi I. Opletal.

De la inspectoratul industrial şi cel de vînătoare am cules datele necesare în legătură cu gospodăria Fondului, iar de la institutele Universităţii din Cernăuţi am primit o parte din cărţile necesare a fi consultate în chestie.

Pentru formarea cadrului monografiei am consultat toate monografiile din literatura forestieră românească precum şi cîteva monografii din literatura de specialitate germană.

Cernăuţi, Catedrala ortodoxă – desen de Rudolf Bernt (1844-1914)

Tabla de materii

* 

Capitolul I. Natura, originea, istoricul şi importanţa                                                Pag.

Fondului bis. ort. rom. al Bucovinei

 *

 1. Bunurile ce constituesc Fondul bis. ort. rom. al Bucovinei
 2. Originea Fondului bisericesc
 3. Istoricul administraţiei Fondului sub fosta stăpînire austriacă, de la înfiinţare (1783) pînă-n anul 1914
 1. Fondul bis. în timpul războiului mondial 1914-1914
 2. Administraţia Fondului sub stăpînirea românească
 3. Forna legală a administraţiei Fondului
 4. Utilitatea şi menirea Fondului
 5. Exproprierea reformei agrare din anul 1920

*

            Capitolul II. Descrierea domeniului forestier

* 

 1. Situaţia geografică şi administrativă
 2. Hotare starea lor şi părţi de litigiu
 3. Suprafaţa detaliată după felul culturii
 4. Clima
 5. Situaţia orografică şi hidrografică
 6. Formaţiunea geologică şi compoziţia mineralogică a solului
 7. Zone de vegetaţie
 8. Descrierea generală a arboretelor. Speciile şi repartiţia lor
 9. Monografia sumară a esenţelor forestiere
 10. Vegetaţia arbustică
 11. Limita superioară a vegetaţiei arborescente
 12. Pătura vie a solului
 13. Pătura moartă
 14. Insecte vătămătoare
 15. Criptogame şi alţi paraziţi vegetali
 16. Păşunatul
 17. Delicte silvice
 18. Vînatul şi pescuitul
 19. Incendii

*

            Capitolul III. Organizarea administraţiei Fondului

* 

 1. Organizarea în trecut şi evoluţia ei
 2. Organizarea ca fundaţiune autonomă pe baza legii de organizarea Bisericii ortodoxe din anul 1925
 1. Personalul
 2. Recrutarea personalului silvic inferior. Şcoala de brigadiri silvici din Rădăuţi

*

            Capitolul IV. Amenajarea pădurilor

* 

 1. Istoricul şi evoluţia lucrărilor de amenajare
 2. Consideraţiuni asupra tratamentelor aplicate în trecut
 3. Posibilitatea şi producţia pădurilor
 4. Descrierea sumară a metodei de amenajament aplicată la pădurile Fondului şi întocmirea amenajamentului
 1. Consideraţiuni asupra aplicării amenajamentelor

*

          Capitolul V. Exploatarea pădurilor

 *

 1. Faza I-a de dezvoltare – 1867
 2. Faza II-a 1868-1897
 3. Faza III-a de dezvoltare
 4. Sistemul exploatării în regie a lemnului de foc
 5. Lucrările de exploatare. Epoca efectuării, unelte întrebuinţate şi lucrători
 6. Sistemele de exploatare aplicate după războiu
 7. Sistemele actuale de exploatare

*

            Capitolul VI.  Instalaţiuni şi căi de transport

 *

 1. Căile de transport pe apă
 2. Transportul pe uscat
 3. Căile de transport publice
 4. Construcţia căilor de transport forestiere

Programul de investiţii pentru deceniul 1898-1907

Programul de investiţii pentru deceniul 1908-1917

Programul de investiţii pentru deceniul 1908-1917 din

creditele bugetului ordinar

Prestaţiunea totală în construcţiunea mijlocelor de transport

 1. Poteci de pază şi vînătoare
 2. Linii telefonice
 3. Situaţia actuală a instalaţiilor de transport
 4. Exploatarea căilor ferate forestiere
 5. Întinderea actuală a reţelei de căi ferate forestiere şi materialul rulat
 6. Exploatarea
 7. Organizarea serviciilor de exploatare în regie proprie
 8. Gestiunea de exploatare şi executarea transporturilor
 9. Evidenţele inventarului
 10. Raport de activitate, cont final, buget
 11. Ateliere de reparaţiunmi şi întreţinere
 12. Stabilimentul de impregnarea traverselor şi stîlpilor de telefon din Frasin
 13. Linii industriale de garaj
 14. Rezultatele şi prestaţiunea căilor ferate forestiere în regie proprie

*

            Capitolul VII.  Clădiri forestiere

* 

 1. Clădiri de administraţie şi locuinţe
 2. Clădiri de exploatare
 3. Clădiri de raport

*

            Capitolul VIII. Regenerarea şi îngrijirea pădurilor

* 

 1. Consideraţiuni generale
 2. Împăduririle şi lucrările de îngrijirea arboretelor executate în anii 1873-1933
 3. Consideraţiuni asupra principiilor de regenerare aplicate în pădurile Fondului
 4. Esenţe exotice. Lucrări de împădurire speciale

*

            Capitolul IX. Industrie, comerţ şi consumul lemnului

 *

 1. Dezvoltarea industriei fabricilor de cherestea
 2. Dezvoltarea altor industrii
 3. Situaţia de după război a industriei lemnului din Bucovina
 4. Industrii ce întrebuinţează lemnul ca combustibil
 5. Orientarea comerţului de export al lemnului din Bucovina
 6. Satisfarea cerinţelor consumului intern
 7. Clasificarea lemnelor şi sortimentelor de vînzare
 8. Preţul lemnului. Evoluţia şi variaţiile sale

*

            Capitolul X. Exploatarea în regie proprie a fabricilor de cherestea

 *

 1. Infiinţarea regiei
 2. Descrierea fabricilor de cherestea ale fondului

Fabrica de cherestea din Falcău

Fabrica de cherestea din Moldoviţa

Fabrica de cherestea din Frasin

Fabrica de cherestea din Putna

Fabrica de cherestea din Gura Humorului

Fabrica de cherestea din Voivodeasa

 1. Organizarea exploatării în regie a fabricilor de cherestea
 2. Activitatea regiei fabricilor de cherestea
 3. Rentabilitatea exploatării în regie a fabricilor de cherestea
 4. Consideraţiuni asupra rezultatului şi necesităţii exploatării în regie proprie

a fabricilor de cherestea

*

            Capitolul XI. Bunuri secundare de producţie

* 

 1. Băile din Vatra Dornei
 2. Istoricul
 3. Situaţia staţiunii, clima, izvoarele şi nămolul
 4. Inventarul şi instalaţiunile stabilimentului balnear
 5. Exploatarea băilor
 6. Băile din Iacobeni
 7. Minele din Iacobeni
 8. Originea şi exploatările din trecut
 9. Reorganizarea exploatării
 10. Rezultatele exploatării şi rentabilitatea
 11. Criza economică şi influenţa ei asupra exploatărilor miniere
 12. Inventarul exploatărilor miniere
 13. Pescăriile din Cozmeni
 14. Infiinţarea pescăriei şi rezultatele exploatării înainte de război
 15. Situaţia şi inventarul pescăriei după zărboi
 16. Rezultatul exploatării şi rentabilitatea

*

            Capitolul XII. Gestiunea financiară a Fondului

 *

 1. Rezultatul gestiunii dela înfiinţarea Fondului pînă la războiul mondial
 2. Rezultatele gestiunii de după războiul mondial
 3. Impozitele
 4. Efectele crizei asupra gospodăriei
 5. Mijloace de luptă pentru atenuarea efectelor crizei

Cernăuţi, Piaţa Fântânii Albe – desen de Mattias Adolf Charlemont (1820-1871)

 

Concluziuni

 *

 1. Aprecieri asupra trecului Fondului
 2. Caracteristicile economiei Fondului de după război
 3. Indrumări şi directive pentru viitor

*

                        Fotografii

 *

Tipuri de arbori şi arborete din pădurile fondului (6 foto)

Pădurea seculară din Voroneţ

Codrul de fag din Ilişeşti

Codrul de stejar în Ocolul silvic Jucica

Pădure seculară în Poiana Stampei

Parchet după extragerea răşinoaselor din anul 1893 în Ocolul silvic Putna

Exploare din anul 1896

Scoaterea lemnului pe jilip

Cale cu şine de lemn din secolul trecut

Lucrări de exploatare în Ocolul silvic Vama (6 foto)

Opustul din Sarata

Cale şinuite de lemn din secolul trecut

Plecarea unui tren forestier

Incărcarea unui tren forestier

Potecă într-un ocol de munte

Instalaţie de impregnarea stîlpilor de telefon

Drum forestier şeseluit în ocolul silvic Revna

Transportul lemnului pe plute pe Bistriţa Aurie

Transportul lemnului pe drum de zăpadă

Clădiri administrative (6 foto)

Reşedinţa Ocolului silvic Dorna Candrenilor

Administraţia centrală din Cernăuţi

Fabrica de cherestea din Frasin (2 foto)

Plan înclinat la exploatările miniere din Iacobeni

*

                        Hărţi şi planuri

 *

Harta proprietăţilor Fondului

Harta precipitaţiunilor

Harta geologică

Harta zonelor de vegetaţie

Harta evoluţiei exploatărilor din Valea Suhei

Harta arboretelor din Ocolul silvic Revna trupul Cozmeni

Harta proprietăţilor Fondului şi instalaţiunilor de transport la finea anului 1910

Planuri de situaţie a stabilimentelor industriei din

Falcău

Moldoviţa

Frasin

Putna

Gura Humorului

Voivodeasa

*

                        Diagrame

 *

Rezultatele exploatărilor în pădurea Fondului în epoca 1862-1933

Cheltuieli de investiţie şi întreţinerea instalaţiilor de transport în perioada 1878-1933/34

Cheltuieli de întreţinerea drumurilor şi clădirilor în perioada 1910-1933/34

Prestaţiunea căilor ferate forestiere în perioada 1909-1932/33

Lucrări de regenerare şi îngrijirea arboretelor 1873-1933

Cheltuieli, pepiniere, seminţe, puieţi

Preţul lemnului în anii 1910-1934 şi 1892-1898

Preţul lemnului în anii 1842-1934

Gestiunea financiară a Fondului în anii 1874-1933/34

Venituri, cheltuieli, venit net pe hectar

Specificarea venitului net pe ramuri de producţie

Specificarea cheltuielilor pentru anii 1874-1931


Comments are closed